Пункти грошово-кредитної політики

Пункти грошово-кредитної політики:
1. Вимірювання процентної ставки по операціях Банку України – Банк України встановлює одну або кілька процентних ставок по різних видах операцій або має право проводити процентну політику без фіксації процентних ставок. Відсоток встановлюється для облікових операцій для рефінансування комерційних банків. Процентна політика проводиться Центральним банком з метою впливу на ринкові процентні ставки.
2. Нормативи обов’язкових резервів, що депонуються в банку України (резервні вимоги) – розмір обов’язкових резервів визначається у вигляді процентних ставок від залучених коштів комерційних банків. Величина нормативу обов’язкових резервів, а так само порядок депонування в Банку України, встановлюється радою директорів. Нормативи обов’язкових резервів не можуть бути більше 20% зобов’язань кредитної організації, але може бути диференційований залежно від різних кредитних організацій і ступеня ліквідності залучених коштів. Нормативи обов’язкових резервів одноразово не можуть бути змінені більш ніж на 5%. За порушення нормативів обов’язкових резервів Банк України має право списати в безспірному порядку з кредитної організації (з його кореспондентського рахунку) суму недовнесених грошових коштів, а так же стягнути в судовому порядку передбачені в даному випадку штрафи, встановлені Центральним банком. Штраф не може бути більше суми, обчисленої з другої ставки рефінансування. На обов’язкові резерви в Центральному банку стягнення не звертаються. Після відкликання у комерційного банку ліцензії на здійснення банківських операцій депоновані кошти спрямовуються на рахунок ліквідаційної комісії або на рахунок комплексного керуючого і використовуються в порядку черговості погашення заборгованості комерційного банку. При реорганізації комерційного банку порядок переоформлення обов’язкових резервів комерційного банку в Центральний банк встановлюється диференційовано для кожного комерційного банку.
3. Операції на відкритому ринку – купівля-продаж Банком України казначейських векселів, державних цінних паперів, облігацій Банку РФ, угоди «РЕПО» (операції з короткостроковими цінними паперами – продаж з правом зворотного викупу. До даних операціях комерційні банки вдаються з метою підтримки своєї ліквідності.
4. Рефінансування комерційних банків – кредитування Банком України комерційних банків. Терміни, порядок і форми встановлюються Банком України.
5. Валютна інтервенція – купівля-продаж Банком України іноземної валюти на валютному ринку з метою впливу на курс рубля і сумарні попит і пропозицію грошей.
6. Встановлення орієнтира руху грошової маси.
Грошова маса – це грошові кошти, що знаходяться в обігу в готівковому і безготівковому вигляді, винятком є грошові кошти на депозитних рахунках в Центральному банку (резерви), а так само кошти в сховищах Розрахунково-касових центрів. Це кількісний показник, тому з метою здійснення розрахунків і подальшого прогнозування застосовують агрегати грошової маси:
Мо – готівкові грошові кошти у вигляді банкнот і монет.
М1 – Мо + поточні бюджетні та інші рахунки до запитання.
М2 – М1 + кошти на строкових рахунках, а так само на рахунках страхових організацій.
М3 – М2 + кошти, розміщені на підставі сертифікатів, облігацій та інших державних цінних паперів.
7. Прямі кількісні обмеження Банку України  – встановлення лімітів на рефінансування кредитних організацій і на встановлення комерційним банкам кредитних операцій: максимальний розмір кредитів, вкладів і операцій з валютою і валютними цінностями.
8. Банк України з метою організації грошово-кредитної політики може від свого імені здійснювати емісію облігацій (облігацій Банку України) – здійснювати їх поширення та звернення серед комерційних банків. Граничний розмір загальної номінальної вартості облігацій всіх випусків, непогашених на дату прийняття радою директорів рішення про їх випуск, встановлюється як різниця між сумою обов’язкових резервів кредитних організацій і сумою обов’язкових резервів комерційних організацій, визначеної виходячи з діючих нормативів обов’язкових резервів. Облігація Банку України – емісійний цінний папір, яка підлягає реєстрації.
Вилучення коштів з обігу здійснюється тільки з дозволу уряду України.

Посилання на основну публікацію