Аналіз інвестицій та капітальних вкладень

Що таке інвестиції?

Інвестиції (капіталовкладення) представляють собою сукупність витрат, які реалізуються у вигляді довгострокових вкладень позикового або власного капіталу. Міжнародні стандарти фінансової звітності мають на увазі під інвестиціями активи, що використовуються компанією, для збільшення свого багатства за допомогою різних доходів, отриманих від об’єктів інвестування.

Аналіз інвестиційних проектів має величезне значення. Саме від нього залежать результати діяльності окремої організації. Основні критерії, які застосовуються для оцінки інвестиційного проекту, полягають в наступному:

  • фінансову спроможність проекту використовують для аналізу його платоспроможності;
  • за допомогою ефективності інвестицій відбивається потенційна здатність проекту зберігати купівельну цінність інвестованих коштів і забезпечувати необхідний темп їх приросту.

Як відбувається оцінка інвестиційного проекту?

По ходу фінансової оцінки інвестиційного проекту розраховують кілька груп показників.

Коефіцієнт рентабельності, що характеризує прибутковість проекту за конкретний період часу. Розрахунком рентабельності підлягають активи, інвестиційний капітал і власний капітал.

Коефіцієнт оборотності, який характеризує швидкість, з якою кошти перетворюються в грошову форму. Крім активів, інвестиційного та власного капіталу розраховується оборотність оборотних коштів і тривалість обороту коштів, які спрямовані на реалізацію проекту.

Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує рівень захищеності інтересів кредиторів і інвесторів, які беруть участь в проекті, і показує здатність компанії погашати довгострокові заборгованості. Проводиться розрахунок коефіцієнта концентрації власного і позикового капіталу, а також коефіцієнта фінансової залежності.

Коефіцієнт ліквідності, що характеризує здатність проекту покривати наявні зобов’язання.

Аналіз різних напрямків інвестицій?

В цілому, аналіз інвестицій і капіталовкладень дуже різноманітний. Зазначимо деякі з його напрямків.

1. За допомогою аналізу динаміки капіталовкладень, очищеного від інфляції, можна зробити висновок про інвестиційну активність підприємства, галузі і навіть всієї країни. Наприклад, в 90-х рр. в Україні відбулося зниження обсягу капіталовкладень в декілька разів, що дозволяє трактувати це як «інвестиційну катастрофу», що відбулася в країні в цей період.

2. Об’єктом аналізу структури інвестицій і капіталовкладень може виступати:

Виробнича або галузева структура інвестицій, яка, багато в чому, характеризує майбутнє диверсифікації виробничої діяльності компанії, галузі або країни. Наприклад, в Україні найбільші капіталовкладення можна спостерігати в паливно-енергетичному комплексі, транспорті та житлово-комунальному господарстві.

Географія інвестицій.

Відтворювальна структура капіталовкладень, представлена ​​у вигляді співвідношення між вкладеннями в новий будівельний проект, розширення існуючих підприємств, в їх реконструкцію і технічне переозброєння. Останні варіанти, як правило, обходяться дешевше, ніж початок нового будівництва

Технологічна структура капіталовкладень, що представляє собою співвідношення пасивної частини інвестицій (виконаних робіт) і активної їх частини (придбання різного обладнання).

Концентрація інвестицій, тобто, чим менше вартість незавершеного процесу будівництва по відношенню до річних обсягів капіталовкладень, тим краще.

3. Аналіз інших напрямків інвестицій, перш за все, їх прибутковості. Адже головна мета будь-якого капіталовкладення – отримання прибутку.

Посилання на основну публікацію