Рентабельність довгострокових активів

Рентабельність, це показник роботи підприємства за якийсь період часу, коли оцінюється ефективність використання ресурсів підприємства, для отримання доходу. Необхідно розуміти, що це відносний критерій роботи компанії або підприємства.

Показники рентабельності досліджуються за розрахунком прибутку, враховуючи результат господарської діяльності і чистий прибуток.

Рентабельністю активів називають відношення суми прибутку до середньорічної ціни активів організації.

За допомогою показників рентабельності активів, статутного капіталу і чистих активів пропонується проводити оцінку ефективності інвестування коштів в господарської діяльності підприємств.

Для дослідження ефективності постійних довгострокових вкладень всіх інвесторів для того, щоб забезпечити господарську діяльність підприємства використовується показник рентабельності активів. Він характеризує всю ефективність діяльності активів, відображених в балансі. За даними показником можна проводити порівняння ефективності різних підприємств, з різною структурою активів і визначати кращу рентабельність. Він показує, який прибуток приносять гроші, вкладені в активи організації, незалежно від форми їх власності.

Дані рентабельності власного капіталу і статутного капіталу відображають загальну ефективність підприємства щодо власних вкладень засновників при створенні підприємства і реінвестування прибутку. Ефект від залучення до господарської діяльності власного капіталу виникає тоді, коли рентабельність активів більше, ніж відсоток від вкладення коштів в комерційні банки. Деякі вчені відзначають, що не можна ототожнювати власний капітал і чисті активи.

На їхню думку, чисті активи включають в себе, крім власного капіталу, також і довгострокові активи.

Показники рентабельності чистого доходу дозволяють провести оцінку рівня прибутковості виручки, що надходить на підприємство від реалізації об’єктів діяльності та здійснення операцій. Вони показують, скільки буде чистого прибутку на підприємство надходити, а відповідно скільки валового операційного, загального прибутку.

Дані рентабельності активів

Дані рентабельності використовуються для порівняння ефективності різних сторін діяльності організації:

 • якщо рентабельність активів більше рентабельність власного капіталу, то фінансова політика доцільна;
 • якщо рентабельність активів більше середньозваженої вартості
  капіталу, то організація зможе виплачувати відсотки по кредитах;
 • якщо рентабельність інвестицій більше рентабельності активів,
  то інша діяльність недоцільна;
 • якщо рентабельність інвестицій менше рентабельності активів, то інша діяльність підвищує віддачу на капітал.

Держава, суб’єкти ринкових відносин, працівники підприємств зацікавлені в зростанні прибутковості підприємства. Тому, можна виділити 4 типи зацікавлених осіб в зростанні рентабельності власного капіталу:

 • держава;
 • керівники підприємств;
 • інвестори, власники акцій;
 • працівники організації.

Серед даних рентабельності продажів і реалізованої продукції виділяють показники: операційна рентабельність продукції і чиста операційна рентабельність продукції, що визначаються відповідно ставленням суми прибутку від операційної діяльності або чистого прибутку від операційної діяльності (за вирахуванням податку на інформацію, що надходить прибуток від операційної діяльності) до величини чистого доходу від реалізації робіт і продукції, товарів і послуг.

У групі показників рентабельності продукції за витратами вони виділяють показники: операційна рентабельність продукції за витратами на її виробництво і збут і чиста операційна рентабельність продукції за витратами на її виробництво і збут. Ці показники визначаються ставленням відповідно суми прибутку від операційної діяльності.

Показники рентабельності капіталу

У групі показників рентабельності капіталу автори виділяють рентабельність активів операційну і чисту, які визначаються відношенням прибутку від операційної діяльності.

Ресурсні дані рентабельності, які визначаються як відношення чистого прибутку (прибутку від звичайної діяльності до оподаткування), до вартості активів (капіталу) або їх складових.

Слід зазначити, що при розрахунку показників рентабельності: залученого капіталу, власного капіталу, оборотних і необоротних активів, рентабельності інвестицій (авторами названий як рентабельність перманентного капіталу) пропонується використовувати прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, а при розрахунку рентабельності активів – чистий прибуток.

Як показує проведено порівняння вище розглянутих методик, одностайності вчених щодо визначення ресурсних показників рентабельності форумі. Щоб все ресурсні дані рентабельності були зрівняні між собою, при розрахунку всіх цих показників доцільно брати чистий прибуток. У групі ресурсних показників рентабельності авторами пропонується використання коефіцієнтів покриття і окупності активів і власного капіталу.

Щоб мати вичерпну інформацію про рентабельність продажу підприємства, доцільно застосувати також показники: рентабельність продажів від основної операційної діяльності та рентабельність продажів від звичайної діяльності.

При розрахунку цих показників прибуток від основної операційної діяльності або відповідно прибуток від звичайної діяльності до оподаткування співвідноситься з чистим доходом від реалізації.

Аналіз рентабельності організації

Основними завданнями аналізу рентабельності організації є:

 • оцінка ефективності діяльності організації на поточний момент;
 • виявлення змін рентабельності протягом певного періоду;
 • визначення впливу деяких факторів на зміну рентабельності;
 • визначення резервів зростання рентабельності.

Аналіз наведених систем показників рентабельності, які використовуються у вітчизняній обліково-аналітичній практиці, свідчить про те, що у авторів немає єдиної думки з цього питання. Але ще більш проблем їм приносить такий етап аналізу, як визначення кількісного впливу деяких факторів на зміну рентабельності.

Посилання на основну публікацію