Класифікація довгострокових інвестицій — фінанси

Сутність інвестування

У загальному сенсі інвестиції представляють собою вкладення фінансових, матеріальних та інших ресурсів на певний термін і з певним ризиком, спрямоване на отримання корисного ефекту, найчастіше, – фінансового (одержання прибутку).

У ролі інвестицій можуть виступати як самі грошові кошти та цінні папери, так і інше майно, включаючи майнові та інші права, піддаються грошовій оцінці.

Інвестування передбачає здійснення інвестицій в будь-якої інвестиційний проект, будь то придбання нерухомості, капіталовкладення, купівля цінних паперів та ін. Процес інвестування спрямований на отримання корисного ефекту (не тільки фінансового). Для того, щоб він був досягнутий, отримані результати повинні перевищувати витрачені ресурси.

Так чи інакше, всі вони переслідують одну мету – отримання корисного ефекту, найчастіше – одержання прибутку на вкладений капітал.

Процес інвестування передбачає наявність суб’єкта і об’єкта впливу.

Що стосується інвестиційного об’єкта, то під ним, як правило, розуміються будь-які об’єкти, в які вкладаються інвестиції. У ролі об’єкта інвестування можуть виступати об’єкти реального капіталу, фінансові та нефінансові засоби, а також людський капітал.

Суб’єктами інвестиційної діяльності є юридичні та фізичні особи, які беруть участь в процесі інвестування. Основним суб’єктом виступає інвестор.

Так чи інакше, інвестування визначається двома основними факторами – час і ризик. Вкладати інвестиційні кошти в будь-який проект (підприємство) доводиться сьогодні, а дохід від цих вкладень (якщо він взагалі буде) вдасться отримати в майбутньому. Крім того, величина доходу, що підлягає отриманню, достеменно невідома.

Вплив цих двох чинників неоднозначно. В одних випадках, наприклад, для державних облігацій, визначальним фактором буде час. В інших же, навпаки, першорядне значення відводиться ризику (наприклад, для опціонів на покупку звичайних акцій). У ряді випадків визначальними є обидва чинники, наприклад при інвестуванні в звичайні акції.

Риси та особливості довгострокових інвестицій

Довгострокові інвестиції являють собою вкладення незадіяних у виробництві засобів підприємства або коштів приватного інвестора на термін більше одного року з метою отримання прибутку. Визначальним параметром віднесення будь-яких інвестицій до категорії довгострокових виступає період їх здійснення.

На практиці довгострокове інвестування найчастіше зачіпає такі сфери, як:

  • будівництво та придбання об’єктів нерухомості;
  • покупка землі; розвиток нових технологій;
  • капіталовкладення в діючі і новостворювані підприємства і організації та ін.

Довгострокове інвестування має свої переваги і недоліки. До числа перших відносять високу прибутковість, багаторазову окупність, сталість знаходження інвестованих коштів в обороті і несхильність впливу з боку короткочасних коливань ринку.

Основними ж недоліками довгострокового інвестування виступає повна відсутність ліквідності, висока ризикованість і тривалість терміну окупності вкладень.

Так чи інакше, довгострокові інвестиції залучають інвесторів високою нормою прибутковості. У той же час вони пов’язані з серйозними ризиками, в першу чергу пов’язаними з неможливість передбачення зміни ситуації в майбутньому.

Довгострокові інвестиції, як правило, вимагають серйозних витрат. Джерелами їх фінансування можуть виступати як власні, так і позикові (залучені) кошти.

В основі прийняття рішення про здійснення довгострокових інвестицій повинен лежати глибокий аналіз інвестиційного проекту (проектів), що передбачає проведення оцінки економічної ефективності інвестування і ризиків.

На практиці, чим вища доходність проекту, тим більшою ризик і навпаки. У будь-якій випадку одержуваний інвестором дохід повинен перевищувати понесені ним інвестиційні витрати з урахуванням дисконтування вартості грошей в часі.

Види і форми довгострокових інвестицій

Довгострокові інвестиції підлягають множинної класифікації за різними підставами. Зокрема їх розрізняють за призначенням, структурою, формою, ступеня готовності, галузям та джерел фінансування.

Наприклад, в залежності від джерел надходження грошових коштів виділяють довгострокові інвестиції, що фінансуються за рахунок власного і залученого капіталу.

Залежно від галузевої специфіки довгострокові інвестиційні проекти можуть справити вплив транспортну галузь, промисловість, сферу охорони здоров’я та ін.

По об’єктах вкладення довгострокові інвестиції можуть бути реальними і фінансовими і т.д.

Реальні довгострокові інвестиції передбачають вкладення коштів у відтворення основних фондів, будівництво будівель і споруд, розвиток інноваційних технологій, нарощування нематеріальних активів тощо.

Фінансові ж довгострокові інвестиції пов’язані і вкладенням капіталу в різноманітні фінансові інструменти, переважно – цінні папери (зокрема акції).

На практиці існує безліч інших ознак, що дозволяють відносити інвестиції до тих чи інших группам.Так в загальних рисах виглядає сучасна класифікація довгострокових інвестицій.

Говорячи про види довгострокових інвестицій, не можна не згадати про їх формах. Найбільш перспективними, а також затребуваними на практиці напрямками довгострокових інвестиційних вкладень виступають:

  • цінні папери, акції;
  • торгівля на форекс;
  • стратегічні інвестиції;
  • інвестиції в транспорт;
  • інвестиції в будівництво і нерухомість;
  • інвестиції в дорогоцінні метали.

Основний же формою довгострокового інвестування, як і раніше залишаються капіталовкладення.

Посилання на основну публікацію