Податкова декларація

Податкова декларація – це письмова заява платника податків про об’єкти оподаткування, про отримані доходи і проведені витрати, про джерела доходів, про податкову базу, податкові пільги, про обчисленої сумі податку і (або) про інших даних, які є підставою для обчислення і сплати податку.

Податкова декларація подається кожним платником податків по кожному податку, що підлягає сплаті цим платником податків.

На основі податкової декларації та діючих податкових ставок податковий орган здійснює контроль за величиною податку, що підлягає сплаті.

Види податкових декларацій

За видами декларованих податків розрізняють наступні види декларацій:

Декларація з ПДВ;

Декларація з податку на прибуток;

Декларація з ПДФО;

Декларація з податку, що сплачується у зв’язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування;

Декларація з податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності (ЕНВД);

Декларація по єдиному сільгоспподатку;

Декларація з податку на майно;

Декларація з транспортного податку;

Декларація по земельному податку;

Декларація з податку на видобуток корисних копалин (ПВКК);

Декларація по водному податку;

Декларація по акцизах і т.д.

Форми податкових декларацій

Форми і порядок заповнення форм податкових декларацій (розрахунків), а також формати і порядок подання податкових декларацій (розрахунків) і доданих до них документів відповідно до цього Кодексу в електронній формі затверджуються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим з контролю та нагляду у сфері податків і зборів, за погодженням з Міністерством фінансів Російської Федерації.

Федеральний орган виконавчої влади, уповноважений з контролю і нагляду у сфері податків і зборів, не має права включати до форми податкової декларації (розрахунку), а податкові органи не вправі вимагати від платників податків (платників зборів, податкових агентів) включення в податкову декларацію (розрахунок) відомостей , не пов’язаних з обчисленням і (або) сплатою податків і зборів, за винятком:

структурного підрозділу: первинний (коригувальний);

найменування податкового органу;

місця знаходження організації (її відокремленого підрозділу) або місця проживання фізичної особи;

прізвища, імені, по батькові фізичної особи або повного найменування організації (її відокремленого підрозділу);

номера контактного телефону платника податків;

відомостей, що підлягають включенню в податкову декларацію.

Хто подає податкову декларацію

Податкову декларацію повинні подавати:

громадяни України – приватні підприємці (ІП);

організації (бюджетні, комерційні та благодійні);

суб’єкти, що ведуть діяльність на території України, в тому числі релігійні, освітні тощо

Підприємства з нульовим доходом не звільняються від здачі звітності.

Терміни подання податкових декларацій

У Російській Федерації, відповідно до Податковим Кодексом, платники податків повинні подавати декларацію не пізніше 28 березня року, наступного за минулим податковим періодом.

Декларації по деяких податках (зокрема, податку на прибуток організацій) необхідно надавати не тільки за податковий період, але і за звітні періоди. Деякі декларації (такі як, декларація з ПДВ) надаються щоквартально, тобто за кожні три місяці.

Внесення змін до податкової декларації

При виявленні платником податків у поданій ним до податкового органу податкової декларації факту невідображення або неповноти відображення відомостей, а також помилок, що призводять до заниження суми податку, що підлягає сплаті, платник податків зобов’язаний внести необхідні зміни в податкову декларацію і подати до податкового органу уточнену податкову декларацію.

При виявленні платником податків у поданій ним до податкового органу податкової декларації недостовірних відомостей, а також помилок, що не приводять до заниження суми податку, що підлягає сплаті, платник податків має право внести необхідні зміни в податкову декларацію і подати до податкового органу уточнену податкову декларацію в порядку, встановленому цією статтею .

При цьому уточнена податкова декларація, подана після закінчення встановленого терміну подачі декларації, які не вважається поданою з порушенням терміну.

Якщо уточнена податкова декларація подається до податкового органу до закінчення терміну подачі податкової декларації, вона вважається поданою в день подачі уточненої податкової декларації.

Якщо уточнена податкова декларація подається до податкового органу після закінчення терміну подачі податкової декларації, але до закінчення терміну сплати податку, то платник податків звільняється від відповідальності, якщо уточнена податкова декларація була представлена до моменту, коли платник податків довідався про виявлення податковим органом факту невідображення або неповноти відображення відомостей в податковій декларації, а також помилок, що призводять до заниження належної до сплати суми податку, або про призначення виїзної податкової перевірки.

Якщо уточнена податкова декларація подається до податкового органу після закінчення терміну подачі податкової декларації та строку сплати податку, то платник податків звільняється від відповідальності у випадках:

1) подання уточненої податкової декларації до моменту, коли платник податків довідався про виявлення податковим органом невідображення або неповноти відображення відомостей в податковій декларації, а також помилок, що призводять до заниження належної до сплати суми податку, або про призначення виїзної податкової перевірки за цим податком за даний період, за умови, що до подання уточненої податкової декларації він сплатив відсутню суму податку та відповідні їй пені;

2) подання уточненої податкової декларації після проведення виїзної податкової перевірки за відповідний податковий період, за результатами якої не було виявлено невідображення або неповнота відображення відомостей в податковій декларації, а також помилки, що призводять до заниження належної до сплати суми податку.

Уточнена податкова декларація подається платником податку до податкового органу за місцем обліку.

Уточнена податкова декларація (розрахунок) подається до податкового органу за формою, що діяла в податковий період, за який вносяться відповідні зміни.

Способи подання податкових декларацій

Податкова декларація (розрахунок) може бути представлена платником податків (платником збору, податковим агентом) до податкового органу особисто або через представника, спрямована у вигляді поштового відправлення з описом вкладення, передана в електронній формі телекомунікаційними каналами зв’язку або через особистий кабінет платника податків.

При відправці податкової декларації (розрахунку) поштою днем її подання вважається дата відправлення поштового відправлення з описом вкладення.

При передачі податкової декларації (розрахунку) по телекомунікаційних каналах зв’язку або через особистий кабінет платника податків днем її подання вважається дата її відправлення.

Штрафи за несвоєчасну здачу податкових декларацій

Неподання в установлений законодавством про податки і збори термін податкової декларації до податкового органу за місцем обліку тягне за собою стягнення штрафу в розмірі 5 відсотків не сплачена у встановлений законодавством про податки і збори термін суми податку, що підлягає сплаті (доплату) на основі цієї декларації, за кожний повний або неповний місяць з дня, встановленого для її подання, але не більше 30 відсотків зазначеної суми та не менше 1000 рублів.

Посилання на основну публікацію