Капітальний коефіцієнт

Капітальний коефіцієнт – визначається як відношення вартості реального основного капіталу до розміру виробничої потужності.

Ця величина характеризує загальний рівень організації виробничого процесу, оскільки дозволяє дізнатися долю спочатку вкладених ресурсів в поточному обсязі виробництва кінцевої продукції.

У загальному випадку капітальний коефіцієнт (Сd) дорівнює:

Сd = OK / ПМ, де

  • ОК – розмір основного капіталу;
  • ПМ – виробнича потужність комплексу.

Для знаходження основного капіталу необхідно розрахувати поточну вартість статутного капіталу (розмір статутного фонду за установчими документами), додаткового капіталу та резервного фонду (відрахування з прибутку організації). Тому при розрахунку коефіцієнта також беруть до уваги дооцінку активів, емісійний дохід з продажу акцій, позитивні курсові різниці та інші фактори, що впливають на величину капітального коефіцієнта.

Діапазон коливань капітального коефіцієнта і його значення

Показник оцінки капіталу може приймати широкий діапазон значень

Показник оцінки капіталу може приймати широкий діапазон значень, причому в економічній практиці немає стандартів до його оптимального розміру. Це пов’язано з тим, що в різних галузях виробництва капітал дає різну віддачу за досліджуваний період часу.

Наприклад, значення показника більше 1 означає, що за виробничий цикл грошовий еквівалент випущеної продукції не перевищив розмір вкладеного капіталу. Така ситуація характерна для більшості трудомістких виробництв, де для організації бізнесу необхідно зробити серйозні вкладення з метою покупки складного обладнання, техніки, споруд і т. д.

Якщо капітальний коефіцієнт менше 1, це свідчить про високу віддачу капіталу. Більш висока вартість продукції по відношенню до початкового капіталу характерна для суб’єктів, що випускають високотехнологічний товар при повному використанні наявних ресурсів.

У більшості виробництв значення цього коефіцієнта рівні 5-8, тобто інвестору необхідно забезпечити дане кількість виробничих циклів для окупності початкових витрат.

Зниження коефіцієнта капіталу

Для максимально швидкої окупності виробничих процесів або інвестиційних проектів, необхідно прагнути до зниження показника капітального коефіцієнта. Цього можна досягти такими методами:

  • максимальне навантаження виробничого обладнання;
  • зниження трудомісткості кожної одиниці продукції;
  • пошук альтернативних джерел дешевших ресурсів, в т. ч. і трудових;
  • пошук способів подорожчання продукції;
  • переоцінка основних засобів за залишковою вартістю;
  • скорочення резервних відрахувань;
  • висновок і реалізація невикористовуваних активів;
  • зменшення статутного фонду.

У зв’язку з цим головним завданням підприємця є знаходження оптимального співвідношення між розміром капіталу та обсягом виробництва в кожному конкретному випадку.

Посилання на основну публікацію