Коефіцієнти оборотності

Коефіцієнт обороту запасів

Коефіцієнт оборотності запасів (ITR – Inventory turnover ratio) – фінансовий показник, за допомогою якого розраховується відношення собівартості проданих товарів до середньої величини запасів за звітний період.

Цей коефіцієнт показує:

 • якість запасів підприємства, ефективність управління ними,
 • скільки разів в середньому продаються запаси підприємства за певний період часу,
 • скільки разів запаси оновлюються протягом певного періоду.
 • скільки днів потрібно для продажу середнього складського запасу,
 • скільки разів за період товар «обернувся», продався,
 • ефективність взаємодії служби закупівель і служби продажів.

Показник дозволяє виявити залишки невикористаних, застарілих або некондиційних запасів. Важливість показника связна з тим, що прибуток виникає при кожному «обороті» запасів (використанні у виробництві, операційному циклі).

Синоніми: коефіцієнт обороту запасів, оборотність товарних запасів, коефіцієнт оборотності активів, оборотність запасів, Inventory Turnover Ratio, IT, Turnover of a Stocks, Inventory Turnover, Inventory Utilization Ratio.

Як розраховується ITR

Оборотність запасів розраховується за формулою:

IT = Собівартість проданих товарів / Середня величина запасів на кінець звітного періоду;

Під собівартістю слід розуміти ціни складського обліку, по яких товар враховується, а не продажні ціни (прайсові ціни). Отже, коли мова йде про оборотності готової продукції на складі, то такі терміни як виручка від реалізації продукції, або товарообіг за період – невірні.

Даний коефіцієнт є показником швидкості, з якою товарні запаси виробляються і продаються. Низька оборотність є нездоровим ознакою, що вказує на надлишок запасів, низький рівень продажів, а також факт, що запаси підприємства рідко оновлюються. Для даного коефіцієнта нормативних значень не передбачено, але чим вище значення ITR, тим успішніше підприємство розпоряджається запасами, тим ефективніше працює виробництво і тим менше потреба в оборотному капіталі для організації.

Значення коефіцієнта обороту запасів

Високе значення inventory turnover ratio характеризує рухливість коштів компанії: чим швидше оновлюються запаси, тим швидше обертаються вкладені в них кошти, які повертаються у вигляді виручки від реалізації готової продукції. У той час як малі запаси призводять до дефіциту товару, отож втрата покупців і занадто високі витрати на оперативне поповнення складу.

Таким чином, показник оборотності запасів вимагає постійного моніторингу, щоб забезпечувати його оптимальні значення.

Для контролю оборотності запасів необхідно оперувати трьома показниками:

 • 1) Середній товарний запас за період – скільки одиниць товарів лежить на складі протягом періоду. Мається на увазі середнє значення запасів, яке визначається як сума на початок і на кінець періоду, поділена навпіл.
 • 2) Період (місяць, рік, тиждень – для швидкопсувних товарів);
 • 3) Товарообіг за даний період (в цінах складського обліку).

Коефіцієнт обороту основних засобів

 

Коефіцієнт оборотності основних засобів (Fixed assets turnover ratio) – це показник ефективності діяльності компанії, що відображає рівень експлуатації основних засобів і ефективність їх використання. Також відомий як фондовіддача.

Основні засоби (основні фонди, основний капітал) – це виражені у вартісній формі виробничі активи підприємства, які багаторазово використовуються в процесі виробництва, зберігаючи при цьому свою натурально-речову форму, а їх вартість переноситься на створювану продукцію поступово, у міру використання, шляхом амортизації .

До основних засобів відносяться об’єкти, які служать не менше року. Наприклад: будівлі, споруди, обладнання, за допомогою яких фірма виробляє продукцію. Коефіцієнт FATR вимірює, наскільки ефективно підприємство використовує наявні виробничі активи, висвітлюючи позицію реалізації до чистої вартості основних засобів.

Показник розраховується як для діючих, так і для знову відкритих підприємств, і може розраховуватися по всіх фондах і окремо по активної частини основних засобів.

Fixed assets turnover ratio належить до категорії коефіцієнтів оборотності активів (asset management ratios), що показують, наскільки ефективно компанія оперує з наявними фондами. Крім коефіцієнта обороту основних засобів в цю групу включають: коефіцієнт обороту матеріально-виробничих запасів (inventory turnover), термін обороту дебіторської заборгованості (day sales outstanding) і оборот всіх активів (asset turnover).

Значення показника залежить від галузевих особливостей, рівня інфляції та переоцінки основних засобів. Цей економічний показник використовується для порівняльної оцінки ефективності використання основних фондів на підприємствах однієї галузі. Вище або нижче підсумковий показник конкретного підприємства в порівнянні із середнім значенням по галузі, щоб зрозуміти, з якою інтенсивністю компанія використовує основні засоби, в порівнянні з конкурентами.

Як розрахувати fixed assets turnover ratio

Значення коефіцієнта обороту основних засобів визначається як розподіл річного обсягу продукції у вартісному або натуральному вираженні на середньорічну повну балансову вартість виробничих основних фондів. Розраховується за наступною формулою:

FATR = NS / FA, де NS (Net Sales) – сумарна виручка за рік; FA (Fixed assets) – середнє значення суми необоротних активів за рік.

Розрахунок проводиться для періоду в один рік, при цьому використовується сумарна виручка від реалізації продукції за поточний рік і середнє значення суми необоротних активів за поточний рік.

Значення коефіцієнта фондовіддачі

Даний коефіцієнт визначає кількість продукції, виробленої на одну грошову одиницю вартості виробничих основних фондів. Чим вище значення показника, тим ефективніше використовуються основні засоби. Це означає, що для кожної умовної одиниці виручки організація затратила менше основних засобів.

Втім, при інтерпретації даного коефіцієнта можуть виникнути проблеми. Наприклад, низький показник коефіцієнта обороту основних фондів може свідчити про недостатній обсяг продажів або про занадто високому рівні капітальних вкладень, або про неефективну технології виробництва. Також значення даного коефіцієнта залежить від способів нарахування амортизації і практики оцінки вартості активів.

У підсумку, може бути, що показник оборотності основних засобів буде вище на підприємстві, яке має зношені виробничі фонди, і нижче, де основні засоби оновлені. Але це не означає, що друга компанія працює менш ефективно.

Підвищення значення коефіцієнта сприяють такі чинники:

 • Підвищення продуктивності обладнання в результаті реконструкції діючих і придбання нових виробничих фондів;
 • Мінлива чергу роботи виробничих фондів.
 • Оптимізація використання часу роботи і потужності;
 • Заміна ручної праці автоматичним.
Посилання на основну публікацію