1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фінанси
  3. Інвентаризація

Інвентаризація

Інвентаризація – це перевірка наявності майна організації та стану її фінансових зобов’язань на певну дату шляхом звірення фактичних даних з даними бухгалтерського обліку.

Це основний спосіб фактичного контролю за збереженням майнових цінностей і коштів.

До складу майна входять основні засоби, нематеріальні активи, фінансові вкладення, виробничі запаси, готова продукція, товари, інші запаси, грошові кошти та інші фінансові активи.

До фінансових зобов’язань відносяться кредиторська заборгованість, кредити банків, позики і резерви. Вони повинні бути оформлені договорами позики, кредитними договорами та договорами, укладеними за товарним і комерційному кредиту.

Нормативна база процесу інвентаризації
Нормативним документом, який регламентує порядок і правила проведення інвентаризації в російських організаціях, є наказ міністра фінансів Російської Федерації від 13.06.1995 № 49, яким схвалено «Методичні вказівки по інвентаризації майна і фінансових зобов’язань».

мета інвентаризації

Основними цілями інвентаризації є:

виявлення фактичної наявності майна (як власного, так і не належить організації, але значиться в бухгалтерському обліку) в цілях забезпечення його збереження, а також виявлення неврахованих об’єктів;

визначення фактичної кількості матеріально-виробничих ресурсів, використаних в процесі виробництва;

зіставлення фактично отриманих даних про наявність майна в натурі з даними аналітичного і синтетичного обліку (виявлення надлишків і нестач);

перевірка повноти та правильності відображення в обліку оцінки майна і зобов’язань, а також можливість оцінки товарно-матеріальних ресурсів з урахуванням їх ринкової вартості і фактичного фізичного стану;

перевірка дотримання правил утримання та експлуатації основних засобів, використання нематеріальних активів, а також правил і умов зберігання товарно-матеріальних цінностей, цінних паперів, грошових коштів.

види інвентаризації

Інвентаризація за охопленням майна ділиться на:

повну;

часткову.

За підставами проведення на:

планову;

позапланову (раптову).

Порядок і терміни проведення інвентаризації

Порядок і терміни проведення інвентаризації визначає керівник організації, за винятком випадків, коли проведення інвентаризації є обов’язковим.

Проведення інвентаризації є обов’язковим:

при передачі майна в оренду, викуп, продажу, а також при перетворенні державного або муніципального унітарного підприємства;

перед складанням річної бухгалтерської звітності;

при зміні матеріально відповідальних осіб;

при виявленні фактів розкрадання, зловживання чи псування майна;

в разі стихійного лиха, пожежі або інших надзвичайних ситуацій, викликаних екстремальними умовами;

при реорганізації або ліквідації організації;

в інших випадках, передбачених законодавством Російської Федерації.

Процедура проведення інвентаризації

Процедура проведення інвентаризації складається з декількох етапів.

Перший етап – підготовчий. Він включає в себе наступні заходи:

підготовку наказу про проведення інвентаризації;

формування інвентаризаційної комісії;

визначення термінів проведення та видів інвентарізуемое майна;

отримання розписок від матеріально відповідальних осіб і т.д.

Другий етап – зважування, обмірювання, підрахунок, виявлення і перевірка фактичної наявності майна і зобов’язань, а також складання інвентаризаційних описів. Третій етап – це зіставлення даних інвентаризаційних описів з даними бухгалтерського обліку: виявляються розбіжності, складаються порівняльні відомості і визначаються причини розбіжностей.

Заключний етап – оформлення результатів інвентаризації. На цьому етапі дані бухгалтерського обліку приводяться у відповідність з результатами інвентаризації, особи, винні в неправильному обліку майна, притягуються до адміністративної відповідальності.

ПОДІЛИТИСЯ: