Методи економіки

Методи економіки – це спосіб дослідження економічних явищ, що впливають на розвиток і стан самої економічної системи.

Залежно від переслідуваної мети підбирається і відповідний метод. Помилка при виборі методу дослідження неминуче перетворює всі отримані результати в грубо-помилкові.

Наукова абстракція

Основні методи економіки ставлять у своїй голові наукову абстракцію. Вона заснована на виділенні стрижня процесу, відсікання всього другорядного, мінливого, випадкового, непостійного. Дослідження господарського процесу таким способом дозволяє отримати уявлення про загальний принцип роботи виробництва, необхідних ресурсах, можливостях. Отримати своєрідну, ідеальну теоретичну модель, на яку в подальшому будуть накладатися похибки реальності.

Близькі за своїм принципом до наукової абстракції такі методи дослідження економіки як аналіз і синтез, що діють спільно. Аналіз передбачає поділ всього економічного явища на дрібні частини, що мають самостійне значення, вплив. Кожній з них приділяється увага, кожна – вивчається. Синтез, навпаки, прагне виявити всі значні деталі, визначити фактори від них залежне, щоб в результаті отримати абсолютно точну модель, відповідає дійсності і здатну враховувати будь-які коливання в навколишньому середовищі.

Індукція і дедукція

Застосування аналізу і синтезу не дозволяє отримати гідних довіри результатів без даних, отриманих за допомогою методів дедукції та індукції. Комплексний підхід до вивчення багатогранних і неоднорідних проявів господарського життя стає можливим при розширенні можливостей дослідника здатністю будувати висновки на підставі закономірності подій, створених певним набором факторів. Дедукція прагне дати характеристику приватному події, виокремлюючи його із загальної картини. Індукція, навпаки, намагається передбачити розвиток подій з урахуванням кількох конкретних позицій.

Логічний і історичний метод

Сучасні методи економіки визнають цінність даних, отриманих в результаті одночасного використання методу історичного дослідження і логічної передумови. Вони не можуть бути використані окремо, що не означає дублювання ними один одного. В результаті непередбачуваного розвитку подій в країні може складатися ситуація, не властива історично прийнятої системі господарювання. Потім звичну рівновагу знову відновлюється. При історичному дослідженні подібне відхилення має прийматися в розрахунок, для логічного – воно не має значення.

Історичні методи дослідження економіки в результаті вивчення низки процесів і явищ, що змінюють один одного, здатні досить точно визначити причини встановлення на певних територіях, що діють економічних систем, наочно пояснити, чому відрізняють деталі рухають процес вперед або гальмують його. Історичний метод приділяє величезну увагу простим подій. Будь-який процес, будь-який рух відбувається в напрямку від простого до складного. Економічний розвиток з урахуванням даного методу необхідно оцінювати, рухаючись в тому ж напрямку. Наприклад, аналіз ринку неможливий без вивчення обміну товарів.

Статистичні та математичні методи

Економічні процеси, будучи результатом проявів господарської діяльності, відрізняються кількісної та якісної характеристикою. Оцінити їх можливо, застосовуючи відповідні статистичні прийоми та математичні засоби. Необхідність досліджень зводиться до визначення меж межі, за якою кількість перетворюється в якість.

Економіко-математичне моделювання

Дослідження, в тому числі і за допомогою обчислювальної техніки, всіх причин, що впливають на виникнення економічного явища, які змушують з’явитися закономірності має на меті навчитися впливати на весь економічний процес, складати максимально точні прогнози. Методи управління економікою неминуче залежать від можливості розуміти її. За допомогою системного підходу вдається отримати дані, необхідні для побудови економічної моделі.

Економічною моделлю прийнято вважати формальний опис економічного явища або процесу. Скелет моделі складають об’єктивні характеристики досліджуваного предмета, а суб’єктивне оформлення безпосередньо залежить від мети дослідження. Побудова моделі неможливо без функціонального аналізу – він необхідний в процесі роботи, до нього вдаються для оцінки виконаної роботи.

Залежність однієї величини від іншої завжди відповідає певній системі, званої функцією. Повсякденне життя людини набуває ілюзію різноманітності і непередбачуваності лише завдяки випадковому набору змінних. Прийняття рішень при зустрічі з ними зазвичай відбувається за одним і тим же алгоритмом. Його часто називають характером і способом життя.

Графічний метод

Для читання більшості моделей досить вміти читати класичні математичні графіки. Графік приставляє собою графічне зображення залежності однієї змінної від іншої. Для економічних явищ лінійна залежність вкрай рідкісна. Зміни, що відбуваються в господарській діяльності, майже ніколи не виражаються у вигляді прямої лінії, розташованої під кутом до осей координат. Багато методи економіки вдаються до подання зібраної інформації у вигляді графіків, схем, діаграм. Таким чином, вдається швидше оцінити всю інформацію, представити її більш наочно, з’єднати абсолютно суперечливі дані в одне ціле.

Для читання економічного графіка застосовні ті ж правила, що і для математичного. При зворотній залежності змінних зображення буде рухатися вниз зліва на право. На практиці це може виглядати як збільшення продажів в результаті зниження вартості на товар. Пряма залежність визначається висхідним графіком, відповідним зростанню ціни в результаті розширення кількості витрат при виробництві. Найчастіше ж графік виглядає у вигляді кривої, ламаної, адже навіть рівень безробіття здатний реагувати на зменшення інфляції.

Для аналізу схем, діаграм і графіків прийнято користуватися особливими видами аналізу. Позитивним і нормативним. Позитивні аналіз завжди має частку суб’єктивності, тому що покликаний визначати реальний стан економіки, яка проявляє себе в певних процесах. Будь-що виникає суперечка про точність суджень, легко перевіряється фактами. Нормативному аналізу властиво описувати відхилення існуючої моделі від тієї, яка повинна бути. Недоліком прийому є неможливість встановити вірність судження. Під час обговорення економічних теорій, заснованих на нормативному аналізі, у економістів зазвичай розгораються запеклі суперечки.

Експеримент

Методи регулювання економіки припускають і використання експерименту. Економічний експеримент неминуче пов’язаний із соціальною межею держави. Штучні зміни вносяться в звичну для певних людей або їх груп життя. Протиприродне відтворення певного економічного явища серед непідготовлених людей здатне викликати непередбачуваний розвиток подій. Замість відповіді на питання дослідника держава може отримати масу нових питань без відповіді.

Посилання на основну публікацію