Необоротні активи банку

Активи комерційного банку

Активи кредитної організації виражаються статтями бухгалтерського обліку, які відображають собою розміщення і використання ресурсів банку.

Освіта активів відбувається за рахунок здійснення банком його активних операцій. Активні операції виражаються в розміщенні власних, а так же залучених коштів для одержання доходу, підтримки необхідного рівня ліквідності і забезпечення ефективної діяльності банку.

Тільки за рахунок активних операцій комерційні банки отримують основну свою прибуток.

Активи банку мають широку структуру і класифікуються за багатьма ознаками.

Розглянемо класифікацію активів банку за способом призначенням:

  • Касові активи. Такі активи, які забезпечують достатній рівень ліквідності комерційного банку.
  • Оборотні активи або по-іншому – працюючі активи. Такі активи приносять банку поточні доходи.
  • Інвестиційні активи. Такі активи необхідні для отримання банком прибутку, а так само для виконання встановлених стратегічних цілей.
  • Необоротні активи або по-іншому – капіталізовані активи. Такі активи необхідні комерційному банку для забезпечення його господарської діяльності.
  • Інші активи банку.

Значення необоротних активів для банку

Статутна діяльність всіх комерційних банків базується на необоротних і оборотних активах.

Для того щоб якісно організувати свою діяльність, комерційним банкам необхідно купувати або брати в оренду різного роду майно.

До такого майна відносяться будівлі, приміщення (офіси), транспорт, комп’ютерна та інша офісна техніка, банківське та інше обладнання та інше.

Таке майно (кошти) не беруть участі в обороті, саме тому їх називають необоротні активи.

Сутність необоротних активів

Необоротні активи банку необхідні для того, щоб забезпечувати виконання банком своїх функцій. Такі активи займають близько 10-15% від загальної суми активів банку.

Розглянемо докладніше основні складові частини структури необоротних активів.

Основні засоби кредитної організації є те майно банку, термін використання якого перевищує один рік. Основні засоби використовуються як засіб для надання послуг клієнтам, управління банком і т.д. Крім цього, основні засоби банків приймаються до обліку за первісною вартістю.

Нематеріальні активи представляють собою права на результати будь-якої інтелектуальної діяльності, а так само інші об’єкти інтелектуальної діяльності, що знаходяться у власності у комерційного банку, що використовуються більше одного року. Відмінною рисою є їх здатність приносити дохід комерційному банку.

Капітальні вкладення виражаються інвестиціями в основні засоби банку, а так само витрати на будівництво, реконструкцію, придбання основних засобів і іншого.

Матеріали представляють собою всі необхідні для здійснення банківської діяльності активи.

Аналіз необоротних активів

Джерела, необхідні для придбання необоротних активів є власний капітал банку (більша його частина), позикові кошти (дуже мала частка в частині придбання активів). Вибір таких джерел пояснюється тим, що необоротні активи вимагають довгострокових вкладень.

Ліквідність необоротних активів менше, ніж у оборотних. Це означає, що необоротні активи важче продати, звернувши тим самим в грошову форму.

Оскільки ліквідність є показником фінансової стійкості комерційного банку, то вона залежить від якості і структури активів банку, а так само від джерел, які лягають в основу придбання активів.

Облік необоротних активів банку

Облік основних засобів комерційного банку:

  • Основні засоби комерційного банку повинні використовуватися тривалий час, термін їх корисного використання перевищує один рік. Джерелами їх формування є статутний капітал банку, отримання активів на безоплатній основі, або за певну плату і т.д.
  • Основні засоби банку підлягають обліку на рахунку 60401.
  • На балансі такі активи враховуються за їх первісною вартістю.
  • Земельні ділянки, які перебувають у власності у банку, повинні враховуватися на рахунку 60404.

Бухгалтерська проводка, що відображає надходження основних засобів, як внесок до статутного капіталу банку, записується в такий спосіб:

Дебет 60401 – рахунок обліку основних засобів.

Кредит 60322 – рахунок для розрахунків з дебіторами.

Бухгалтерська проводка, що відображає надходження основних засобів, що надійшли в банк на безоплатній основі, записується таким чином:

Дебет 60401 – рахунок обліку основних засобів.

Кредит 70107 – рахунок обліку доходів комерційного банку.

Облік капітальних вкладень:

Здійснення капітальних вкладень враховується на рахунку 607. 60701 – рахунок обліку вкладень в споруди. 60702 – рахунок обліку вкладень в обладнання.

Джерело вкладень в капітальні вкладення відображаються проводкою:

Дебет 70501 – рахунок обліку використаного прибутку.

Кредит 10703 – рахунок обліку фондів накопичення.

Підсумкове сальдо показує суму витрат банку.

Облік нематеріальних активів банку:

Для обліку нематеріальних активів банку необхідно застосовувати рахунок 609. Він необхідний для обліку майна комерційних банків. Використовуються рахунку – 60901 – облік нематеріальних активів; 60903 – рахунок для обліку амортизації нематеріальних активів; 60905 – рахунок для обліку ділової репутації комерційного банку.

Рахунок 60901 також необхідний для відображення вартості нематеріальних активів.

Введення нематеріальних активів відображається проводкою:

Дебет – 60901 – нематеріальні активи банку.

Кредит – 60701 – рахунок обліку капітальних вкладень банку.

А їх вибуття відображається наступним проведенням:

Дебет 61209 – рахунок для обліку вибуття нематеріальних активів банку.

Кредит 60901 – рахунок обліку нематеріальних активів.

Посилання на основну публікацію