Спрощений бухгалтерський баланс

Малі підприємства можуть здавати звітність по спрощених форм. 

До складу бухгалтерської звітності за спрощеними формами входять:

спрощений баланс;

спрощений звіт про фінансові результати.

Порядок заповнення бухгалтерського балансу за спрощеною формою

Баланс складається з двох частин: активу і пасиву.

В активі вказується все матеріальне і нематеріальне майно підприємства, а в пасиві – джерела формування цього майна.

У спрощеній формі бухгалтерського балансу значно менше статей в активі і пасиві.

Зокрема, актив спрощеного бухгалтерського балансу містить 5 статей, а пасив спрощеного бухгалтерського балансу містить 6 статей.

Їх значення потрібно приводити за три роки за станом на 31 грудня.

заголовна частина

Починається заповнення спрощеного бухгалтерського балансу з внесення реквізитів підприємства в так звану «шапку» звіту. Тут вказують:

  • коди ОКПО, ІПН;
  • повне найменування підприємства;
  • види економічної діяльності за КВЕД;
  • одиниці виміру;
  • місцезнаходження підприємства.

Актив спрощеного балансу
У рядку «Матеріальні необоротні активи» відображають залишкову вартість основних засобів, а також незавершених капітальних інвестицій в основні засоби.

Рядок «Нематеріальні, фінансові та інші необоротні активи» містить суму залишків по рахунках обліку різних дослідницьких розробок, патентів, об’єктів авторського права, відкладених податкових активів, депозитів, а також інших вкладень в ті чи інші матеріальні цінності та інші необоротні активи.

У рядку «Запаси» наводять суму залишків по рахунках обліку товарів, сировини і матеріалів, незавершеного виробництва, запасних частин, ГСМ і т.д.

Рядок «Грошові кошти та грошові еквіваленти» призначена для внесення залишків по рахунках обліку грошових коштів в касі, на банківському рахунку підприємства на спецрахунках, а також на валютних рахунках. Крім того, тут вказують грошові кошти, що лежать на депозитних рахунках до запитання, а також короткострокові фінансові інвестиції.

У рядку «Фінансові та інші оборотні активи» вписуються всі інші активи, які не можна включити до складу грошових коштів їх еквівалентів або запасів. Це дебіторська заборгованість за товари і послуги, що входить ПДВ, інвестиції зі строком погашення до 12 місяців і т.п.

Потім заповнюють пасив таким чином, щоб сума всіх рядків пасиву дорівнювала сумі всіх рядків активу.

Пасив спрощеного балансу

У рядок пасиву «Капітал і резерви» вносяться відомості про статутний капітал підприємства (в тому числі додатковий і резервний), а також сума нерозподіленого прибутку (або збитків).

Рядок «Довгострокові позикові кошти» заповнюється виходячи з суми сальдо по рахунках обліку кредитів і позик, період погашення яких становить більше одного року.

У рядок «Інші довгострокові зобов’язання» вносяться дані про інші фінансові зобов’язання підприємства, термін виконання по яких наступає більш ніж через рік. Це можуть бути облігації, векселі видані і т.п.

У рядку «Короткострокові позикові кошти» записують суму сальдо за рахунками обліку короткострокових кредитів, тобто таких, терміни погашення яких не перевищують дванадцять місяців.

Рядок »Кредиторська заборгованість» включає в себе зобов’язання по оплаті отриманих товарів і послуг від постачальників, виплату зарплати, перерахування податків, внесків до фондів соцстрахування, а також зобов’язання перед іншими кредиторами.
У рядок «Інші короткострокові зобов’язання» включають інші зобов’язання не тривалого характеру, що не потрапили до складу попередніх рядків. Це може бути депонована зарплата, спеціальні фонди для оплати поточних витрат.

Посилання на основну публікацію