Договір безоплатного користування

Дано визначення договору безоплатного користування, при якому одна сторона (позикодавець) передає другій стороні (ссудополучателя) певне майно безоплатно у тимчасове користування. При цьому ссудополучатель після закінчення терміну договору зобов’язаний повернути майно в тому ж стані з урахуванням нормального зносу.

Ссудополучатель зобов’язаний підтримувати майно в справному стані, включаючи поточний ремонт і нести витрати на утримання майна, якщо інше не передбачено договором. Крім того ссудополучатель несе ризик випадкової загибелі або пошкодження майна.

Бухгалтерський облік

За договором безоплатного користування майно передається на підставі акта приймання-передачі, в якому зазначаються номенклатура надається майна і його вартість, узгоджена сторонами. В даному акті бажано також вказати інвентарні номери, присвоєні переданому майну позикодавцем.

Бухгалтерський облік у позикодавця

При передачі майна за договором безоплатного користування не відбувається перехід права власності на майно і воно продовжує числитися на балансі ссудодателя на окремому субрахунку. З огляду на, що передане майно не використовується позикодавцем в основній діяльності, амортизація по ньому враховується в інших витратах.

Бухгалтерський облік у ссудополучателя

Ссудополучатель враховує отримане майно на позабалансовому рахунку за оцінкою зазначеної в договорі. Дохід від використання цього майна відбивається ссудополучателем в складі інших доходів (по кредиту 91 «Інші доходи і витрати» і дебету 98 «Безоплатні надходження»). Витрати на проведення ремонту включаються ним до складу витрат, якщо отримане майно використовується ним у виробничих цілях. Нарахування амортизації ссудополучателем не проводиться.

Податковий облік

Податковий облік у позикодавця

У платника податків позикодавця при укладенні вищевказаного договору виключається можливість отримання економічної вигоди від передачі майна, отже не формується податкова база з податку на прибуток. Однак у позикодавця виникає об’єкт оподаткування ПДВ у вигляді вартості безоплатно наданих послуг, так як об’єктом оподаткування ПДВ визнається реалізація майнових прав, а надання послуг на безоплатній основі є реалізацією товарів. При цьому податкова база визначається як вартість послуг, визначена виходячи з ринкових цін без урахування ПДВ.

Податковий облік у ссудополучателя

У платника податків-ссудополучателя відповідно до пункту 8 статті 250 НК доходи у вигляді безоплатно отриманих майнових прав підлягають включенню у позареалізаційні доходи. З огляду на, що для цілей оподаткування прибутку отримання майна в безоплатне користування слід розглядати як безоплатне отримання майнового права, то дохід слід визнавати виходячи з ринкових цін на оренду аналогічного майна. При цьому ссудополучатель вправі врахувати у витратах при обчисленні податку на прибуток витрати, пов’язані з використанням безоплатно отриманого майна, якщо вони документально підтверджені й економічно обгрунтовані. Амортизація у податковому обліку не нараховується ні ссудодателем ні ссудополучателем.

Посилання на основну публікацію