Що таке доходи: визначення

Доходи та їх джерела

Дохід – це грошові суми або матеріальні цінності, які були отримані протягом певного періоду і в результаті здійснення Doxod.jpgкакой-якої діяльності.

Головними джерелами доходів є:

1. Земля і всі природні ресурси (лісові масиви, водні ресурси, корисні копалини і т.д.).

Дохід, який може бути отриманий з даного джерела, називають рентою.

Рента або економічна рента – це кошти, які виплачуються за використання природних ресурсів.

2. Праця, в тому числі розумовий і фізичний, який застосовують у виробництві і продажу послуг та товарів.

Отриманий дохід виражається у вигляді заробітної плати, гонорару, премій і т.д.

3. Капітал або інвестиційні ресурси, тобто засоби виробництва, транспорт і т.д.

Якщо капітал є в грошовій формі, то дохід від капіталу виражається у вигляді позичкового відсотка, якщо предметну форму, то в даному випадку буде дохід на власність.

4. Підприємницька здатність.

В результаті підприємницьких здібностей може бути отриманий дохід, який залишається в розпорядження підприємця після необхідних виплат.

Цей дохід є винагородою за об’єднання праці, капіталу та природних ресурсів і перетворення в процес виробництва товарів або послуг.

Види доходів

Виділяють доходи держави, доходи підприємств (компаній, фірм, організацій) і доходи приватних осіб.

Доходи держави

Це грошові надходження, які виступають як фінансова база витрат держави за допомогою механізму держбюджету.

Доходи держави використовуються для виконання державних функцій і складаються як з податків, так і неподаткових надходжень.

Основним джерелом надходження доходів держави є податки. Серед інших джерел – мита, платежі по зовнішньоторговельних операціях, іноземні кредити, іноземна допомога.

Загальний (сукупний) дохід країни – це національний дохід, який відображає економічний розвиток держави разом з такими показниками, як валовий внутрішній продукт і валовий національний продукт.

Доходи населення

Це особисті доходи приватних осіб, які були отримання у вигляді заробітної плати, стипендії, допомоги або пенсії, це доходи від продажу товарів, які вироблені у власному господарстві, плата за послуги, гонорари, дивіденди на акції, відсотки за депозитними вкладами, кошти, отримані від продажу або оренди особистого майна.

Доходи населення можуть бути оподатковуються (номінальні) і чисті або наявні доходи.

Номінальні доходи – це сума отриманих грошових коштів незалежно від оподаткування та коливання цін.

Реальний дохід визначається з урахуванням зміни цін і тарифів, витрат на сплату податків та інших платежів. Тобто чистий дохід – це ті кошти, які були отримані після всіх необхідних виплат.

Доходи організації (підприємства, фірми, компанії)

Це прибуток від виробництва і продажу товарів або послуг за вирахуванням тієї її частини, яка стає особистим доходом підприємця.

У широкому сенсі доходи організацій – це отримана економічна вигода, яка привела до збільшення капіталу компанії або організації. Серед доходів організації на окрему увагу заслуговує чистий дисконтований дохід.

Чиста поточна вартість

Оцінка інвестицій базується на зіставленні очікуваного чистого прибутку від реалізації проекту з інвестованих в проект капіталом.

В основі методу лежить обчислення чистого потоку готівки, що визначається як різниця між припливом грошових коштів від виробничої та інвестиційної діяльності та їх відтоком, а також за мінусом витрат фінансування (відсотків за довгостроковими кредитами).

На підставі чистого потоку готівки розраховуються основні показники оцінки інвестицій:

 • чистий дисконтований дохід (ЧДД);
 • індекс прибутковості (ІД);
 • внутрішня норма прибутковості (ВНД);
 • термін окупності.

Чиста поточна вартість (ЧЧД) – один з економічних показників, за допомогою якого відбувається оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту. Це сумадисконтованих значень потоку платежів до моменту розрахунку.

Суть показника полягає в порівнянні поточної вартості майбутніх грошових надходжень від реалізації проекту з інвестиційними витратами, необхідними дли його реалізації.

Розрахунок чистого дисконтованого доходу

Для розрахунку ЧЧД використовують такі дані:

Результати функціонування системи у вигляді очікуваної річного прибутку від її впровадження.

Витрати на функціонування проекту: капіталовкладення, поточні експлуатаційні витрати, коефіцієнт дисконтування. Ставка дисконтування приймається на рівні ставки рефінансування Національного банку або фактичної ставки відсотка за довгостроковими кредитами банку. В необхідних випадках може враховуватися надбавка за ризик, яка додається до ставки дисконтування для безризикових вкладень.

Норма прибутковості, прийнятна для інвестора.

Розрахунок ЧДД показує оцінку ефекту від інвестиції з урахуванням різної вартості грошей у часі. Чим більше ЧДД, тим ефективніше проект. Якщо показник чистого дисконтованого доходу буде негативним, тобто менше 0, то інвестор зазнає збитків.

За допомогою ЧДД можна також оцінювати порівняльну ефективність альтернативних вкладень (при однакових початкових вкладень більш вигідний проект з найбільшим ЧДД).

Позитивні і негативні якості ЧЧД

переваги:

 • чіткі критерії прийняття рішень;
 • показник враховує вартість грошей у часі (використовується коефіцієнт дисконтування в формулах).

Недоліки ЧДД:

Хоча всі грошові потоки і коефіцієнт дисконтування є прогнозними значеннями, формули не враховують ймовірність результату події.

У зв’язку з труднощами і неоднозначністю прогнозування та формування грошового потоку від інвестицій, а також з проблемою вибору ставки дисконту може виникнути небезпека недооцінки ризику проекту.

Навіщо потрібен розрахунок ЧДД?

Необхідність розрахунку чистого дисконтованого доходу відображає той факт, що сума грошей, яка є на даний момент, має більшу реальну вартість, ніж рівна їй сума, яку можна отримати в майбутньому. Це викликано декількома причинами, наприклад:

 • Наявна сума може бути вкладена в дохідні операції і принести прибуток.
 • Інфляція, зменшення реальної купівельної спроможності грошей.
 • Існує ризик неотримання очікуваної суми.
 • Застосування методу передбачає послідовне проходження наступних стадій:
 • Розрахунок грошового потоку інвестиційного проекту.
 • Вибір ставки дисконтування, яка враховує прибутковість альтернативних вкладень і ризик проекту.
 • Визначення чистого дисконтованого доходу.
Посилання на основну публікацію