Аналіз платоспроможності (ліквідності)

Визначення платоспроможності (ліквідності)

Один з показників, які характеризують фінансову стійкість фірми, полягає в її платоспроможності, тобто можливості Platejesp likvidnost.jpgсвоевременного погашення своїх платіжних зобов’язань засобами з поточних активів. Головною метою аналізу платоспроможності та ліквідності будь-якого підприємства є своєчасне виявлення і усунення недоліків фінансової діяльності, а також знаходження резервів для поліпшення платежі-і кредитоспроможності.

Крім того, даний аналіз служить для вирішення ряду завдань.

Оцінка виконання плану по мірі надходження фінансових коштів і їх використання з точки зору поліпшення ліквідності підприємства. Основою є вивчення причинно-наслідкового зв’язку між різними показниками виробничої, фінансової та комерційної діяльності.

Прогнозування можливої ​​фінансової ситуації і економічної рентабельності, використовуючи нинішні умови господарської діяльності підприємства і стан власних і позикових ресурсів;

Планування конкретних заходів, які спрямовані на досягнення більш ефективного використання фінансових ресурсів організації.

Ступінь ліквідності підприємства може бути більшою і меншою, оскільки оборотні активи можуть складатися з легко реалізованих і важкореалізованих. Для визначення ліквідності підприємства застосовують особливу систему коефіцієнтів.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

По-іншому він називається коефіцієнтом терміновості. На його значення впливає те, як грошові кошти та швидко реалізованих короткострокові цінні папери відносяться до короткострокової кредиторської заборгованості. Спираючись на цей показник, можна уявити, яку частину заборгованості можна погасити на дату складання балансу. Допустиме значення цього коефіцієнта варіюється в межах від 0,2 до 0,3

Уточнений коефіцієнт ліквідності

Інша назва – проміжний. Обчислюється на основі того, як грошові кошти, швидко реалізованих короткострокові цінні папери і дебіторська заборгованість співвідноситься до короткострокової кредиторської заборгованості. Даний показник є відображенням тієї частини короткострокових зобов’язань, яку можна погасити не тільки наявними коштами і цінними паперами, а й очікуваними надходженнями за відвантажену продукцію, надані послуги або виконану роботу. Рекомендоване значення цього показника – 1: 1.

При цьому слід враховувати, що на обґрунтованість висновків для цього коефіцієнта істотно впливає якість дебіторської заборгованості, тобто терміни її виникнення та фінансовий стан дебіторів. Відповідно, при наявності великої питомої ваги сумнівної дебіторської заборгованості значно погіршується загальний фінансовий стан компанії.

Коефіцієнт поточної ліквідності

По-іншому він називається загальним коефіцієнтом ліквідності або коефіцієнтом покриття. Їм характеризується загальна забезпеченість підприємства обіговими коштами і відбивається, як фактична вартість всіх оборотних коштів співвідноситься до короткострокових зобов’язань. Щоб обчислити цей показник рекомендується відняти їх усіх оборотних активів суму ПДВ по придбаних цінностей і величину майбутніх витрат і одночасно з короткострокових зобов’язань (пасивів) необхідно відняти загальну суму доходів майбутніх періодів, резервів майбутніх платежів і витрат, а також фондів споживання.

Посилання на основну публікацію