Актив

У бухгалтерському обліку Актив це:

1) одна з двох частин Бухгалтерського балансу (поряд з пасивами);

2) ресурси, контрольовані компанією, які виникли в результаті минулих подій, і від яких компанія очікує отримання економічних вигод у майбутньому.

В Актив балансу входить майно і майнові права, дебіторська заборгованість, вкладення і грошові кошти, тобто все те, чим володіє організація. Актив балансу завжди дорівнює Пасиву, який в свою чергу показує, з яких джерел фінансування виникли наявні активи.

Активи поділяються на необоротні та оборотні. Необоротні активи припускають їх тривале використання в діяльності підприємства (більше 1 року); це – основні засоби, нематеріальні активи, довгострокові фінансові вкладення тощо Оборотні активи (запаси, витрати, короткострокова дебіторська заборгованість та вкладення, грошові кошти) як правило мають термін використання менше 1 року (або споживаються в ході нормального операційного циклу підприємства).

Оборотні активи вважаються більш ліквідними, ніж необоротні, тобто можуть бути легше і швидше звернені в кошти.

Посилання на основну публікацію