✅Методи планування прибутку підприємства та їх аналіз

Прибуток підприємства – це головний фінансовий результат господарської діяльності підприємства, який виражається в перевищенні його доходів над витратами за певний проміжок часу.

Загальні відомості про планування прибутку підприємства і його методи

Основним фактором економічного і соціального розвитку будь-якого підприємства (тобто комерційної організації) є прибуток. У зв’язку з цим велике значення в діяльності підприємства має економічно обґрунтоване планування прибутку.

Узагальнено планування прибутку підприємства можна охарактеризувати як процес прогнозно-аналітичної роботи посадових осіб підприємства за визначенням з урахуванням дії факторів внутрішнього і зовнішнього середовища і цілей розвитку підприємства розміру прибутку, яка повинна бути отримана в плановому періоді, що фіксується в локальних правових актах організації (наприклад, в плані фінансово-господарської діяльності).

Планування є однією з функцій управління. Тому планування прибутку можна розглядати як окремий випадок фінансового управління на підприємстві.

Тобто планування прибутку – це процес прийняття управлінських рішень щодо змінних, які можуть впливати на доходи, витрати та інвестиції підприємства.

У найзагальнішому вигляді планування прибутку підприємства може бути представлено у вигляді наступної послідовності ключових етапів:

 • встановлення цілей підприємства щодо прибутку за планований період;
 • визначення очікуваного обсягу продажів продукції прибутку;
 • оцінка витрат підприємства на реалізацію запланованого обсягу продукції;
 • визначення прибутку підприємства різними методами;
 • визначення основних напрямів розподілу прибутку підприємства.

З метою планування прибутку керівництво підприємства і співробітники його планово-аналітичних служб можуть скористатися одним або декількома з таких методів:

 • Економіко-математичні методи (включають в себе моделювання процесу виробництва з використанням виробничих функцій, а також побудову множинної кореляційно-регресійної моделі);
 • Методи маржинального аналізу (включають в себе планування прибили на основі операційного і фінансового важелів, на основі граничних витрат і граничного доходу, а також на основі розрахунку точки беззбитковості і моделювання прибутку по співвідношенню»витрати – виручка – прибуток”);
 • Метод прямого рахунку (включає в себе укрупнений метод і метод поасортиментного планування);
 • Аналітичний метод (включає в себе планування прибили на основі показника витрат на гривню  товарної продукції, а також на основі відсотка базової рентабельності);
 • Метод суміщеного розрахунку (включає в себе метод прямого рахунку і аналітичний метод);
 • Нормативний метод;
 • Метод екстраполяції;
 • Метод розрахунку норми прибутку на вкладений капітал.

Варто зазначити, що тільки для малих підприємств характерне суцільне планування валового прибутку. Найчастіше цей процес деталізується за видами прибутку. Так, виділяють прибуток підприємства від продажу продукції і товарів, від реалізації іншої продукції, основних засобів, іншого майна і майнових прав, а також від оплати виконаних робіт, наданих послуг, від позареалізаційних операцій і т. д.

Характеристика основних методів планування прибутку підприємства

Найбільш поширеним серед підприємств методом планування прибутку є метод прямого рахунку. Його використання зазвичай доречно, якщо асортимент продукції, що випускається є невеликим. Цей метод полягає в розрахунку прибутку як різниці між виручкою від реалізації продукції у відповідних цінах (до неї не включаються суми акцизів і податку на додану вартість) та її повною собівартістю.

Математичною мовою даний метод виглядає у вигляді наступної формули:

П = (О • Ц) – (О • С).

де

 • П – це прибуток в планованому періоді;
 • О – це натуральне вираження обсягу випуску продукції в планованому періоді;
 • Ц – це ціна на одиницю продукції (за вирахуванням ПДВ і акцизів);
 • С – це повна собівартість одиниці продукції.

При великому асортименті продукції, що випускається рекомендується використовувати аналітичний метод. Завдяки його застосуванню можна визначити вплив окремих факторів на плановий прибуток.

Аналітичний метод передбачає виконання дій в три етапи.

 1. Перший етап полягає у визначенні базової рентабельності: для цього необхідно очікуваний прибуток поділити на повну собівартість порівнянної товарної продукції.
 2. Другий етап складається з визначення для планованого періоду обсягу товарної продукції (за собівартістю звітного року) і прибутку від її реалізації (за базовою рентабельністю).
 3. Третій етап передбачає врахування впливу на плановий прибуток різних факторів (наприклад, зміна цін, асортименту продукції, підвищення її якості і сортності, зниження собівартості і т.п.).

Описаний алгоритм планування прибутку застосуємо тільки щодо операцій з реалізації товарної продукції. Прибуток від інших видів діяльності підприємства планується методом прямого рахунку, а також на основі досвіду минулих років. Після підсумовування кожного різновиду прибутку визначається валовий (Загальний) прибуток підприємства на планований період.

Якщо елементи методу прямого рахунку і аналітичного методу застосовуються разом, то мова йде про використання методу суміщеного розрахунку.

Наприклад, метод прямого рахунку дозволить визначити вартість товарної продукції, а аналітичний метод – вплив окремих факторів на плановий прибуток.

Таким чином, планування прибутку являє собою управління процесом формування прибутку підприємства, яке відповідно до ресурсним потенціалом підприємства і ринковими умовами дозволяє максимізувати величину прибутку.

Посилання на основну публікацію