Аналіз коефіцієнтів

Показники фінансової діяльності

Деякі керівники вважають аналіз показників вотчиною бухгалтерів. Немає нічого більш помилкового. Аналіз коефіцієнтів є для менеджерів найважливішим інструментом, що показує ступінь фінансового благополуччя компанії або попереджає про наявність незадовільною тенденції. Він може використовуватися для:

 • щомісячної оцінки діяльності компанії;
 • оцінки проекту бюджету на наступний фінансовий рік;
 • порівняння діяльності дочірніх компаній і відділень;
 • порівняння власної роботи з діяльністю конкурентів (на основі річних звітів).

Спочатку потрібно зрозуміти суть різних коефіцієнтів, використовуваних для оцінки ділової активності, і призначення кожного з них.

Аналіз коефіцієнтів за даними звітності

Аналіз коефіцієнтів за даними звітності (ratio analysis) допомагає провести оцінку фінансової діяльності та здоров’я компанії. Це досягається шляхом оцінки спроможності компанії задіяти ключові складові прибутковості і зростання: ринок товару і фінансові стратегії.

Ці стратегії знаходять своє втілення у вигляді чотирьох «важелів»:

 • оперативний менеджмент,
 • інвестиційний менеджмент,
 • фінансова політика
 • політика розподілу дивідендів.

Цей аналіз безпосередньо оцінює основні можливості фірми і її керівництва в використанні кожного з цих чотирьох важелів.

Способи аналізу коефіцієнтів

Аналіз коефіцієнтів може бути використаний трьома способами.

По-перше, результати діяльності компанії, взяті в порівнянні за певний проміжок часу, допоможуть визначити відносне поліпшення або спад в роботі. По-друге, коефіцієнти однієї компанії можна порівняти з сукупними коефіцієнтами інших підприємств (що може відображати загальний стан справ в галузі) для того, щоб оцінити відносну продуктивність.

По-третє, ці коефіцієнти можна порівнювати із запланованими показниками з метою оцінки діяльності компанії відповідно до встановлених стандартів (наприклад, фінансові цілі).

Хорошим індикатором загальної прибутковості компанії є «Коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу» (Return on Equity – ROE), який наочно показує, наскільки успішно компанія використовує інвестований акціонерами капітал для отримання прибутку.

Існує багато способів підрахувати ROE. Ще один спосіб порахувати ROE – це використовувати коефіцієнт рентабельності активів (Return on Assets – ROA) і фінансовий левередж (показник використання позикових коштів – financial leverage). ROA показує, який прибуток може отримати компанія на кожен інвестований долар (активи), а фінансовий левередж показує, скільки доларів-активів компанія здатна розмістити на кожен інвестований акціонерами долар.

Коефіцієнт прибутковості

Операційний менеджмент полягає в управлінні доходами і витратами компанії. Коефіцієнт прибутковості (net profit margin – NPM) показує решту доходів, яку компанія може вважати як прибутку на кожен долар, отриманий від продажу. Таким чином, коефіцієнт прибутковості показує прибутковість операційної діяльності компанії.

Інвестиційний менеджмент

Інвестиційний менеджмент включає в себе управління оборотним і основним капіталами компанії. Існує кілька систем вимірювань інвестиційного менеджменту. Оборотність поточних активів, оборотність рахунків дебіторів і поденна дебіторська заборгованість – все це допомагає в аналізі ефективності управління оборотним капіталом компанії.

Оборотність поточних активів показує, скільки доларів з продажів здатна компанія отримати на кожен долар, вкладений в поточні активи. Оборотність рахунків дебіторів дозволяє виміряти, наскільки ефективно використовується дебіторська заборгованість. І, нарешті, поденна дебіторська заборгованість показує кількість днів оперативної діяльності, які підтримуються рівнем інвестицій в дебіторську заборгованість компанії.

Відносно управління основним капіталом найбільш важливим довгостроковим активом в балансовому звіті компанії є основні засоби (фонди). Таким чином, оборотність основних засобів забезпечує базу для оцінки ефективності управління основним капіталом, тому що показує обсяг продажів на кожен долар, вкладений в основні засоби.

Аналіз фінансової стратегії

Аналіз фінансової стратегії компанії включає в себе оцінку політики компанії щодо позикового і власного (акціонерного) капіталу. У цій області аналіз може бути розділений на дві широкі категорії: короткострокова ліквідність і довгострокова платоспроможність (кредитоспроможність).

Для оцінки здатності компанії відповідати за своїми короткостроковими зобов’язаннями застосовуються такі коефіцієнти:

 • співвідношення оборотного капіталу і короткострокових зобов’язань,
 • відношення поточних активів до поточних пасивів,
 • відношення готівки та інших активів до суми зобов’язань і надходження готівки від оперативної діяльності.

Перші три коефіцієнти зосереджуються на короткострокових активах компанії, які можуть бути використані для сплати за короткостроковими зобов’язаннями. Четвертий коефіцієнт відображає здатність компанії збирати ресурси для виплат по короткострокових зобов’язаннях.

У відносно довгострокової платоспроможності коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів показує, скільки запозичених доларів компанія використовує на кожен долар інвестицій. Цей коефіцієнт, поряд з кількома іншими, дозволяє визначити, наскільки успішно компанія використовує запозичені кошти.

І нарешті, політика компанії щодо дивідендів може бути оцінена коефіцієнтом виплат дивідендів, який знаходиться в зворотного зв’язку з рівнем сталого зростання компанії. Якщо коефіцієнт виплати дивідендів збільшується, то рівень стійкого зростання компанії зменшується.

Посилання на основну публікацію