Агентський договір

Під агентським договором розуміється обов’язок одного боку (агента) за дорученням іншої сторони (принципала) здійснити юридичні та інші дії за винагороди від свого імені, але за рахунок принципала або від імені та за рахунок принципала. Тобто агентський договір включає в себе умови договору комісії і договору доручення, а права і обов’язки по угоді можуть виникати як у принципала, так і у агента – в залежності від умов договору.

Агентський договір укладається тільки на оплатній основі.

В ході виконання агентського договору агент зобов’язаний подавати звіт (з доданням підтвердних документів), який вважається прийнятим за відсутності заперечень з боку принципала протягом 30 днів.

Якщо договір передбачає ведення агентом діяльності від імені принципала, але принципал повинен видати довіреність.

Бухгалтерський облік агентських договорів

Бухгалтерський облік у агента

Виручка від надання посередницьких послуг є доходом від основної діяльності. Куплені агентом від імені принципала товари враховуються на позабалансовому рахунку 002 «Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання». При передачі агенту принципалом товарів для подальшого перепродажу вони враховуються на позабалансовому рахунку 004 «Товари, прийняті на комісію».

Чи не є доходами агента доходи у вигляді майна та грошових коштів, що надійшли в зв’язку з виконанням зобов’язань за агентським договором. Також не є витратами агента, що відшкодовуються принципалом витрати.

Бухгалтерський облік у принципала

Операції в рамках агентського договору відображаються на підставі звітів агента. До моменту продажу товару агентом він обліковується на балансі принципала.

Податковий облік агентських договорів

Податковий облік у агента

Агентська винагорода обкладається ПДВ, якщо агент є платником податку, і включається до доходів при обчисленні податку на прибуток. Якщо агент діє від свого імені, то він виставляє рахунки-фактури на адресу третіх осіб з ПДВ (якщо товари обкладаються ПДВ і принципал є платником податку), навіть якщо сам не є платником податку.

Податковий облік у принципала

Доходом принципала, що враховуються при обчисленні податку на прибуток, є сума виручки від реалізації товару агентом за вирахуванням ПДВ, на дату зазначену в звіті агента. Платником ПДВ з суми доходу в рамках агентського договору є принципал, навіть якщо рахунки-фактури на адресу третіх осіб виставляються від імені агента. Агентська винагорода враховується їм у витратах при обчисленні податку на прибуток.

Посилання на основну публікацію