✅Коефіцієнти ліквідності

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Cash ratio)

Коефіцієнт абсолютної ліквідності – це фінансовий показник, який використовується при аналізі ліквідності компанії, за допомогою розрахунку коефіцієнта між усіма:

 • грошовими активами (cash assets);
 • активами еквівалента грошових коштів (cash equivalent assets);
 • всіма поточними зобов’язаннями (current liabilities).

Синоніми: Cash Ratio, Liquidity Ratio, Коефіцієнт фінансової ліквідності, коефіцієнт готівки.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує здатність компанії погашати поточні зобов’язання (і в якій частці) за рахунок ліквідних оборотних коштів і інших вільних активів. До уваги береться наявна сума готівки, а також їх еквіваленти: ринкові цінні папери, депозити та інші абсолютно ліквідні активи.

Під готівкою розуміють сукупність готівкових коштів, що знаходяться в касі організації, сформовану з початкової готівки і різниці надходжень і витрат. Оскільки наявні резерви не приносять доходу, підприємці прагнуть скоротити їх до мінімуму, достатнього для розрахунків з клієнтами, контрагентами і для інших поточних витрат. Тому в банківській діяльності існують нормативні вимоги до рівня підтримки готівкових коштів. Серед комерційних підприємств відзначається тенденція до зниження коефіцієнта абсолютної ліквідності, тобто зменшення потреби в грошових коштах.

Так як модель Cash Ratio вимірює тільки найбільш ліквідні з усіх активів по відношенню до поточних зобов’язань, а тому цей показник розглядається як найбільш консервативний з усіх використовуваних коефіцієнтів ліквідності.

Характеристики коефіцієнта готівки:

 • Чи враховується в показниках термінової і поточної ліквідності.
 • Використовується в кредитній характеристиці компанії.
 • Виключає з розрахунку товарно-матеріальні запаси і дебіторську заборгованість. Тобто, коефіцієнт демонструє, якою мірою компанія може оплатити свої поточні зобов’язання, не покладаючись на продаж товарно-матеріальних запасів і не розраховуючи на отримання дебіторської заборгованості.
 • Характеризує здатність негайно погасити поточні короткострокові зобов’язання підприємства – тобто, чи є ресурси, здатні задовольнити вимоги кредиторів в критичній ситуації. Тому цей показник приймається в розрахунок майбутніми постачальниками з відносно короткими термінами кредитування. Для стратегічних інвесторів абсолютна ліквідність підприємства менш значима.

Обчислення коефіцієнта абсолютної ліквідності

Формула коефіцієнта фінансової ліквідності:

CR = грошові кошти + короткострокові ринкові вкладення/короткострокові зобов’язання

Дані для розрахунку можна отримати з балансу. Треба враховувати, що формула ігнорує час отримання і виплати грошових коштів.

Нормативне значення Cash Ratio

Рекомендоване значення коефіцієнта абсолютної ліквідності> 0,2. Для різних галузей нормативні значення можуть відхилятися від рекомендованого.

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт поточної ліквідності – один з показників, які використовуються в практиці проведення фінансового аналізу підприємства разом з коефіцієнтом швидкої ліквідності і коефіцієнтом абсолютної ліквідності. Current ratio (CR) характеризує здатність компанії погашати поточні короткострокові зобов’язання (поточні пасиви) за рахунок оборотних активів.

Розрізняють ліквідність поточну (загальну) і термінову. Загальну ліквідність підприємства визначають як співвідношення суми поточних активів і суми поточних зобов’язань, визначених на початок і кінець року.

Синоніми коефіцієнта поточної ліквідності: коефіцієнт покриття, Current ratio, CR, «liquidity ratio», «cash asset ratio», «cash ratio».

