Джерела інформації фінансового менеджера

Важливість фінансової інформації

Ефективність роботи фінансового менеджера багато в чому забезпечується кількістю і якістю вхідної та оброблюваної їм інформації, яку він використовує при прийнятті рішень в області стратегічної політики та оперативному управлінні організацією.

Джерела інформації в загальній сукупності забезпечують формування інформаційної бази менеджера, використовуваної їм для прийняття таких управлінських рішень, які, в свою чергу, дозволять забезпечити максимальний прибуток в короткостроковий період і подальше її генерування в перспективі, а також вироблення стратегії розвитку інвестиційної діяльності, капіталу та активів .

Джерела фінансової інформації

Система інформативних показників залежить від галузі конкретного підприємства, його розмірів, організаційно-правової форми та ін.

У зв’язку з цим сукупність джерел інформації фінансового менеджера можна поділити на зовнішні і внутрішні чинники.

Зовнішні джерела інформації

Зовнішні фактори не залежать від фінансової діяльності організації, але надають на неї безпосередній вплив. До них відносять:

1. Показники, що характеризують загальноекономічний розвиток країни. У цій групі можна виділити наступні підгрупи:

Показники, що характеризують макроекономічний розвиток країни: обсяг доходів і видатків державного бюджету, розмір бюджетного дефіциту, обсяг емісії, індекс інфляції, облікова ставка центрального банку.

Базою для таких показників є державні статистичні дані. Використання цієї групи показників необхідно для складання прогнозів розвитку зовнішнього середовища при прийнятті рішень стратегічного розвитку організації.

Показники, що характеризують розвиток окремої галузі. До джерел цих показників відносять публікуються дані звітів, рейтингів, бізнес-довідок.

Група показників має значення при прийнятті рішень для здійснення оперативної діяльності.

2. Показники, які характеризують кон’юнктуру фінансового ринку – є базою для прийняття рішень при створенні оптимального інвестиційного портфеля, як в короткостроковому, так і в довгостроковому періоді.

До групи таких інформативних показників відносять:

  • види котируються інструментів фондового ринку,
  • ціни,
  • обсяги угод і ціни котирувань пропозиції і попиту цих фондових інструментів,
  • індекс динаміки цін на фондовому ринку,
  • зведений індекс цін (показники, що характеризують кон’юнктуру фондового ринку); ставки комерційних банків по депозитах і кредитах,
  • валютні курси,
  • курси покупки-продажу інвалюти та ін. (показники кон’юнктури грошового ринку).

Фінансові менеджери формують таку інформацію виходячи з періодичних публікацій або з електронних джерел.

3. Показники, що відображають інформацію щодо діяльності конкурентів і контрагентів, – використовуються для прийняття управлінських рішень при здійсненні оперативної діяльності.

Внутрішні джерела інформації

  • 1. Показники, що формуються з джерел інформації за даними фінансового обліку. Ця група показників відіграє важливу роль при прогнозуванні, плануванні та прийнятті рішень з усіх питань фінансової діяльності організації.
  • 2. Показники управлінського обліку організації. Для кожної організації персоніфіковані і залежать від поставлених завдань фінансового менеджменту.

Використання всієї сукупності показників внутрішніх і зовнішніх джерел і правильне їх застосування дозволить фінансовому менеджеру достатньо ефективно організувати діяльність організації.

Посилання на основну публікацію