Економічний аналіз страхової компанії

Фінансова стійкість і платоспроможність страхової компанії

Фінансова стійкість страхової компанії проявляється в збереженні оптимального якісного і кількісного стану зобов’язань і активів і страхової компанії, що дозволяють їй безперебійно забезпечувати свою діяльність і її розвиток.

Головна ознака фінансової стійкості страхової компанії – платоспроможність, яка проявляється в здатності страховиків своєчасно і повністю виконувати свої грошові зобов’язання за допомогою наявних активів.

Фактори діяльності страхової компанії

Фінансовий стан страхових компаній знаходиться в залежності від великої кількості факторів, класифікованих за двома групами:

 • Фактори зовнішні, що не залежать від страхових організацій і ефективності їх роботи (включають економічну і політичну стабільність, законодавчу базу і ін.);
 • Фактори внутрішні, які залежать від діяльності певної страхової компанії.

До внутрішніх факторів страхових організацій можна віднести:

 • андеррайтерську політику, яка була діяльність в сфері оцінки ступеня ризику в процесі укладення договорів;
 • тарифну політику, в тому числі установку оптимальної величини тарифних ставок.
  розмір страхових тарифів, який впливає на величину доходів страхових компаній;
 • страхові резерви в необхідних розмірах (розмір і структура страхового резерву повинна відповідати зобов’язанням страхових компаній для забезпечення майбутніх страхових виплат).
 • Достатня кількість власного капіталу;
 • Застосування системи перестрахування;
 • Здійснення інвестиційної діяльності та ін.

Оцінка платоспроможності страхової компанії

В процесі оцінки платоспроможності страхових компаній застосовують відповідні критерії, в числі яких:

 • Достатня кількість власних коштів і страхового резерву;
 • Надійність при розміщенні активів, за допомогою яких можна покрити страхові резерви;
 • Рівень виплат, що є відношенням сум страхових виплат до суми надходять страхових внесків;
 • Рівень забезпеченості страховим резервом, що є відношенням суми страхових резервів до суми страхових внесків;
 • Ступінь поточної ліквідності;
 • Нормативне відношення активів до зобов’язань страховиків (рівність, яке має виглядати наступним чином «активи ≥ страхові зобов’язання»)

Планування і прогнозування страхової діяльності

При проведенні аналізу страхових операцій здійснюється сукупність прийомів і методів, при використанні яких обробляються і узагальнюються показники бухгалтерської та статистичної звітності страхової компанії, що характеризують розвиток і результати процесу страхування.

Мета економічного аналізу операцій страхових компаній – здійснення об’єктивної оцінки результатів діяльності страхових компаній, виявлення резервів подальшого зміцнення ступеня страхового захисту і якості обслуговування страхувальників.

Типи і прийоми економічного аналізу страхової компанії

Відповідно з часом проведення виділяють три типи економічного аналізу страхової компанії:

 • Попередній;
 • оперативний;
 • Наступний.

При дослідженні страхових компаній використовуються наступні прийоми:

 • порівняння,
 • угруповання;
 • Виділення вузьких місць і провідних ланок;
 • Використання факторного показника,
 • Розкладання узагальнюючих показників на приватні та ін.

Інформаційна база аналізу страхових операцій:

 • нормативно-довідкова інформація;
 • показники оперативного, бухгалтерського, статистичного обліку та звітності;
 • показники плану і ін.
Посилання на основну публікацію