Фінанси: визначення, функції, місце та роль в економіці

Визначення фінансів

Фінанси (дослівно, в перекладі з французької «грошові кошти») – це сукупність економічних відносин, що виникають в процесі формування, розподілу, а також використання централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів. Говорячи про фінанси, найчастіше мають на увазі цільові фонди держави, а також фірм (господарюючих суб’єктів)

«Фінанси» – це також галузь знань (і зокрема обов’язкова дисципліна в економічних ВНЗ), яка вивчає відповідну сферу економічних відносин.

Фінанси мають на увазі суто грошові відносини, а тому дане поняття набагато вужче, ніж «економіка». Саме слово «фінанси» дуже часто використовується в побуті, коли мова йде про гроші.

Фінанси в цілому відображають рівень розвитку продуктивних сил в економіці, а також можливості їх впливу на макроекономічні процеси.

Класифікація фінансів

Фінанси, традиційно, класифікують на публічні (державні і муніципальні, централізовані), а також приватні (або децентралізовані). Приватні, в свою чергу включають корпоративні фінанси (або фінанси підприємств, організацій), фінанси домогосподарств (сімейні та особисті фінанси). В рамках корпоративних фінансів (через особливої ​​специфіки) виділяються окремо фінанси сфери фінансових послуг (зокрема, фінанси банків і фінанси страхових компаній). Також іноді в рамках корпоративних фінансів окремо виділяють фінанси некомерційних організацій і фінанси малого бізнесу.

Особливості фінансових відносин

Фінансових відносин притаманний цілий ряд характерних особливостей, які виділяють їх серед інших видів економічних відносин. Це зокрема:

  • розподільні відносини
  • грошові відносини
  • фінансові відношення в основному пов’язані з формуванням і використанням фондом грошових коштів фірм і держави

Функції фінансів

Сутність фінансів знаходить свій вияв у функціях. Так, фінанси виконують дві основні функції: розподільну і контрольну.

Розподільна функція означає, що фінанси беруть участь у розподілі і перерозподілі валового внутрішнього продукту.

Контрольна функція має на увазі участь фінансів у контролі за найбільш ефективним використанням економічних ресурсів.

Багато дослідників часто виділяють також стимулюючу функцію, фінансів, яка пов’язана з впливом фінансової системи на процеси, що протікають в економіці. Так, наприклад, в процесі формування доходів бюджетів можуть передбачатися різні податкові пільги або субсидії для перспективних галузей промисловості. Основна мета подібних заходів полягає в стимулюванні темпів зростання інвестицій в інновації. Крім цього, в бюджетах різних рівнів можуть бути передбачені витрати, спрямовані на стимулювання структурної перебудови економіки (наприклад, через фінансову підтримку інноваційних та наукоємних технології, а також найбільш конкурентоспроможних виробництв).

Місце і роль фінансів в сучасній ринковій економіці

Роль фінансів в умовах ринкової економіки значною мірою зростає. Це, зокрема, можна пояснити тим, що від фінансового становища фірми буде залежати її положення на ринку, довгострокові перспективи і конкурентоспроможність.

В економіці роль фінансів досить різноманітна, але в той же час суть її можна звести до наступних трьох основних напрямках:

  • забезпечення розширеного відтворення;
  • регулювання соціально-економічних процесів;
  • стимулювання ефективного використання економічних ресурсів.
Посилання на основну публікацію