Основні функції філософії

Філософія, як особливий вид духовної діяльності, безпосередньо впливає на різні сфери діяльності людини. Нижче коротко розглянемо основні філософські функції.

Світоглядна функція філософії

Однією з основних і найбільш значущих функцій філософії є ​​світоглядна. Філософія формує уявлення людей:

 • про світ і його устрій;
 • про людину і суспільство;
 • про принципи взаємини з навколишнім світом;
 • про місце людини в ньому, тим самим формуючи його світогляд.

Філософія прояснює погляди людини, їх цілі, інтереси і потреби і їх зв’язок з навколишньою дійсністю, виробляє універсальну філософську картину світу і розкриває природу людини в результаті осмислення і систематизації наукового знання, а також змісту інших форм громадського знання.

У категоріях філософії відбувається рефлексія світоглядних проблем, виробляється понятійний інструментарій для аналізу і порівняння різних типів світоглядів. Таким чином, дана функція сприяє побудові єдиної і узагальненої системи знань людини і вироблення світоглядних ідеалів.

Фундаментальна функція філософії

Суть фундаментальної функції філософії полягає в розкритті формуванні загальних понять, законів і принципів реальної дійсності, що застосовуються як в науці, так і в практичній діяльності людей.

Філософія вивчає не об’єкти, які не являють собою емпіричну реальність, а те, як ця реальність «живе» в суспільній свідомості; вона вивчає смисли реальності для суспільства і людини.

Філософія шукає в світі його онтологічні, методологічні, моральні, естетичні основи. Філософ завжди будує систему цінностей світу, і тим самим показує вихідні основи людської діяльності. Філософія, на відміну від будь-якої іншої науки, починається з людини.

Методологічна функція філософії

Методологічна функція філософії характеризується формуванням загальних принципів і норм пізнавальної діяльності, а також сприяє приросту наукових знань і створенню передумов для наукових відкриттів.

Метод і методологія пізнання – це та «нитку Аріадни», яка допомагає досліднику успішно вийти з лабіринту проблем пізнання, – а їх завжди предостатньо. Однак методологічна функція не зводиться до методології пізнання: у ній йдеться про стратегічний рівні методології людської діяльності в цілому. Філософія зіставляє і оцінює різні засоби цієї діяльності, вказує на найбільш оптимальні з них. Філософська методологія визначає напрямок наукових досліджень, дає можливість орієнтуватися в нескінченному різноманітті фактів і процесів, що відбуваються в об’єктивному світі.

Гносеологічна функція філософії

Гносеологічна функція філософії підштовхує мислення людини до пізнання навколишнього світу і пошуку істини.

Завдяки теорії філософського пізнання:

 • розкриваються закономірності природних і суспільних явищ;
 • досліджуються форми просування людського мислення до істини;
 • шляхи і засоби її досягнення;
 • узагальнюються результати інших наук.

Оволодіння філософськими знаннями має важливе значення для розвитку культури мислення людини, для вирішення різноманітних теоретичних і практичних завдань.

Логічна функція філософії

Логічна функція філософії полягає в формуванні певної позиції людини в міжособистісних і соціально-культурних відносинах, а також визначає культуру людського мислення. Також вона полягає в розробці самого філософського методу, його нормативних принципів, в логічному обгрунтуванні тих чи інших понятійних і теоретичних структур наукового знання.

Якщо загальна гносеологія переконує в можливості і необхідності адекватного наукового пізнання об’єкта, то логіка покликана забезпечити досягнення цієї адекватності. Вона розробляє засоби найповнішого, точного відображення мінливої сутності об’єкту, який постійно розвивається.

Виховна функція філософії

Виховна функція філософії спрямована на:

 • формування в людині моральних, етичних і культурних цінностей;
 • прагнення самовдосконалюватися;
 • творити і шукати життєві пріоритети.

Знання філософії сприяє формуванню у людини важливих якостей культурної особистості:

 • орієнтації на істину;
 • правду;
 • доброту.

Філософія здатна захистити людину від поверхневих і вузьких рамок повсякденного типу мислення; вона динамізує теоретичні та емпіричні поняття приватних наук з метою максимально адекватного відображення мінливої сутності об’єкту, який постійно розвивається.

Формування філософського мислення є одночасно формування таких цінних якостей культурної особистості, як:

 • самокритичність;
 • критичність;
 • сумнів.

