✅Пасиви банку та їх структура

Необхідність і сутність пасивів банку

В даний час відсутня єдина точка зору щодо визначення сутності пасивів банку.

Сучасними економістами пропонуються різні визначення поняття пасивів кредитної організації.

Ряд авторів вважають, що пасиви являють собою сукупність всіх коштів, наявних у розпорядженні банків і використовуваних для здійснення активних операцій. Інші автори підкреслюють, які саме кошти входять в дане поняття (власні і залучені), і вказують на той факт, що ці кошти були сформовані в процесі проведення операцій по залученню джерел кредитною організацією.

В цілому автори приходять до схожої думки щодо визначення терміна «пасиви кредитної організації».

У бухгалтерському обліку під пасивами банку розуміються всі рахунки, на яких відображається залучення коштів, як власних, так і позикових.

Поняття пасиви кредитної організації можна визначити як сукупність власних коштів акціонерів (учасників) кредитної організації і коштів, акумульованих на поворотній основі, використовуваних для здійснення активних операцій, пов’язаних і їх розміщенням.

Склад пасивів банку та їх коротка характеристика

Виходячи з визначення, в складі пасивів виділяють кошти, що належать власникам кредитної організації – власний капітал, і кошти, залучені на поворотній основі з інших джерел

Власний капітал кредитної організації представлений спеціально створюваними фондами і резервами, необхідними для забезпечення стійкої діяльності і покриття можливих збитків.

Власні кошти знаходяться в розпорядженні кредитної організації протягом усього періоду її існування.

До джерел формування власного капіталу відносять статутний капітал, Резервний капітал, інші постійно діючі фонди, емісійний дохід, нерозподілений прибуток поточного і минулих років, а також резерви на покриття різних ризиків. Величина власного капіталу розраховується відповідно до Положення Нацбанку.

Залучені ресурси кредитної організації акумулюються на певний термін в процесі проведення пасивних операцій. Цей вид пасивів можна класифікувати за різними ознаками:

 • За джерелами залучення.
 • Залучення коштів клієнтів;
 • Використання коштів кредитних організацій і Нацбанку;
 • Випуск власних боргових зобов’язань;
 • Здійснення нових комісійно-посередницьких операцій;
 • Використання фінансових зобов’язань.

Кошти клієнтів залучаються у вклади (для фізичних осіб) або в депозити (для юридичних осіб). Організаціям пропонується щомісяця залишати на розрахунковому рахунку кошти в розмірі не менше певної суми, яку кредитна організація може використовувати в якості ресурсів. Це вигідно для клієнта, оскільки на залишок коштів на рахунку нараховуються відсотки.

В окрему категорію коштів клієнтів виділяється залучення коштів за допомогою депозитних і ощадних сертифікатів. Кошти клієнтів є найважливішим джерелом формування пасивів для кредитних організацій отримання коштів Центрального банку здійснюється в рамках рефінансування та операцій.

Випуск боргових зобов’язань здійснюється кредитними організаціями не надто активно-питома вага випущених облігацій, векселів і банківських акцептів становить в пасивах банківського сектора близько 2-4% протягом останніх 5 років.

Ринок цінних паперів в Україні  недостатньо розвинений, тому такий інструмент залучення коштів не є пріоритетним для кредитних організацій на сьогодні. Розвиток комісійно-посередницьких операцій, від яких може бути отриманий дохід, пов’язано з пошуком нових клієнтів, з пропозицією нових видів послуг.

До пасивних комісійно-посередницьких операцій крім комісій за обслуговування рахунків, мобільних сервісів і плати за здійснення окремих операцій можна віднести послугу довірчого управління, яка виступає альтернативою вкладам і депозитам.

Дохід для клієнта в цьому випадку вище, ніж процентний дохід за вкладами (депозитами). Для банку чистий дохід від таких операцій близький до процентної маржі між доходом від розміщення депозитів і вартістю їх залучення.

За характером операцій:

 • Операції з клієнтами;
 • Міжбанківські операції;
 • Операції з цінними паперами.

У першому випадку суб’єктом операції виступає фізична особа або нефінансова організація. При цьому діяльність кредитної організації в рамках цих операцій спрямована на задоволення потреб клієнта. У випадку зі здійсненням міжбанківських операцій суб’єктами взаємовідносин є інші кредитні організації або центральний банк. Кредитна організація діє вже виключно у власних інтересах, також як і при операціях з цінними паперами та похідними фінансовими інструментами, суб’єктами яких виступають учасники ринку цінних паперів.

Щодо фіксованості строку залучення. Кошти можуть бути залучені на короткостроковій, середньостроковій, довгостроковій основі або на нефіксований термін.

За ступенем керованості:

 • Керовані пасиви,
 • Поточні пасиви.

Термін користування кредитною організацією керованими пасивами визначений договором. До них відносять строкові депозити, отримані кредити, випущені боргові зобов’язання. Для поточних пасивів термін їх знаходження в кредитній організації не обмежений – ці кошти повертаються на першу вимогу їх власника. До таких пасивів відносять депозити до запитання, а також кошти на рахунках клієнтів.

Поняття “структура пасивів” банку

Під структурою пасивів розуміється співвідношення різних за статтями пасиву балансу банку до загальної величини валюти балансу. Пасиви банку можна класифікувати за такими критеріями:

 • За призначенням.
 • По способами залучення коштів.
 • За термінами залучення.
 • За суб’єктами та ін.

Таким чином, структура пасивів окремих комерційних банків характеризується тривалістю функціонування на ринку, універсалізацією або спеціалізацією їх діяльності, особливістю клієнтської бази і складом учасників.

Дану закономірність необхідно використовувати при виробленні правильної депозитної політики, а також при розподілі коштів кредитного потенціалу.

Однією з основних цілей банку є забезпечення відповідності структури пасивів банку структурі його активів. Це важливий фактор якісної і кількісної рівноваги припливу і відпливу коштів банку в практиці підтримки його ліквідності.

Аналізуючи обсяг, структуру і динаміку пасивів банк визначає загальну картину зростання або зниження відповідних груп пасивів і можливий додатковий аналіз внутрішньої ситуації в банку з урахуванням загальноекономічної ситуації в країні.

Це дозволяє визначити фактори, що впливають на цю динаміку і, таким чином, розробити заходи, що дозволяють коригувати ситуацію, що склалася.

Характеризуючи структуру пасивів за видами залучення, можливо визначити витрати за відсотками, сплаченими банкам, тобто розрахувати вартість залучених ресурсів за окремими категоріями і в цілому за всіма ресурсами.

Посилання на основну публікацію