Принципи оподаткування

Податкова система будь-якої країни повинна розроблятися за допомогою базових правил, які, в свою чергу, утворюють сукупність принципів оподаткування. Тобто, принцип оподаткування – це основні положення і правила, які застосовуються у сфері оподаткування.

Фундаментальні принципи

Основу всіх принципів оподаткування складають принципи, сформульовані ще в 1776 р А. Смітом.

До них відносяться:

 • принцип рівності і справедливості
 • принцип визначеності
 • принцип зручності
 • принцип економності справляння

Принцип рівності і справедливості означає, що всі фізичні і юридичні особи повинні брати участь у формуванні доходів держави відповідно до одержуваних доходів і можливостям.

Принцип визначеності стверджує, що податки, що сплачуються громадянами, повинні бути визначені, тобто містити точно певні час сплати, спосіб сплати і розмір податку.

Принцип зручності припускає, що податки, що сплачуються платниками податків, повинні стягуватися зручними для платника податків способами і в зручний час.

Принцип економності справляння означає, що стягування податків має бути максимально ефективним, тобто включати в себе низькі витрати на збір податків і зміст податкових органів.

Економічні принципи

До цих принципів належать:

 • Принцип рівності і справедливості.
 • Принцип ефективності – податкова система повинна бути ефективною, сприяти підвищенню економічного зростання і активності громадян і організацій. Справляння податків не повинно жодним чином заважати розвитку виробництва в країні.
 • Принцип пропорційності податків – в системі оподаткування і визначенні її основних елементів потрібно враховувати наслідки для бюджету країни і розвитку її економіки.
 • Принцип множинності – даний принцип надає передумови для проведення гнучкої податкової політики в державі, дозволяє в процесі збору податків враховувати платоспроможність платників податків і вирівняти податкове навантаження і ін. Використання цього принципу потрібно будувати на грамотному поєднанні прямих і непрямих податків.

Організаційні принципи оподаткування

До них відносяться:

 • Принцип універсалізації оподаткування – застосування даного принципу передбачає однаковий підхід при обчисленні податків незалежно від джерел доходів і місця їх утворення. Не можна допускати встановлення підвищених і диференційованих ставок податків в залежності від форм власності організацій, галузевої пріадлежності, громадянства та ін.
 • Принцип зручності і часу стягування податку для платника податків – стягування податку не повинно надавати платнику податків незручності. Документи на сплату повинні бути максимально простими і зрозумілими; податок з доходів працівників організації сплачує сама організація і т.д.
 • Принцип поділу податків за рівнями влади – федеральні, регіональні і місцеві органи влади мають певними повноваженнями при введенні, скасування податків, при встановленні пільг по податках, податкових ставок і ін.
 • Принцип єдності податкової системи – держава не повинна встановлювати податки, які будуть якимось чином обмежувати переміщення товарів, робіт, послуг або фінансових коштів на території країни. Також не можна обмежувати здійснення економічної діяльності суб’єктами економіки або створювати бар’єри на її шляху.
 • Принцип гласності – всі закони, нормативні акти, які стосуються системи оподаткування, повинні бути офіційно опубліковані і роз’яснені.
 • Принцип одночасності – один і той же об’єкт повинен обкладатися тільки одним податком один раз за встановлений законодавчо податковий період.
 • Принцип визначеності – закони в сфері оподаткування не повинні допускати довільного тлумачення.

До них відносяться:

 • Принцип законодавчої форми встановлення – означає, що податки не можуть бути довільними, а повинні слідувати з закону. Не можна допускати, щоб встановлені податки порушували конституційні права громадян.
 • Принцип пріоритетності податкового законодавства – в законодавчих актах, які регулюють питання, не пов’язані з податками, не повинно бути норм права, які встановлять особливий режим оподаткування.
 • Науковий підхід до формування податкової системи – після сплати податку у платника податків в користуванні повинна залишитися частина доходу, яка забезпечить йому нормальне існування.
Посилання на основну публікацію