Призначення КТЛ

 • Показує здатність підприємства розраховуватися за своїми боргами в період тривалості одного виробничого циклу (період, необхідний для виготовлення і реалізації однієї партії продукції).
 • Щоб отримати загальне уявлення про платоспроможність компанії, тобто її можливість оплатити боргові зобов’язання за рахунок наявних готівкових коштів, запасів, дебіторської заборгованості.
 • Щоб отримати уявлення про ефективність операційного циклу компанії або її здатності перетворити свою продукцію в готівкові кошти. Якщо компанія зазнає труднощів зі своєчасною оплатою дебіторської заборгованості або має тривалий період оборотності запасів, вона може зіткнутися з проблемами ліквідності.
 • Компоненти коефіцієнта (поточні активи і поточні зобов’язання) можна використовувати для розрахунку величини оборотного капіталу (коефіцієнта оборотного капіталу), що є відношенням розміру оборотного капіталу до розміру виручки.
 • Коефіцієнт поточної ліквідності становить інтерес не тільки для керівництва підприємства, але і для зовнішніх суб’єктів аналізу, зокрема для інвесторів.

Формула розрахунку коефіцієнта CR

Коефіцієнт покриття розраховується за формулою:

 • Поточна ліквідність = Поточні активи / Поточні зобов’язання
 • Під поточними активами компанії маються на увазі:
 • Готівкові гроші в касі і на рахунках в банках, а також еквіваленти.
 • Дебіторська заборгованість з урахуванням резерву на покриття безнадійних боргів.
 • Вартість запасів товарно-матеріальних цінностей, які повинні мати щодо швидку оборотність в межах року.
 • Інші поточні активи (витрати майбутніх періодів, вкладення коштів в цінні папери і т.д.).

Поточні пасиви:

 • Позики найближчих термінів погашення (в межах року)
 • Неоплачені вимоги (постачальників, бюджету і т.д.)
 • Інші поточні зобов’язання.

З метою достовірної оцінки ліквідності активів треба мати на увазі, що не всі активи ліквідні в рівній мірі. Тому при розрахунку коефіцієнта поточної ліквідності потрібно детальну розшифровку складу поточних активів і зобов’язань. Тобто, перш ніж використовувати коефіцієнт покриття, необхідно оцінити якість поточних активів і характер поточних зобов’язань, а також швидкість їх обороту.

Значення коефіцієнта поточної ліквідності

Чим вище значення коефіцієнта, тим більш високий рівень платоспроможності компанії, тобто, тим легше компанії погашати короткострокові зобов’язання.

Нормальним значенням вважається показник від 1,5 до 2,0 (залежить від ринку, галузі та ін.).

Якщо значення коефіцієнта нижче 1, то це свідчить про відсутність фінансової стабільності підприємства. Значить, компанія не здатна оплатити свої зобов’язання, якби термін платежу по ним настав в даний момент. Тому що для цих цілей не вистачить ресурсів і доведеться шукати додаткове фінансування або продавати акції або довгострокові активи. Але треба враховувати, що не всі активи можна реалізувати в терміновому порядку. Втім, критичне фінансове становище ще не означає банкрутство.

Якщо значення більше одиниці, то поточних активів більше, ніж поточних пасивів. Таким чином, підприємство, теоретично, здатне своєчасно виконувати свої поточні зобов’язання і здійснювати операційну діяльність.

Значення більше 2 може свідчити про нераціональну структуру капіталу, що може бути пов’язано з уповільненням оборотності коштів, вкладених в запаси, невиправданим зростанням дебіторської заборгованості.

Важливий нюанс: саме по собі значення коефіцієнта поточної ліквідності не гарантує відсутність у підприємства дефіциту грошових коштів, оскільки до складу поточних активів крім грошей входять також товари, матеріали, готова продукція, дебіторська заборгованість і т.д. Це означає, що КТЛ не дає уявлення про те, яка частка продукції компанії продається, а яка залежується на складі, оплачують її покупці або затримують платежі на невизначений термін. Для уточнення даних моментів треба використовувати інші показники ліквідності.

