Аналіз грошових потоків

Гроші – як активи підприємства

Грошові кошти є найбільш ліквідним активом підприємства. Вони можуть бути представлені готівкою в касі підприємства, засобами на банківських рахунках і депозитах “до запитання”.

Аналіз грошового потоку передбачає розрахунок обігових коштів, необхідних для поточної або запланованої діяльності підприємства, визначення коефіцієнта оборотності і формування бюджету з метою оптимізації цих параметрів.

Основні цілі, які переслідує аналіз грошового потоку, такі:

Повсякденний контроль за збереженням грошових коштів підприємства і контроль за їх цільовим використанням.

Контроль своєчасності і якості розрахунків з контрагентами підприємства.

Звірка розрахунків з контрагентами у запобігання виникнення недоїмки або застосування санкцій за невиконання зобов’язань.

Оцінка ліквідності підприємства для прийняття рішень про шляхи і можливості для розвитку.

Грамотне управління оборотними коштами, тобто мінімальне використання власного оборотного капіталу і одночасно повне забезпечення потреби в оборотних коштах.

Підставою для аналізу грошових потоків є баланс підприємства. Для проведення аналізу складається звіт про рух грошових коштів. У цьому документі відображаються приходовані, витрачання та зміна залишків коштів в процесі господарської, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства за досліджуваний період.

Методи аналізу грошових потоків

Застосовують прямий і непрямий метод аналізу руху грошових коштів.

Прямий метод передбачає порівняння приходу і витрати коштів і зміни залишків на рахунках.

Непрямий метод передбачає поопераційний аналіз і обчислення сумарного прибутку, з подальшим зіставленням її зі зміною залишків на рахунках підприємства.

При цьому поділяють основну господарську діяльність, інвестиційну діяльність і фінансову діяльність підприємства.

 • Основна господарська діяльність – це розрахунки з постачальниками і споживачами, виплата заробітної плати, витрати на експлуатацію основних фондів і т. Д.
 • Інвестиційна діяльність – це фінансові потоки, пов’язані з розширенням виробництва, вкладенням коштів в нові напрямки діяльності, дочірні підприємства, та ін.
 • Фінансова діяльність – це операції з цінними паперами, валютні операції, не пов’язані із забезпеченням поточної діяльності, операції з банківськими депозитами і т.д.
 • Непрямий метод має певні переваги для аналізу, так як дозволяє оцінювати прибуток в розрізі оборотних коштів на даний момент, тобто характеризує якість фінансового управління. Однак для вірного аналізу за таким методом необхідно враховувати безліч додаткових чинників – зміна запасів, знос основних фондів, вартість капіталу, курсові різниці, дебіторську і кредиторську заборгованість, інші чинники.

Класифікація грошових потоків

Для досягнення ефективного управління грошовим потоком застосовують певну класифікацію, яка дозволяє спростити розуміння процесів.

Класифікація грошових потоків:

 • За масштабом – по підприємству в цілому, по підрозділах, за видами діяльності.
 • За видами діяльності – від господарської діяльності, від фінансової діяльності, від інвестиційної діяльності.
 • У напрямку – позитивний і негативний.
 • За методом обчислення – валовий і чистий.
 • За рівнем забезпечення потреби – дефіцитний або надлишковий.
 • За часом – справжній або майбутній.
 • За характером формування – регулярний або дискретний.
 • За стабільністю інтервалів формування – потік з рівномірними періодами формування і з нерівномірними періодами формування.
Посилання на основну публікацію