Вироблення сумніву немає, проте, розвиток скепсису (і в даному сенсі – скептицизму) присутній. Сумнів є одним з активних засобів наукового пошуку. Філософія дає міцні загальні і гносеологічні основи для послідовного саморозвитку сумніву в наукову впевненість, для гармонійного поєднання його (сумніву) з вірою в подоланні помилок, в отримання більш повних, глибоких, об’єктивних істин.

Філософія дає людям спільну мову, виробляє у них єдині, загальнозначущі уявлення про головні цінності життя. Вона виступає одним з важливих факторів, які сприяють усуненню «бар’єрів комунікації», породжуваних вузькістю спеціалізації.

Аксіологічна функція філософії

Аксіологічна функція філософії являє собою відображення явищ навколишньої дійсності з точки зору різних цінностей, які визначають:

 • вибір людей;
 • їх вчинки;
 • ідеали;
 • норми поведінки.

Філософія не може позбавити суспільство від породжуваних соціально-економічною системою негативних явищ. Але вона може захистити систему цінностей від проникнення в неї помилкового і критичного неперевіреного, порочного і політично авантюрного, примітивного і радикалістського.

Безперечною заслугою сучасної філософської думки є висунення її представниками нових цінностей.

До них відносяться:

 • загальногуманістичні;
 • екологічні цінност;
 • цінності якості життя.

Цінність якості життя протиставляється рівнем життя, масового виробництва і споживання. Для людини, її здоров’я і щастя не так важливе як рівень життя і його якість. Воно визначається не стільки його (життям) комфортом, скільки добрими і гуманними відносинами в суспільстві, соціальною рівністю і близькістю до природи.

Бути в гармонії з самим собою, з оточуючими і природою – для багатьох людей стає пріоритетним орієнтиром і мотивом поведінки.

Інтеграційна функція філософії

Суть інтегративної функції філософії полягає в з’єднанні воєдино практичного, пізнавального і ціннісного життєвого досвіду людей. Філософія намагається узагальнити, оцінити осмислити як інтелектуальні, духовні та практичні досягнення всього людства, так і негативний історичний досвід.

Знання, що доставляються окремими дисциплінами настільки різноманітні, що вони потребують в зведенні в єдину цілісну наукову картину світу. Але розробка теоретичних основ наукового пізнання не зводиться до механічного об’єднання даних різних дисциплін.

Сам синтез наукових відкриттів можливий лише на більш високому теоретичному фундаменті, ніж самі відкриття. Якщо філософія не є основою окремих наук, а цілком грунтується на цих дисциплінах, то при такому підході філософія перетворюється в побічний додаток до природознавства, в певний необов’язковий доважок для науки. Цей підхід спростовується самою наукою.

Провідні вчені різних епох, які працювали в галузі фундаментальних досліджень від Ломоносова до Ейнштейна, наполегливо і плідно працювали над методологічними і світоглядними проблемами, не маючи в філософії відповідного обґрунтування для своїх природничо-наукових досліджень.

Таким чином, філософія утворює методологічну основу для кожної наукової дисципліни, що досягла висот самосвідомості.

І нерозвинена та наука, яка не піднялася до самосвідомості і не має методологічної основи.

Критична функція філософії

Філософія виконує і критичну функцію, прагнучи зруйнувати старі ідеали і погляди, сформувати новий світогляд, що супроводжується сумнівами і критикою прийнятих догм і стереотипів.

Філософ постійно стикається з розбіжністю соціальної дійсності з ідеалами. Роздуми над соціальною дійсністю, її зіставлення з суспільним ідеалом призводять до критики цієї дійсності.

У критиці виражається незадоволеність суб’єкта об’єктом, бажання його змінити. Філософія критична по своїй суті. Основою і сутністю критичної роботи філософа є виявлення і розкриття протиріч, невідповідності між прийнятою системою понять і цінностей і тим змістом, який в них вноситься новим етапом розвитку світової історії.

Регулятивна функція філософії

За допомогою регулятивної функції філософія впливає на взаємоузгодженість конкретних дій і напрямків життєдіяльності людини на основі розуміння загальних принципів і цілей, які визначаються за допомогою філософського світосприйняття.

Прогностична функція філософії

Прогностична функція філософії полягає в прогнозуванні форм і напрямків розвитку майбутніх об’єктів, процесів, явищ, матерії, свідомості, людини і суспільства на підставі наявної системи знань про навколишню дійсність.

Всі філософські функції тісно пов’язані між собою, і, в залежності від цілей, завдань, установок, ситуацій ступінь їх прояву може бути різним.

Посилання на основну публікацію