Нематеріальні активи

Нематеріальний актив (НМА), це актив, який одночасно відповідає таким вимогам:

  • актив не є річчю;
  • актив здатний приносити організації економічні вигоди, тобто призначений для використання у виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг, для управлінських потреб організації протягом тривалого часу, тобто строку корисного використання, тривалістю понад 12 місяців або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців;
  • організацією не передбачається продаж активу протягом 12 місяців або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців;
  • організація має права на даний актив (патенти, свідоцтва, інші охоронні документи, договір про відчуження виключного права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації, документи, що підтверджують перехід виключного права без договору і т.п.), на підставі яких організація може обмежити доступ інших осіб до використання активу;
  • фактична (первісна) вартість активу може бути достовірно визначена.

Що відноситься до нематеріальних активів
твори науки, літератури і мистецтва;
програми для електронних обчислювальних машин;
винаходи;
корисні моделі;
селекційні досягнення;
секрети виробництва (ноу-хау);
товарні знаки і знаки обслуговування;
ділова репутація, що виникла в зв’язку з придбанням підприємства як майнового комплексу (в цілому або його частини).
Не належать до НМА

що не дали позитивного результату, не закінчені або не оформлені у встановленому порядку НДДКР;
речі, в яких виражені результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації (наприклад, CD диски із записаними на них програмами);
фінансові вкладення;
витрати, пов’язані з утворенням юридичної особи (організаційні витрати);
інтелектуальні та ділові якості персоналу організації, їх кваліфікація і здатність до праці.
Відображення НМА в бухобліку та бухгалтерської звітності

НМА враховуються на рахунку 04 «Нематеріальні активи», амортизуються і відображаються в балансі за залишковою (балансовою) вартості в складі необоротних активів по рядку 1110 «Нематеріальні активи».

Посилання на основну публікацію