Методи фінансового аналізу

Визначення фінансового аналізу

Фінансовий аналіз (ФА) являє собою процес дослідження фінансового стану підприємства на підставі деяких пріоритетних показників.

Призначення фінансового аналізу

ФА становить інтерес для менеджерів і аналітиків, оскільки дозволяє виявити резерви підвищення ринкової вартості організації. Всі найважливіші управлінські рішення приймаються з урахуванням результатів ФА. А вироблення стратегії подальшого розвитку підприємства неможлива без інформації про поточний його фінансовий стан.

Класифікація методів фінансового аналізу

На практиці застосовуються різні методи ФА. Всі вони мають на увазі використання даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності за Fin analiz.jpgтекущій і минулий періоди. Повна класифікація включає в себе такі методи:

  • вертикальний (структурний);
  • горизонтальний (динамічний);
  • порівняльний;
  • інтегральний (факторний);
  • трендовий;
  • метод коефіцієнтів.

Перші чотири методи використовуються найбільш часто.

Вертикальний аналіз

Мета вертикального аналізу полягає у визначенні питомої ваги статей в загальному підсумку балансу і наступному порівнянні результату з даними попереднього періоду. Вертикальний аналіз проводиться по вихідній або агрегированной звітності. Він дозволяє розглянути співвідношення між активами, власним та позиковим капіталом, а також визначити структуру капіталу по окремих елементах.

Горизонтальний аналіз

Мета горизонтального аналізу – у виявленні змін величин різних статей звітності за певний період з подальшою оцінкою цих змін. При проведенні цього виду ФА потрібна побудова декількох аналітичних таблиць, в які вносять як абсолютні балансові показники, так і відносні темпи зростання (зниження). Вихідними даними служать базисні темпи зростання (зниження) за кілька періодів.

Порівняльний аналіз

Цей вид ФА будується на основі вертикального і горизонтального аналізу. Аналітичне порівняння проводять за трьома групами показників:

• структури балансу;

• динаміки балансу;

• структурної динаміки балансу.

Порівняльний аналіз часто застосовується для аналізу структури майна і джерел його формування.

Інтегральний аналіз

Під інтегральним аналізом розуміється процес вивчення впливу окремих факторів на загальний показник. При його проведенні застосовують детерміновані і статистичні прийоми дослідження. Інтегральний аналіз може бути прямим і зворотним. В останньому випадку він являє собою не аналіз, а синтез – окремі його елементи з’єднуються в одне ціле.

Трендовий аналіз

При проведенні трендового ФА розраховують відносні відхилення параметрів звітності від базисного рівня. По суті, трендовий аналіз являє собою варіант горизонтального ФА. Він носить перспективний характер, оскільки дозволяє спрогнозувати зміну ряду показників в майбутньому. Проведення трендового ФА має на увазі використання відповідного математичного апарату.

метод коефіцієнтів

Цей метод являє собою розрахунок відносин показників звітності (фінансових коефіцієнтів) і визначення їх взаємозв’язків.

Фінансові коефіцієнти характеризують такі сторони економічної діяльності підприємства:

платоспроможність;

  • фінансова залежність або фінансова автономія;
  • ділова активність;
  • ефективність роботи;
  • ринкові характеристики організації.
Посилання на основну публікацію