Класифікація ризиків

Класифікація ризиків – розподіл видів ризиків на групи за певними ознаками:
1. За Кейнсом:
– Ризик підприємця (позичальника) – виникає при відсутності впевненості підприємця в тому, що йому вдасться отримати ту прибуток, на яку він розраховував, інвестуючи кошти;
– Ризик кредитора – пов’язаний з потенційною небезпекою навмисного банкрутства або інших спроб боржника відхилитися від виконання обов’язків, або ненавмисного банкрутства внаслідок того, що розрахунки позичальника на отримання прибутку не виправдалися;
– Ризик можливої зміни цінності грошових коштів – інфляція.
2. Виходячи з факторів, з якими пов’язана невизначеність:
– Пов’язані з діяльністю;
– Пов’язані з особистістю;
– Пов’язані з браком інформації про фінансово-господарюючого суб’єкта.
3. По суб’єкту, який бере участь в діяльності:
– Ризики юридичних осіб;
– Ризики фізичних осіб, в тому числі і індивідуальних підприємців.
4. За сферою виникнення:
– Внутрішні;
– Зовнішні.
5. За рівнем прийняття рішень:
– Макроекономічні;
– Меза-ризики – галузеві та регіональні;
– Локальні.
6. За природою і причин збитку:
– Природні – викликані стихійними лихами, природними катаклізмами;
– Технічні – викликані наслідками функціонування техніко-економічних систем або їх порушеннями;
– Ризики, пов’язані з людськими чинниками: безпосередньо пов’язані з персоналом (звільнення), а так само дію або бездіяльність персоналу;
– Пов’язані з економічною активністю господарюючого суб’єкта (комерційні та підприємницькі);
– Політичні;
– Соціальні – злочинність.
7. За типовості наслідків:
– Фундаментальні – регулярні внутреннепрісутствующіе;
– Спорадичні – нерегулярні.
8. За характером взаємодії з іншими ризиками:
– За кількістю об’єктів, для яких характерний даний ризик: масові та унікальні;
– За впливом вихідної події на інші об’єкти: загальні і приватні.
9. За тривалістю в часі: короткочасні і постійні.
10. За ступенем правомірності: виправдані (правомірні) і невиправдані (неправомірні).
11. Залежно від величини:
– Допустимі – діяльність господарюючого суб’єкта зберігає свою економічну доцільність;
– Критичні – ризики, що не загрожують банкрутством, але пов’язані зі значними втратами;
– Катастрофічні – при яких втрати перевищують вартість активів підприємства.
12. По можливості диверсифікації: діверсіфіціруемий і не діверсіфіціруемий.
13. По можливості страхування: можуть бути застраховані чи ні.

Посилання на основну публікацію