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Коефіцієнт швидкої ліквідності – один з важливих показників фінансової стійкості підприємства, входить до групи показників ліквідності. За допомогою даного показника оцінюється здатність компанії виконати свої короткострокові зобов’язання за рахунок своїх найліквідніших активів у разі проблем з реалізацією продукції. Чим вище коефіцієнт ліквідності, тим стійкіше фінансовий стан компанії. Дорівнює відношенню високоліквідних поточних активів і поточних зобов’язань компанії.

Даний показник використовується керівниками при аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства, інвестори беруть його до уваги для оцінки інвестиційної привабливості підприємства, кредитори – для оцінки фінансового ризику і фінансової стійкості.

Даний індикатор короткострокової ліквідності компанії також відомий як: Коефіцієнт термінової ліквідності, Коефіцієнт «лакмусового папірця», Quick Ratio, Acid Test Ratio, Quick Assets Ratio, QR.

Quick Ratio за своїм смисловим призначенням аналогічний коефіцієнту поточної ліквідності, проте, перший показник обчислюється по більш вузькому колу оборотних поточних активів, коли з розрахунку виключена найменш ліквідна їх частина – виробничі запаси. Запаси виключаються, тому що більшості компаній в силу специфіки діяльності важко трансформувати запаси в готівку кошти, якщо виникне вимушена необхідність. Коли короткострокові зобов’язання повинні бути терміново сплачені, QR переоцінює короткостроковий фінансовий потенціал компанії.

Логіка виключення запасів з розрахунку полягає не тільки в їх меншою ліквідності, але і в тому, що виручені кошти від реалізації виробничих запасів можуть бути істотно нижче первинних витрат на їх придбання. Іншими словами, коефіцієнт QR дає більш обережну оцінку ліквідності фірми. Отже, коефіцієнт швидкої ліквідності більш консервативний, ніж коефіцієнт поточної ліквідності.

Як розраховується QR

Коефіцієнт термінової ліквідності розраховується за формулою:

QR = Грошові кошти + короткострокові інвестиції + Дебіторська заборгованість/поточні короткострокові зобов’язання

Або інша формула:

QR = Current Assets – Inventories / Current Liabilities

Де:

 • Current Assets – поточні активи;
 • Inventories – запаси;
 • Current Liabilities – поточні зобов’язання.

Дані для розрахунку беруться з балансу компанії.

Рекомендовані значення коефіцієнта термінової ліквідності

Нормативні значення коефіцієнта швидкої ліквідності – в діапазоні від 0,7 до 1. Показник нижче рекомендованого значить, що у компанії може виникнути дефіцит ліквідних коштів. Залежно від виду діяльності та галузевої належності даний норматив може змінюватися. Так, багато західних аналітиків рекомендують використовувати показник 1 як нижнє значення.

Дані рекомендації по нормативним значенням коефіцієнта пов’язані з практикою кредиторської та дебіторської заборгованості. Адже контрагенти, що знаходяться в ділових відносинах, кредитуються взаємно. Показник «1» означає, що суми наданого і отриманого кредитів рівні.

Критичне значення коефіцієнта QR> 1 розраховується з того, що будь-яке підприємство повинно прагнути до того, щоб сума дебіторської заборгованості не перевищувала величини кредиту, отриманого ним від постачальників. На практиці можливі будь-які відхилення від цього правила. Більшості бізнесменів вигідно мати борги, тому по можливості вони вважають за краще відтягувати термін платежу кредиторам, якщо це не впливає на фінансові результати і взаємини з постачальниками.

При використанні Коефіцієнта швидкої ліквідності, необхідно враховувати, що ця модель ігнорує час отриманих і виплачених готівки. Наприклад, якщо у компанії на поточний період немає рахунків до оплати, але борги треба погашати пізніше, то ця компанія може показати хороший Коефіцієнт QR, але це не означає, що загальна ліквідність буде прийнятною.

Посилання на основну публікацію