Прогнозування і розвиток міжгалузевих комплексів

Міжгалузевий народногосподарський комплекс – сукупність галузей, які прямо чи опосередковано беруть участь у виробництві кінцевої продукції.
Чотири групи міжгалузевих комплексів:
1. Включає агропромисловий і будівельний комплекс. У кожному з них виділяють провідну галузь і обслуговуючі її галузі. Наприклад, сільське господарство – провідна, виробництво добрив – допоміжна.
2. Технологічні комплекси, які пов’язані спільним технологічним процесом (гірничо-металургійний, паливно-енергетичний, лісохімічний).
3. Транспортний комплекс (авіа, ж / д, автомобільний, річковий, морський, трубопровідний, гужовий (на конях).
4. Машинобудівний комплекс, до складу якого кілька десятків галузей. Які виробляють різнорідну продукцію, використовуючи метал (основна сировина), і має схожість в організації виробничих комплексів.
Виробництво розподіляється:
1. Масштаб виробництва.
2. Динаміка виробництва.
3. Ефективність виробництва.
Розглянемо підхід до обчислення показників на прикладі агропромислового комплексу.
Растеневодство і тваринництво.
Валовий збір зерна:
Впр. = Впр. * S пр., Де:
Впр. – Прогнозований валовий збір зерна;
Упр. – Прогноз рівня врожайності;
S пр. – Прогноз рівня посівних площ.
1. Спочатку визначається S пр. = Вз. / Упр., Де Вз. – Заданий державою валовий збір зерна.
2. Визначають чинники, що впливають на рівень врожайності.
Прогноз рівня врожайності залежить від:
1. Якості обробки грунту.
2. Якості насіння.
3. Технічної оснащеності сільського господарства.
4. Якості догляду за посівами.
5. Організації збиральних робіт.
Для врахування впливу різних чинників на врожайність проводять факторний аналіз. Враховують характер впливу кожного фактора і їх сумарного впливу на врожайність.
Для прогнозу посівних площ розробляють посівні баланси, в яких вказують наявність різних земельних угідь і типів грунтів.
При організації сільськогосподарського виробництва необхідно забезпечити раціональне використання різних земель, враховуючи їх спеціалізацію. Для цього зіставляють дані земельних балансів до потреб країн в різних сільськогосподарських культурах і визначають оптимальний підхід до спеціалізації земель, щоб забезпечити максимальне виробництво різних видів культур.
Обсяги виробництва тваринницької продукції в прогнозований період розраховують аналогічно.
Опр. = ЧПР. * Ппр., Де:
Опр. – Прогноз обсягів виробництва продукції тваринництва;
ЧПР. – Прогноз чисельності (поголів’я) саду;
Ппр. – Прогноз продуктивності стада.
Спочатку проводять факторний аналіз для визначення продуктивності стада. Основними факторами є:
1. Структура стада за віком і статтю.
2. Якість порід.
3. Забезпеченість кормами сільськогосподарських підприємств.
4. Умови утримання худоби.
Визначають вплив кожного фактора і їх сумарний вплив на продуктивність.
Динаміка обсягу виробництва:
В = Впр. / Вб., Де:
В – темп зростання обсягів виробництва продукції рослинництва;
Впр. – Прогнозований валовий збір зерна;
Вб. – Валовий збір зерна в базовому періоді.

Посилання на основну публікацію