Поліпшення організації та обслуговування робочих місць в магазині

Організація робочих місць в магазині на увазі:
1. Правильне оснащення робочого місця відповідним обладнанням та інвентарем і зручне їх розміщення.
2. Безперебійне забезпечення робочих місць товарами і пакувальними матеріалами.
3. Розміщення робочих місць в строгій відповідності з послідовністю витолненія товарно-технологічних операцій.
4. Створення нормальних умов праці: оптимальна фарбування стін, планування робочих місць.
Обслуговування робочого місця передбачає виконання таких функцій:
1 – підготовчо-заключних – підготовка товарів до продажу, перевірка повноти товарного асортименту і його поповнення на обладнанні, підготовка інвентарю та розміщення його в робочій зоні, підготовка контрольно-касових машин до роботи, підрахунок виручки і її здача, прибирання робочого місця;
2 – транспортних – внутрішньомагазинні переміщення товарів і звільнилася тари;
3 – господарсько побутових – забезпечення робочого місця необхідним обладнанням, інвентарем, упаковкою і формою.
Для зростання продуктивності праці велике значення має удосконалення прийомів (сукупність трудових дій, спрямованих на виконання в певній послідовності операцій, пов’язаних єдиним цільовим призначенням) і методів (спосіб здійснення процесу праці) праці.
Велике значення для зростання ефективності трудда працівників магазину має його нормування. Воно дозволяє встановити раціональну чисельність і структуру штабу, ефективно використовувати обладнання і робочий час і підвищувати матеріальну зацікавленість працівників в результатах своєї праці.
При нормуванні праці працівників використовують:
1. Норма праці – витрати часу на виконання певного обсягу робіт одним або декількома працівниками в раціонально організованих трудових умовах.
2. Норма вироблення – обсяг роботи в стоімстних або матеріальних показниках, який необхідно виконати працівникам в одиницю часу.
3. Норма обслуговування – виражається в кількості одиниць обладнання або в розмірі торгової площі магазину, яка повинна обслуговуватися одним працівником або бригадою протягом зміни.
При техніко-економічному нормуванні праці використовують фотографію робочого дня і хронометраж. За допомогою фотографії робочого дня визначають фактичні витрати часу на різні види робіт і на перерви в роботі і виявляють частку цих витрат у загальному робочому часу. Фотографія робочого дня буває індивідуальної і групової. Шляхом хронометражу встановлюють витрати часу на виплненіе окремих багаторазово повторюваних операцій. Матеріали фотографії робочого дня і хронометражу використовують для виявлення недоліків в організації праці працівників магазину. Важливе значення у вдосконаленні оргнізації праці має підготовка і підвищення кваліфікації кадрів.

Посилання на основну публікацію