Активний рахунок

Визначення поняття “рахунок”

Для угруповання однорідних за змістом засобів підприємства і їх джерел застосовуються відповідні регістри.

Вони називаються рахунками, рух кожного виду матеріальних активів, розрахунків, капіталів представляється в них за певний часовий проміжок.

Бухгалтерські рахунки служать для узагальнення відомостей про конкретний вид активу (джерела) за певний проміжок часу, на їх підставі заповнюються всі існуючі регістри обліку (оборотно-сальдова або меморіальна, шахова відомість, баланс з додатками).

Запис господарських операції на відповідний рахунок проводиться на підставі первинного документа.

Їх обробка полягає в формуванні підсумку (сальдо) або закриття реєстру.

Після цього інформація з рахунків переноситься в бухгалтерський баланс при дотриманні його основного правила – відповідності значень активної частини і пасивів.

План рахунків бухгалтерського обліку
Угруповання, об’єднання всіх об’єктів бухгалтерського і податкового типу обліків відповідно до їх характеристикам застосовується на кожному підприємстві.

Дана класифікація затверджується законодавчо і є обов’язковою до застосування для всіх податкових резидентів на території РФ.

Наказом Міністерства Фінансів РФ № 94н затверджено перелік рахунків і створена інструкція по їх застосуванню.

Всього перелік рахунків містить 99 позицій синтетичного обліку, до них можна відкривати аналітичні розшифровки, які дають більш точну картину роботи, функціонування організації.

Використовується 60 позицій, інші 39 складають резерв, який може бути задіяний у разі зміни або оптимізації бухгалтерського законодавства.

План рахунків має наступні основні розділи:

1. Необоротні кошти (нематеріальні, основні).

2. Оборотні активи (сировина, виробничі запаси, запасні частини, матеріали і т. Д.).

3. Виробничі витрати (калькуляційні та розподільчі рахунки).
4. Товари, готова продукція, реалізація (собівартість і продажу).

5. Грошові кошти (в готівковому і безготівковому вигляді).

6. Розрахунки (з різними контрагентами, постачальниками, покупцями).

7. Економічні, фінансові результати (проміжні та підсумкові) і використання отриманого прибутку.

8. Резерви та фонди підприємства.

9.Фінансірованіе і кредити.

10. Позабалансові рахунки.

Поділ рахунків по відношенню до балансу

За балансовим ознакою поділяють бухгалтерські рахунки активні, пасивні та активно-пасивні. Вони мають індивідуальний номер і найменування.

Визначення активних рахунків

Активні рахунки – це рахунки бухгалтерського обліку, призначені для обліку стану, руху і зміни господарських засобів за їх видами.

На активних рахунках відображена інформація про кошти (в грошовому еквіваленті), які є в розпорядженні організації, це можуть бути банківські рахунки, майно на складі і в експлуатації.

Типи активних рахунків

За типами виділяють наступні активні рахунки:

1. Інвентарні, що враховують майно підприємства:

– Основні засоби (рахунок 01) – за цим рахунком здійснюється облік руху основних засобів компанії;

– Нематеріальні активи (рахунок 04) – рахунок використовується для обліку руху нематеріальних активів, а також вкладень у НДДКР;

– Матеріали (рахунок 10) – застосовується для обліку змін обсягів матеріалів, сировинних ресурсів, палива, напівфабрикатів та ін .;

2. Грошові, що відображають кошти підприємства в готівковій та безготівковій формі (рахунки 50, 51, 52,55,57).

3. Збирацько-розподільні, відкриваються для формування витрат, що не відносяться до процесу основного виробництва, але включаються до собівартості шляхом розподілу пропорційно будь-якою ознакою (рахунки 25, 23, 25,26).

4. Витратні або калькуляційні, призначені для формування собівартості готової продукції (рахунок 20).

Структура активних рахунків

Активні рахунки бухгалтерського обліку мають залишок (сальдо) на початок періоду або його кінець тільки по дебету.

За кредитом активного рахунку відображаються операції, пов’язані з витратою матеріальних (оборотних) запасів підприємства, грошових коштів або зменшенням вартості необоротних активів.

За дебетом активного рахунку відбувається їх збільшення.

Сальдо активних рахунків може бути тільки дебетовим.

Воно розраховується за формулою:

Залишок на кінець періоду = Залишок на початок + Оборот по дебету – Оборот по кредиту.

Сальдо відбивається в балансі, в активній його частини, і позначає фактичну наявність матеріального ресурсу в грошовому вираженні.

Посилання на основну публікацію