✅Основні напрямки використання фінансових ресурсів некомерційних організацій

Основні напрямки використання фінансових ресурсів некомерційних організацій – це витрати, які несуть некомерційні організації для забезпечення свого функціонування і розвитку.

Поряд з комерційними організаціями, в економічній системі функціонують організації некомерційні. Їх роль обумовлена тим, що вони виконують соціальні та інші значущі функції, сприяють гармонізації структури суспільства. Визначення некомерційних організацій закріплено законодавчо в Цивільному кодексі України.

Некомерційні організації – це юридичні особи, які не мають в якості основної мети своєї діяльності витяг прибутку і не розподіляють отриманий прибуток між учасниками.

Фінанси некомерційних організацій відрізняються специфікою, пов’язаної з особливістю діяльності таких організацій.

Під фінансами некомерційних організацій розуміють сукупність відносин, що виникають з приводу формування і використання фондів грошових коштів для реалізації стоять перед організацією завдань.

Фінансові відносини некомерційних організацій виникають з різними контрагентами:

 • Бюджетною системою – як в частині отримання фінансування, так і в частині його використання. Для багатьох некомерційних організацій ці відносини є ключовими. У випадку з державними і муніципальними установами бюджетне фінансування може виступати практично єдиним джерелом, з якого установа отримує грошові кошти. Водночас некомерційні організації виступають платниками податків – як в частині ведення ними підприємницької діяльності, так і в частині виплат по зайнятим працівникам,
 • Спонсорами та членами установ і товариств в частині відносин, пов’язаних з членськими та засновницькими внесками, грантами, добровільними пожертвами, цільовими надходженнями та адресними виплатами,
  Різноманітними економічними суб’єктами, які виступають партнерами організації в питаннях оплати послуг, що надаються як джерела доходів некомерційної організації,
 • Працівниками з приводу оплати праці, надання матеріальної допомоги та економічного стимулювання,
  Вищестоящими організаціями з питань отримання коштів і централізації фінансових ресурсів.

Фінанси некомерційних організацій служать відображенням процесів розподілу суспільного продукту, в яких задіяні всі інституційні сектори. З одного боку, в їх основі лежить перерозподіл ресурсів комерційних організацій реального сектора економіки, в якому створюється продукція.

Це відбувається через механізм бюджетного фінансування за участю державного сектору економіки. З іншого боку, створення і перерозподіл доходу відбувається і всередині сектора некомерційних організацій.

Фундаментом фінансів некомерційних організацій виступає їх матеріальна складова – фінансові ресурси.

Під фінансовими ресурсами некомерційної організації розуміють сукупність грошових надходженні і доходів, які використовуються для забезпечення поточного функціонування і розвитку організації.

До джерел фінансових ресурсів відносять:

 • Кошторисно-бюджетне фінансування (більшою мірою відноситься до державних і муніципальних бюджетних і казенних установ),
 • Ресурси самофінансування (актуально для кооперативів, приватних установ і державних компаній),
 • Змішане фінансування, в якому поєднуються бюджетні джерела, членські внески, доходи від комерційної діяльності та інші надходження.

Процес отримання фінансових ресурсів з кожного зазначеного джерела регламентований, повинен відповідати ряду принципів. Умови залежать від виду некомерційної організації.

Використання фінансових ресурсів некомерційних організацій

Фінансові ресурси, доступні некомерційній організації, можуть бути спрямовані на різні цілі. Зокрема, ресурси можуть бути спрямовані на фінансування поточних потреб:

 • Оплата праці працівників та соціальні відрахування.
 • Орендна платня.
 • Утримання приміщень.
 • Оплата послуг сторонніх організацій.
 • Платежі до бюджету.
 • Закупівля сировини і матеріалів.

Крім того, здійснюються витрати капітального характеру:

 • Капітальне будівництво.
 • Капітальний ремонт.
 • Придбання інвентарю та обладнання.

Звідки б не були отримані доходи (від підприємницької діяльності або з бюджету), вони не можуть ділитися між засновниками некомерційної організації. Водночас некомерційна організація виступає платником до бюджету. Якщо організація веде підприємницьку діяльність, вона повинна платити податок на прибуток (хоч прибуток і не є основною метою її діяльності).

Крім того, некомерційні організації платять податок на майно, страхові внески на співробітників, а також виступають податковим агентом з податку на доходи фізичних осіб (співробітників).

Некомерційні організації самі керують своїми фінансовими ресурсами. Але деякі некомерційні організації можуть передавати частину свого капіталу в довірче управління спеціалізованим компаніям. Це породжує поняття цільового капіталу некомерційної організації.

Доходи від цільового капіталу можуть спрямовуватися виключно для використання у сфері освіти, науки, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту (за винятком професійного спорту), мистецтва, архівної справи, соціальної допомоги (підтримки).

Некомерційна організація має право направляти отримані від використання цільового капіталу доходи на фінансування адміністративно-управлінські витрат, але не більше 15% суми доходу від довірчого управління майном, що становить цільовий капітал.

Посилання на основну публікацію