Коефіцієнт генерування доходів

Що таке коефіцієнт Basic Earning Power (BEP)

Коефіцієнт генерування доходів, або коефіцієнт базової прибутковості активів (ВЕР – Basic Earning Power) – фінансовий показник, що характеризує можливості активів генерувати доходи. Коефіцієнт ВЕР показує, скільки умовних одиниць операційного прибутку припадає на одну умовну одиницю, інвестовану в активи компанії.

У загальній структурі різних фінансових коефіцієнтів, які відображають ті чи інші сторони діяльності і фінансового стану підприємства, коефіцієнт базової прибутковості активів відноситься до групи коефіцієнтів, що відображають структуру капіталу компанії. До цієї групи належать коефіцієнти, які оперують співвідношеннями власних і позикових коштів. Вони показують, за рахунок яких джерел сформовані активи компанії, і наскільки підприємство фінансово залежить від кредиторів.

Як розраховується коефіцієнт базової прибутковості активів

Результатом коефіцієнта basic earning power є частка від ділення чистого прибутку на загальну суму активів компанії, без урахування впливу податків і левериджу (EBIT). У вигляді формули розрахунок можна зобразити як:

ВЕР = EBIT \ А х 100%

де EBIT – прибуток до вирахування відсотків і податків (операційний прибуток);

A – вартісна оцінка сукупних активів фірми (підсумок балансу-нетто по активу).

Результат представляється в процентному вираженні.

Коефіцієнт показує, скільки прибутку принесли б активи підприємства в гіпотетичній безподаткової і безпроцентної ситуації. Також варто враховувати, що на величину показника ВЕР впливає коефіцієнт обороту і коефіцієнт рентабельності продажів.

Ресурсоотдачи за допомогою операційного прибутку (а не через обсяг реалізації) – це основна характеристика коефіцієнта BEP. Адже значення операційного прибутку залежить від розміру середніх поточних витрат, властивих конкретному виду бізнесу. Тому значення BEP для кожної компанії рекомендується порівнювати з середньогалузевими показниками. Зростання BEP в динаміці розглядається як позитивна тенденція.

Призначення basic earning power

  • 1) Коефіцієнт корисний для порівняння ефективності роботи підприємств, що знаходяться в різних податкових режимах і мають різну структуру капіталу (співвідношення власних і позикових коштів) – ступінь боргової залежності.
  • 2) Дозволяє співвіднести розмір прибутку з обсягом ресурсів, необхідних для діяльності підприємства, за допомогою яких прибуток «заробляється». Витрати, які забезпечують прибуток, відображаються не в балансі, а в звіті про прибутки і збитки. Тому оцінка активів дозволяє побачити масштаб залучених в діяльність фірми коштів.
  • 3) Оцінка активів дозволяє зіставляти їх з оцінкою прибутку, що робить коефіцієнт «економічно логічним».
  • 4) Регулярний розрахунок фінансових коефіцієнтів, в тому числі і коефіцієнта базової прибутковості активів, є зручним інструментом відстеження поточного стану підприємства, що дозволяє виключити вплив різних чинників, що вносять спотворення в абсолютні величини показників звітності.
Посилання на основну публікацію