Коефіцієнт покриття фіксованих платежів EBITDA

Що таке EBITDA coverage ratio

Коефіцієнт покриття фіксованих платежів EBITDA (EBITDA coverage ratio) – фінансовий показник, що визначає ступінь, в якій компанія фінансує свою діяльність за рахунок залучених коштів. Цей коефіцієнт визначає також ризик невиконання підприємством своїх боргових зобов’язань. На підставі даного коефіцієнта можна провести оцінку кредитоспроможності компанії.

EBITDA coverage ratio належить до групи коефіцієнтів управління заборгованістю (Debt ratios). Коефіцієнти цієї групи показують, яка частина прибутку або грошового потоку поглинається процентними або іншими фіксованими витратами.

Крім коефіцієнта забезпечення фіксованих платежів до коефіцієнтів, що характеризують боргове навантаження на компанію, відносяться також:

  • Коефіцієнт левериджу (Debt ratio)
  • Коефіцієнт покриття відсотків (Times-interest-earned ratio, TIE).
  • Коефіцієнт грошового покриття поточної частини довгострокового боргу.

Всі вищевказані коефіцієнти характеризують можливості компанії щодо формування джерел погашення позикових зобов’язань, однак фактична виплата відсотків і погашення основної частини боргу здійснюються за рахунок грошей на рахунках організації, виходячи з вільного грошового залишку.

Як розрахувати коефіцієнт забезпечення фіксованих платежів

Коефіцієнт покриття фіксованих платежів включає всі необхідні виплати з обслуговування боргу, термін яких настає в звітному періоді, і розраховується за такою формулою:

EBITDA coverage ratio = EBIT + Амортизація + Орендні платежі / Відсотки до сплати + Виплати основної суми боргу + Дивіденди за привілейованими акціями + Інші фіксовані платежі.

Ця розрахункова формула враховує, що:

  • 1) Відсотки по кредиту – це не єдині фіксовані витрати компанії. Треба також виплачувати основну суму боргу, а також платежі за оренду активів;
  • 2) Прибуток до оподаткування не представляє в точності потоку грошових коштів, доступних для обслуговування заборгованості, особливо, якщо у підприємства є істотні амортизаційні відрахування.

Далі, підсумкове значення порівнюється із середнім показником по галузі. Якщо цифра виходить нижче, отже, є ймовірність, що у компанії відносно високий рівень заборгованості.

Коефіцієнт покриття фіксованих платежів корисний як джерело інформації для кредиторів, які надають короткострокові позики. Тому що протягом відносно короткого періоду часу кошти, створювані амортизацією, можна використовувати для обслуговування боргу. Протягом довшого часу вони повинні бути реінвестовані для підтримки активів компанії в робочому стані – для збереження конкурентоспроможності підприємства. Отже, банки та інші короткострокові кредитори більше цікавляться саме коефіцієнтом покриття фіксованих платежів.

При розрахунку EBITDA coverage ratio треба враховувати також таку обставину: чи враховуються процентні або фіксовані платежі в собівартість продукції, або сплачуються з прибутку.

Може бути так, що відсотки і лізингові платежі відносяться на собівартість, а дивіденди та інші фіксовані платежі сплачуються з прибутку. І якщо результатом фінансової діяльності є балансовий прибуток, то коефіцієнт покриття фіксованих платежів буде розраховуватися наступним чином:

Балансовий прибуток + Процентні платежі + Лізингові платежі.

Значення коефіцієнта покриття фіксованих платежів

Особливе значення цей коефіцієнт набуває при високих темпах інфляції, коли величина відсотків по кредиту може наближатися до суми основного боргу компанії або навіть перевищувати її. Чим більша частина прибутку спрямовується на покриття фіксованих платежів, тим менше її залишається для погашення боргових зобов’язань і покриття ризиків, значить, тим гірше кредитоспроможність підприємства.

При стабільній економіці або відносно стабільне становище підприємства оцінка його кредитоспроможності може спиратися на звітні дані за минулі періоди, наприклад, за три роки.

В умовах нестабільної економіки, високих темпів інфляції фактичні показники за минулі періоди не можуть бути єдиною базою оцінки кредитоспроможності підприємства. В цьому випадку потрібно використовувати або прогнозні дані для розрахунку названих коефіцієнтів, або доповнити спосіб оцінки іншим методом, наприклад, аналізом ділового ризику в момент видачі позики і оцінкою менеджменту.

Посилання на основну публікацію