Класифікація потоку платежів

Грошові потоки в масштабах господарської діяльності

Платіжні (грошові) потоки підприємства являють собою безліч розподілених по окремим періодам часу виплат і надходжень грошових коштів, вироблених в процесі господарської діяльності.

Залежно від масштабів господарської діяльності виділяють:

 • 1. Грошовий потік по підприємству.
 • 2. Грошовий потік по структурним підрозділам.
 • 3. Грошовий потік по окремим господарським операціям.

Залежно від видів господарської діяльності підприємства виділяють:

 • 1. Грошовий потік по операційній діяльності, до яких відносяться виплати, пов’язані з закупівлею матеріалів, виплатою заробітної плати, а також надходження грошових коштів від покупців і ін.
 • 2. Грошовий потік по інвестиційній діяльності, який включає в себе витрати і надходження грошових коштів, пов’язані з інвестиційним фінансуванням.
 • 3. Грошовий потік по фінансовій діяльності, який характеризує надходження і виплати, пов’язані з залученням капіталу, отриманням кредитів, виплатою відсотків кредиторам і ін.

Грошові потоки та їх руху

Залежно від напрямку руху грошових коштів розрізняють:

 • 1. Позитивний грошовий потік, який характеризує надходження грошових коштів від усіх видів господарської діяльності.
 • 2. Негативний грошовий потік, до якого відносяться всі виплати, які здійснюються в процесі діяльності підприємства.

Залежно від мінливості напрямки грошових коштів виділяють:

 • 1. Стандартний грошовий потік, спрямованість якого змінюється один раз (починаючи або завершуючи його).
 • 2. Нестандартний грошовий потік, який змінює свою спрямованість більше одного разу.

Згідно з методом розрахунку обсягу грошового потоку розрізняють:

 • 1. Валовий грошовий потік, що характеризує всю сукупність виплат і надходжень грошових коштів на підприємстві.
 • 2. Чистий грошовий потік, який визначає різницю між позитивними і негативними грошовими потоками, в результаті чого визначається прибуток або збитки підприємства.

Характер і рівень достатності грошових потоків

Відповідно до характеру грошового потоку щодо підприємства виділяють:

 • 1. Внутрішній грошовий потік, який характеризує надходження і витрачання коштів всередині підприємства.
 • 2. Зовнішній грошовий потік, який обслуговує операції, пов’язані з фінансовими взаємовідносинами між підприємством і його постачальниками і покупцями.

Залежно від рівня достатності обсягу грошові потоки поділяють на:

 • 1. Надлишкові, при яких надходження грошових коштів перевищують потребу підприємства в їх витрачання.
 • 2. Дефіцитні потоки, при яких надходження грошових коштів значно нижче реальних потреб організації.

Інші класифікації грошових потоків

Залежно від балансу обсягів взаємопов’язаних грошових потоків виділяють:

 • 1. Збалансований грошовий потік, що характеризує безліч грошових потоків, за якими забезпечено баланс між позитивними і негативними їх видами.
 • 2. Незбалансований грошовий потік, при якому не забезпечується баланс, описаний вище.

Залежно від періоду грошові потоки поділяють на:

 • 1. Короткострокові – це ті, період від початку до кінця надходжень (виплат) грошових коштів становить менше року.
 • 2. Довгострокові – це потоки, період від початку до кінця надходжень (виплат) грошових коштів становить більше року.

Тут розглянуті основні види грошових потоків. Ще існують класифікації залежно від форм використання фінансів, виду валюти, участі у формуванні результатів господарської діяльності, регулювання управлінського процесу, забезпечення платоспроможності, законності, стабільності тимчасових інтервалів формування та безперервності їх формування.

Посилання на основну публікацію