Соціалізація особистості в філософії

Історія розуміння соціалізації в працях філософів

Соціалізація особистості є складним процесом взаємин особистості і його навколишнього середовища, тому розуміння цього процесу неоднозначно.

Соціалізація особистості в філософії розглядається як система відносин особистості і зовнішнього світу.

Питання філософського розуміння соціалізації розглядався давньогрецькими філософами. Так, наприклад, Платон розглядав процес формування особистості як виховання людини державою в інтересах останнього. Аристотель також вважав, що виховання і розвиток особистості є центральним завданням держави. Результатом такого державного виховання повинна вільна і незалежна особистість, яка включена в суспільство.

Філософи античного періоду розглядали соціалізацію як готовність людини до виконання соціальних функцій.

У новий час соціалізація розглядалася як самоідентифікація людини, його прагнення творити, перетворювати зовнішній світ.

Епоха Просвітництва зазначила вплив соціальних умов на індивідуальний розвиток людини і його особистості. Так, Джон Локк зазначав, що знання формуються з соціального досвіду, обсяг і зміст якого залежить від виховання і умов життя.

Грунтуючись на філософсько-педагогічних поглядах Д. Локка, французький філософ XVIII ст. К. А. Гельвецій стверджував, що людина формується тільки під впливом середовища і виховання. І Локк, і Гельвецій, акцентуючи увагу на ролі середовища в розвитку людини, приділяли серйозну увагу значенню соціокультурного фактора у вихованні.

Ж.-Ж. Руссо також відзначає залежність людини, його розвитку від середовища, виховання та інших умов суспільства. Виховання здійснюється товариством з урахуванням рівних прав усіх людей на самовизначення і реалізацію свого потенціалу.

Німецька класична філософія також не оминає ідеї про соціальну сутність людини. Так, І. Кант вважав, що людина стає частиною суспільства в результаті спрямованого процесу усвідомлення інтересів суспільства і соціальних норм. Зробити ж людини частиною суспільства має допомогти наукове знання.

Г. Гегель виділяє в особистості людини дві сторони – індивідуальну і суспільну. Людині необхідно знайти шлях, який дозволить йому з природного істоти перетвориться в духовний, соціальний.

Л. Фейєрбахом сутність людини розкривається як єдність людини з людиною, через спілкування. Він вважав, що людина в спілкуванні самореалізується і соціалізується. К.Маркс і Ф.Енгельс відзначали, що залучення людини в систему суспільних відносин є важливою умовою формування його особистості. З цих позицій стало можливим побачити соціальний розвиток індивіда як взаємодія особистості і суспільства, як двосторонній процес.

Російські філософи також відзначали взаємодія людини і світу. А.Н. Радищев вважав, що людина має потребу в соціальних зв’язках. Природним даром вважалися здатності людини до сопережеванію, емпатії, чуйність і вміння враховувати інтереси інших.

Таким чином, основною думкою філософів є зв’язок розвитку особистості і зовнішніх соціальних факторів і зумовлювання розвитку особистості взаємодією з суспільством.

Соціалізація в сучасній західній філософії

Сучасна західна філософія розглядає соціалізацію в рамках психоаналізу і інтеракціонізму.

Підходи до соціалізації можна виділити у дві групи, основою яких є пасивність або активність особистості в процесі взаємовідносин з середовищем, а також займана особистістю позиція об’єкта або суб’єкта:

Адаптивна концепція соціалізації

Концепція акцентування суб’єкт-суб’єктних відносин.
Представники біологічного напрямку вважають, що розвиток особистості здійснюється під впливом внутрішньої природи людини. Представники соціологічного напрямку, навпаки, вважають, що соціалізація є продуктом міжособистісних відносин.

Окремо слід виділити Е. Дюркгейма, який вважав, що особистість людини формується в суспільстві в процесі пристосування до культури відповідно до прийнятих норм і ідеалами цього суспільства. Він вважав, що через батьків і родичів у дитини можна розвинути необхідні навички для існування.

Интеракционизм розглядає соціалізацію як процес засвоєння людиною системи певних соціальних ролей.

Дж.Мид виділяє три стадії соціалізації:

  • імітація або наслідування дітей дорослим
  • ігрова стадія або розуміння вчинків як виконання ролей
  • стадії групової гри або осмислення групових очікувань

Розуміння соціалізації у вітчизняній філософії

Вітчизняна філософія бере за основу наукову концепцію біологічного і соціального в особистості.

Виділяють три позиції, що пояснюють сутність людини:

  • Концепція чисто соціальну сутність людини. Ця концепція ґрунтується на тому, що при повному придушенні біологічного початку можливе виникнення соціального.
  • Концепція дуалістичної природи людини. У Ганною концепції біологічна сутність представляє внутрішній світ людини, а соціальна сутність – зовнішній світ.
  • Концепція інтегральної природи людини. Відповідно до цієї концепції багато сфер соціального життя людини обумовлені його біологічним початком.

Б.Д. Паригін під соціалізацією розуміється повний процес олюднення, включаючи як біологічні механізми і умови, так і безпосередньо саме включення людини в суспільство, в тому числі спілкування, соціальне пізнання, придбання соціального досвіду, виконання соціальних ролей і т.д.

Процес соціалізації означає розвиток особистості як в онтогенетичному, так і філогенетичному планах.

Соціалізація з точки зору онтогенетичного підходу є процесом засвоєння особистістю соціального досвіду, включення її в систему суспільних відносин.

Соціалізація з точки зору філогенезу підходу розглядається як специфічний спосіб передачі соціального досвіду від суспільства до особистості.

Посилання на основну публікацію