Собівартість

Собівартість – це витрати на виробництво продукції, виконання робіт або надання послуг. Як правило, собівартість складають витрати, безпосередньо які відносять до продукції, що випускається, але можливий і варіант підрахунку собівартості, при якому управлінські і комерційні витрати також розподіляються на вартість продукції, що випускається.

Собівартість продажів – один з ключових показників в бухгалтерській звітності (Звіті про прибутки і збитки), що йде відразу після Виручки. Виручка за мінусом Собівартості продажів – це Валовий прибуток (збиток). Інші, загальногосподарські (управлінські) витрати також є частиною фінансового результату від продажів, але в залежності від обраного підприємством методу обліку можуть бути не виділені в Звіті про прибутки і збитки окремим рядком, а враховуватися в складі Собівартості продажів. У цьому випадку в бухгалтерському обліку відбувається розподіл загальногосподарських витрат на рахунки обліку собівартості замість прямого їх списання на рахунок продажів в якості умовно-постійних.

Класифікація

Собівартість можна розглядати в розрізі елементів витрат і статей калькуляції.

Виділяють наступні елементи витрат:

  • матеріальні витрати (сировина, матеріали, комплектуючі, загальновиробничі витрати і т. п.);
  • оплата праці (заробітна плата працівників підприємства);
  • відрахування з заробітної плати (соціальне, пенсійне страхування і т.п.)
  • Амортизація основних засобів;
  • іншы витрати.

Класифікація собівартості за статтями витрат залежить від галузевих особливостей підприємства. Зазвичай, виділяють наступні статті витрат:

Сировина і матеріали
зменшення або збільшення витрат (віднімаються)
покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати і послуги виробничого характеру;
паливо і енергія на технологічні цілі;
витрати на оплату праці працівників, які безпосередньо беруть участь в процесі виробництва;
відрахування з заробітної плати на соціальні потреби;
витрати на підготовку і освоєння виробництва;
загальновиробничі витрати;
загальногосподарські витрати;
втрати від шлюбу;
інші виробничі витрати;
витрати на продаж.
аналіз собівартості

Собівартість – найважливіший показник для аналізу з метою підвищення ефективності виробництва. Аналіз може виконуватися в декількох розрізах. Наприклад, всі витрати ділять на змінні (які залежать від обсягу випуску продукції) і постійні (або умовно-постійні, які в рамках деякого діапазону не залежать від кількості виробленої продукції). Такий аналіз дозволяє визначити обсяги виробництва, при яких підприємство виходить на окупність витрат (точка беззбитковості).

Джерелом інформації для аналізу собівартості продукції виступає бухгалтерський, складський і виробничий облік. Аналізувати собівартість за даними публічної бухгалтерської звітності, як правило, можливо тільки в узагальненому вигляді (зростання або падіння витрат, зміна прибутку від продажів). Для більш глибоко аналізу необхідні дані з облікової системи підприємства.

Посилання на основну публікацію