Виникнення і розвиток філософської думки в Росії

план:
Періоди становлення російської філософії:
IX – XII ст. – Час передісторії філософії;
XIV – XVII ст. – Час її становлення, виникнення теоретичного мислення, початок формування категоріального апарату;
XVIII ст. – Процеси відокремлення філософії від релігії та затвердження її як теоретичної науки;
XIX ст. – XXI ст. – Фундаментальна розробка проблем методології науки, соціального перетворення, діалектики, класифікації наук; філософія всеєдності. Російський космізм.

Філософія Стародавньої Русі базується на традиціях античності і народної (національної) культури. Розвиток філософської думки йде в руслі релігійних інститутів зокрема, саме православ’я є її основою і фундаментом. Філософські ідеї реалізовувалися власне в богослов’ї, в літературі того часу – літописах, словах, молитвах, повчаннях, прислів’ях і приказках, в творах живопису, скульптурі, фресках, архітектурі. Строго відпрацьованого логічного понятійного апарату давня російська філософія ще не мала. Особливий інтерес проявлявся до морально акцентованою тематиці, в тісному зв’язку з мистецтвом і літературою. Виявлялася велика любов до сократовско-платонівської ніж до арістотелівської лінії.
Серед філософів: першовчителі, слов’янський святий Костянтин-Кирило, який заклав з братом Мефодієм та учнями основи православного богослов’я і філософії .; також св. Кирило Туровський (1130 – 1182), який називався Златоустом; великий князь Володимир Мономах (1113 – 1125;
єпископ Серапіон Володимирський (пом. тисячу двісті сімдесят п’ять), архієпископ Вассіан, митрополит Макарій, св. Григорій Палама (XIV ст.), Преподобний Ніл Сорський, Максим Грек (1470 – 1556), Протопоп Авакум (1620 – 1682) та ін.
З XVII ст. починається заміна давньоруського типу мислення новоєвропейським. Цьому сприяли реформи Петра I. Значну роль тут грав Юрій Крижанич. Йому належить розробка класифікації систем наук. XVIII століття стає століттям освіти в Росії. Серед яскравих його представників – Ломоносов, Радищев, Державін і ряд інших російських мислителів. У XVIII столітті ж організовуються перші вищі навчальні заклади в Росії. Епоха просвітництва в чому характеризувалася учнівством і наслідуванням Заходу. У XIX столітті виникли власні течії – слов’янофільство, почвенничество, візантинізм. Видатними представниками слов’янофілів були І.В. Киреевский, А.С. Хомяков, К.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарін і ін. Вони намагалися виробити на основі споконвічно вітчизняних традицій особливу російську філософію. Їм співзвучні релігійно-філософські погляди Ф.М. Достоєвського і Л.Н. Толстого. До ранніх західникам зазвичай відносять П.Я. Чаадаєва, Н.В. Станкевича, В.Г. Бєлінського, А.І. Герцена. Для представників західництва було характерно прагнення до Європи, орієнтація на її інститути і традиції, бажання переробити Росію по Західному зразком.
Суперечка про Росію (про шляхи її розвитку), розпочатий західниками і слов’янофілами в 30-40-ті роки XIX ст., Приніс свої плоди. У Росії з’явилася велика філософська література і серед її (самобутніх) авторів – П.Д. Юркевич, Л.Н. Толстой, М.М. Страхов, Н.Я. Данилевський, Н.Г. Чернишевський, П.Л. Лавров, Н.К. Михайлівський та ін. Особливе місце в цьому далеко не повний список видатних імен займає, безсумнівно, В.С. Соловйов (1853 – 1900) – автор оригінальної філософської системи, в якій особливо рельєфно представлені основні риси російської філософії. Соловйов заклав основи російської релігійної філософії. Він спробував створити цілісну світоглядну систему, яка зв’язала б воєдино запити релігійної та соціального життя людини, тобто створити синтез релігії, науки і філософії. Через революції 1917 року доля російської філософії в XX в. виявилася багато в чому драматичною і навіть трагічною. Так, в 1922 р велика група російських інтелігентів, серед яких були Н.А. Бердяєв, С.Н. Булгаков, І.А. Ільїн, І.І. Лапшин, С.Л. Франк, Л.П. Карсавін, Н.О. Лоський, була вислана за кордон. Багато філософів як і батько Павла Флоренського, Г.Г. Шпет загинули в тюремних катівнях. Помер на чужині Л.І. Шестов. Пережили політичне цькування і гоніння Г.В. Плеханов, В.В. Розанов, А.Ф. Лосєв, Е.В. Ільєнко. І лише сьогодні їх праці міцно входять до скарбниці світової культури. Покинувши межі Росії філософи займалися в основному розробкою філософсько-релігійної проблематики. Що ж стосується філософів Радянської Росії, то вони працювали переважно в марксистсько-ленінської традиції або діалектичного матеріалізму.
У філософії російського комізму важливе місце відводиться проблемі єдності людини з космосом, проблеми людської життєдіяльності в космічному масштабі. В ряду представників російського космізму стоять такі філософи, вчені, мислителі, як М. Федоров, Н.А. Розумів, К.Е. Ціолковський, В.І. Вернадський, П.А. Флоренський, А.Л. Чижевський. Їм співзвучні такі мислителі російського релігійного відродження, як В.С. Соловйов, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяєв та ін. Гуманізм – одна з найбільш яскравих рис російського космізму. Особливе місце і значення в цьому ряду належить Вченню Живої Етики – філософії Космічної Реальності.

Посилання на основну публікацію