Бухгалтерія

Бухгалтерія – це штатно – структурний підрозділ організації, призначене для збору даних про майно і зобов’язання підприємства.

Основні завдання, що стоять перед бухгалтерською службою організації

Основні завдання, що стоять перед бухгалтерською службою організації полягають в наступному:

формування повної і достовірної інформації про діяльність організації та її майновий стан, необхідної внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності – керівникам, засновникам і власникам майна організації, а також зовнішнім – інвесторам, кредиторам і іншим користувачам бухгалтерської звітності;

забезпечення інформацією, необхідної внутрішнім і зовнішнім користувачам бухгалтерської звітності для контролю за дотриманням законодавства України при здійсненні організацією господарських операцій і їх доцільністю, наявністю і рухом майна і зобов’язань, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до затверджених норм, нормативами і кошторисами;

запобігання негативних результатів господарської діяльності організації і виявлення внутрішньогосподарських резервів забезпечення її фінансової стійкості.

Організаційна структура бухгалтерії

Структура бухгалтерської служби залежить від виду діяльності, розмірів організації і т.д.

В сучасних умовах склалися три основні типи організації структури бухгалтерської служби: лінійна (ієрархічна), вертикальна (лінійно-штабна) і функціональна (комбінована).

При лінійної (ієрархічної) організації структури бухгалтерії всі працівники бухгалтерії отримують завдання і звітують безпосередньо перед головним бухгалтером. Така структура бухгалтерії застосовується в невеликих організаціях.

При вертикальній (лінійно-штабної) організації апарату бухгалтерії створюються проміжні ланки управління (відділи, сектори, групи), очолювані старшими бухгалтерами. Працівники бухгалтерії отримують завдання від старших бухгалтерів відповідних ланок управління і звітують безпосередньо перед старшими бухгалтерами.

Дана модель структури бухгалтерії застосовується в середніх і великих організаціях. При цьому в структурі бухгалтерії можуть створюватися відділи:

розрахунковий, який здійснює облік розрахунків з персоналом з оплати праці, органами соціального страхування, постачальниками, покупцями і замовниками та ін .;

матеріал, який веде облік надходження та витрачання матеріально-виробничих запасів;

касовий, який враховує касові операції, операції по рахунках в банках;

виробничий, який здійснює облік витрат і випуск продукції, калькулює собівартість продукції, складає звітність про витрати і випуск продукції;

обліку готової продукції, який здійснює облік готової продукції на складах і її реалізації;

оподаткування, який веде облік податкових платежів і становить податкові декларації;

загальний, який здійснює інші операції і відображає їх у Головній книзі, складає бухгалтерську і статистичну звітність.

У великих організаціях крім перерахованих відділів можуть виділятися відділи обліку капітальних вкладень, обліку основних засобів та ін. Крім того, в структуру бухгалтерії можуть бути включені сектори внутрішнього аудиту, управлінського обліку, податкового обліку.

При функціональної (комбінованої) організації спеціальні структурні підрозділи бухгалтерії створюються за ділянками облікової роботи, які виконують замкнутий цикл робіт.

Права головного бухгалтера в цьому випадку передаються керівникам підрозділів бухгалтерій в межах встановленої компетенції.

Така структура апарату бухгалтерії застосовується в великих організаціях та організаціях, в яких створені центри відповідальності на базі організації внутрішньогосподарських фінансово-економічних відносин.

При використанні будь-якого типу організації структури бухгалтерії тільки добре налагоджені взаємини з іншими службами та підрозділами дають можливість отримувати необхідну інформацію для управління і забезпечення контролю за господарсько-фінансовою діяльністю організації.

При необхідності (великому обсязі робіт) в штат бухгалтерії може вводитися посада заступника головного бухгалтера, через якого здійснюється взаємодія головного бухгалтера з працівниками та їх групами.

При наявності більше двох бухгалтерів бухгалтерська служба повинна оформлятися як структурний підрозділ організації, очолюване головним бухгалтером, який керує бухгалтерією.

Варіанти організації бухгалтерії

Залежно від рівня зосередження облікових функцій в бухгалтерську службу організації розрізняють централізований і децентралізований варіанти організації бухгалтерської справи.

При централізації облікового процесу апарат бухгалтерської служби зосереджений в головній бухгалтерії, де ведеться синтетичний і аналітичний облік на підставі первинних і зведених документів, що надходять з підрозділів організації.

У самих підрозділах відбувається лише первинна реєстрація фактів господарської діяльності.

Що стосується децентралізації облікового процесу персонал бухгалтерської служби розосереджений по виробничим підрозділам організації, де ведеться аналітичний і синтетичний облік, складаються окремі баланси і звітність цехів, філій, структурних підрозділів.

Головна бухгалтерія в цьому випадку зводить баланси підрозділів, виконує консолідацію балансу і звітності по організації, контролює постановку обліку в підрозділах організації.

Посилання на основну публікацію