ROI: рентабельність інвестицій

Що таке Return on investment

ROI (return on investment, зворотність інвестиційних вкладень, також відомий як ROR – rate of return) – фінансовий показник, що означає прибутковість (або збитковість) інвестиційних вкладень в бізнес, проект, стартап, маркетингову акцію.

Коефіцієнт рентабельності інвестицій також може мати такі назви: прибуток на інвестований капітал, прибуток на інвестиції, повернення, прибутковість інвестованого капіталу, норма прибутковості.

Показник рентабельності вкладених коштів важливий для інвесторів, які фінансують різні бізнес-проекти. Можливість стежити за коефіцієнтом окупності інвестицій допомагає підвищити ефективність бізнесу, проаналізувати ефективність продажів і навчити грамотному розподілу бюджетних коштів.

Як розраховувати коефіцієнт повернення інвестицій

ROI показує реальну рентабельність бізнес-рішення, тому зазвичай виражається у відсотках. Якщо значення перевищує 100%, то прибутковість справи доведена, а якщо менше цього значення, значить, вкладені кошти не повертаються.

Для розрахунку ROI використовуються наступні показники:

  • Собівартість товару або послуги, що складається з усіх витрат на виробництво: закупівля матеріалів, логістичні витрати, заробітна плата працівникам компанії;
  • Сумарний дохід без вирахування собівартості;
  • Дохід, який представляє фінальну прибуток після реалізації конкретного товару або послуги;
  • Сума інвестицій, що складається з усіх статей витрат, виділених на конкретний бізнес.

Інвестиціями можуть бути активи, капітал, сума основного боргу бізнесу та інші вкладення.

Перераховані показники використовуються для формули, найпростіший варіант якої має такий вигляд:

ROI = (сумарний дохід – собівартість) / повна сума інвестицій * 100%

У підсумку, якщо значення нижче 100%, то інвестиції не окупаються, а якщо вище, то бізнес приносить прибуток.

Аналіз Return On Investment прийнято розраховувати щомісяця, щоб на підставі отриманих даних робити висновки щодо рентабельності інвестованого проекту, розуміти, які саме товари чи послуги мають найбільшу маржинальність, перерозподіляти бюджет і збільшити віддачу від вкладених інвестицій.

Які бізнес-процеси можна проаналізувати

За допомогою аналізу Return On Investment можна розрахувати окупність більшої частини інвестицій. Однак існують деякі обмеження. Наприклад, якщо розглянути окупність маркетингових ініціатив, можна проаналізувати такі функції маркетингу: прямий маркетинг, стимулювання збуту, програми підвищення лояльності та інші напрямки маркетингової діяльності, яким характерна короткостроковість, які не перетинаються за часом і зусиллям з іншими ініціативами, де можна отримати дані про продажі за певний проміжок часу.

Однак виникають труднощі з підрахунком ROI, якщо маркетингові заходи носять комплексний характер, де їх неможливо розділити на окремі складові. Також не піддаються підрахунку витрати на маркетингові дослідження, особливо тривалі за часом.

Рентабельність інвестованого капіталу (ROIC)

Рентабельність інвестованого капіталу (Return on Invested Capital ROIC) – показник діяльності підприємства, який використовується при аналізі фінансової звітності, для оцінки прибутковості і прибутковості підприємства. Коефіцієнт рентабельності інвестованого капіталу демонструє, наскільки ефективно інвестуються кошти в основну діяльність. Даний коефіцієнт характеризує прибутковість, отриману на капітал, залучений із зовнішніх джерел.

Рентабельність інвестованого капіталу – це віддача на деяку суму вкладених в бізнес або проект коштів.

Разом з терміном ROIC в діловій практиці також використовують синоніми: рентабельність сумарного капіталу, рентабельність інвестицій, Return On Investment, Return On Total Capital, ROTC.

Формула розрахунку коефіцієнта ROIC

ROIC є індикатором, що відображає минулу діяльність підприємства, і виражається як відношення чистого операційного прибутку компанії до середньорічної суми сумарного інвестованого капіталу. Для потенційних інвесторів ROIC важливий тим, що визначає віддачу від інвестицій до прийняття рішень щодо фінансування бізнесу.

Формула розрахунку показника виглядає наступним чином:

ROIC = ((чистий прибуток + відсотки * (1 – ставка податку)) / (довгострокові кредити + власний капітал)) * 100%

або:

ROIC = (EBIT * (1 – ставка податку) / (довгострокові кредити + власний капітал)) * 100%

Для уточнення: чистий операційний прибуток розглядається за вирахуванням скоригованих податків (NOPLAT).

Під сумарним інвестованих капіталом мається на увазі середньорічна величина власного капіталу і довгострокових позик, вкладених в основну діяльність компанії.

Інвестований капітал в сумі – це оборотні кошти в основний діяльності, чисті основні засоби та інші чисті активи (за вирахуванням безпроцентних зобов’язань).

При розрахунку коефіцієнта ROIC слід використовувати даних з річних або квартальних звітів про прибутки і збитки.

Призначення коефіцієнта

Показник ROIC використовується як індикатор, що позначає здатність компанії генерувати додану вартість в порівнянні з іншими компаніями. Відносно високий рівень ROIC розглядається як підтвердження сильного менеджменту. Але в той же час високі показники даного коефіцієнта можуть позначати, що керівництво сфокусовано виключно на вижимання прибутку, ігноруючи можливості зростання і руйнуючи вартість компанії в далекій перспективі. Отже, ROIC – це непрямий показник вартості компанії. Позитивні темпи його зростання прямо впливають на зростання вартості акцій.

Недоліки коефіцієнта рентабельності інвестованого капіталу

Оскільки Return on Invested Capital є показником, що базуються на результатах фінансової звітності, він характеризується наступними недоліками:

  • 1) Неможливо обчислити, яким чином було отримано дохід. При розрахунку коефіцієнта немає різниці між постійної прибутком від операційної діяльності або одноразовим доходом, який міг утворитися внаслідок зовнішніх ринкових обставин.
  • 2) Можливість маніпуляцій показником з боку менеджменту.
  • 3) Схильний до впливу з боку облікової політики, і може змінюватися з її зміною.
  • 4) Схильний до впливу інфляції і зміни курсів валют.
Посилання на основну публікацію