1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Філософія
  3. Онтологічні та гносеологічні проблеми філософії

Онтологічні та гносеологічні проблеми філософії

Онтологічні та гносеологічні проблеми філософії, соціальної філософії, філософії права

Основні галузі філософського знання – онтологія (вчення про буття), гносеологія (вчення про пізнання світу), аксіологія (вчення про цінності), філософська антропологія (філософське вчення про людину).
Філософське вчення в його онтологічному та гносеологічному аспектах отримало назву метафізики або загальної філософії. У цьому ракурсі аналізуються і суспільні явища: право, мораль, мистецтво та ін. Досить згадати роботи І. Канта “Метафізика вдач”, “Метафізика моральності”, І. А. Ісаєва “Метафізика влади”.
Подібно загальної та соціальної філософії, філософія права також має галузі знань: онтологію, аксіологію, гносеологію, праксіологія, епістемологію.
Правова онтологія розкриває природу, сутність, види, форми правового буття. Вона дає можливість зрозуміти правове буття – правову реальність і дійсність, їх об’єктивний, суб’єктивний, об’єктно-суб’єктний, суб’єктно-об’єктний і суб’єктно-суб’єктний характер. Правова онтологія досліджує людину як правове істота, життєвий світ людини і суспільство в співвідношенні з правовою реальністю. Вона розглядає правову реальність через систему взаємодіючих і детермінують один одного правовідносин, правосвідомості, правової культури, правопорядку, типів і форм держави і влади.
Правова гносеологія досліджує межі і можливості пізнання правової реальності, оцінює об’єктивність правових знань, співвідношення об’єктивної та юридичної істин, рівень знання законів, своїх прав та обов’язків людьми.
Особливе місце займає у філософії права юридична епістемологія, яка в нашій країні потребує серйозної розробки.
Правова аксіологія дозволяє розібратися в ціннісних установках і ціннісних орієнтаціях в правовій реальності, досліджувати такі цінності, як право, закон, свобода, відповідальність, рівність, загальне і індивідуальне благо, правова держава, справедливість.
Генетичний взаємозв’язок соціальної філософії та філософії права підтверджується соціальним єдністю їх предметів.
Соціальна філософія традиційно розглядається як вчення про суспільство. Однак за межами загальноприйнятого розуміння думки дослідників не збігаються. Це пояснюється тим, що суспільство – багатогранне, багатоаспектне освіту. Кожен дослідник, акцентуючи увагу на якомусь одному аспекті, визначає об’єкт і предмет соціальної філософії по-своєму.
Так, Г. Гегель об’єктом соціальної філософії вважав суспільство, а предметом – найбільш загальні принципи виникнення і функціонування духу. Німецькі просвітителі І.Г. Гердер і Г.Е. Лессінг до об’єкта соціальної філософії відносили людську історію, а до предмета – виявлення в ній місця і ролі культури. Соціальна філософія, по Ф. Ніцше, досліджує життя як “волю до влади”, пов’язану з цілями, інтересами і цінностями, “корисними” в рамках загального життєвого процесу. З точки зору Е. Фромма, предмет соціальної філософії – особистісні та громадські підстави людського буття в їх взаємодії. За К. Марксом і Ф. Енгельсом, соціальна філософія є вчення про найбільш загальні закони виникнення, розвитку та функціонування суспільно-економічних формацій. Феноменологія Е. Гуссерль, А. Шюц, Т. Лукман, П. Бергер та інші предметом соціальної філософії вважають життєвий світ як сферу значимого в життєдіяльності людини.
Нам видається найбільш вірним використовувати для визначення об’єкта і предмета соціальної філософії діалектико-матеріалістичний і феноменологічний підходи.
Діалектико-матеріалістична парадигма містить вказівку, насамперед, на першість матеріальної основи суспільства (громадського соціально-економічного буття), і вторинність духовних феноменів суспільної свідомості (ідеалів, духовних цінностей) і соціально-політичних інститутів. Цей підхід орієнтує на існування об’єктивних законів, згідно з якими суспільство функціонує і розвивається.
Феноменологічний підхід базується на осмисленні людини як основного елемента суспільства, його діяльності, цілей і устремлінь, що реалізуються в предметах і процесах, в його життєвому світі.
Вдало подолати однобокість кожної з парадигм (в марксизмі – недооцінка ролі особистісного буття, в феноменології – ігнорування надіндивідуальної соціальності, загальносоціальних явищ), на наш погляд, намагався угорський філософ XX в. Д. Лукач. У роботі “До онтології суспільного буття. Пролегомени “він дав діалектико-матеріалістичне і системне розуміння життєвого світу людини як взаємодії підсистем” людина – природа “,” людина – суспільство “,” людина – людина “,” людина – його “Я” “. Такий підхід дозволяє розглядати суспільство, людину і природу як цілісність; дає можливість розкрити сутність суспільства через його найважливіший “зріз” – людяність, духовність, суб’єктивність; пояснює не тільки природу об’єктивної закономірності розвитку суспільства, а й внутрішній світ людини, її “Я”, сенс життя та інші “особистісні” феномени суспільного життя, без урахування яких суспільство (в тому числі і право) постає якоїсь абстракцією, не пов’язаної з людиною .
У руслі діалектико-матеріалістичного-феноменологічного підходу можна стверджувати, що об’єктом соціальної філософії є ??суспільство і життєвий світ людини, а предметом – найбільш загальні принципи будови суспільства і життєвого світу людини, їх буття і пізнання. Таке розуміння об’єкта і предмета соціальної філософії дозволяє вважати, чго вона є матричної основою філософії права, а філософія права – складовою частиною соціальної філософії.
Виходячи з предмета філософії права можна простежити її зв’язок з філософією. Загальна філософія є вчення про найбільш загальні принципи буття природи, суспільства, людини та їх пізнання. Соціальна філософія – це вчення про найбільш загальні принципи суспільства і життєвого світу людини та їх пізнання. Предмет філософії права – теж найбільш загальні принципи правового буття і його пізнання.
Філософія права, спираючись на методологію об’єкта соціальної філософії, поглиблює розуміння власного об’єкта дослідження: правової реальності як результату взаємодії життєвого світу людини з частиною його реальності, яка виражена правом та юридичними законами. У сфері правової реальності виявляються: 1) повсякденна реальність, що взаємодіє з правовими нормами та інститутами; 2) частину системного світу (моральна, політична, релігійна реальності), яка детермінується правом та юридичними законами.
Автори цього підручника вважають, що юриспруденція постійно стикається з філософсько-правовими проблемами і звертається до філософії права. Юридична наука при виробленні понятійного апарату користується загальнонауковими методами, інших методів вона не створює. Крім того, їй необхідні філософські методи, так як юриспруденція потребує гранично широких поняттях (наприклад, “тероризм”, “межа здійснення прав” і т.д.). Якщо ці поняття не розроблені, юристи розробляють їх самі, спираючись на філософську методологію. Справа в тому, що філософсько-правова проблематика ширше пізнавальних, методологічних та інших можливостей юридичної науки.
Ця точка зору підтверджується аналогією з іншими філософськими дисциплінами. Наприклад, філософія медицини – це філософія, а не медицина; філософія історії – це філософія, а не історія і т.д. Іншими словами, від того, що розглядає філософія, вона не перестає бути філософією, якщо рівень розгляду залишається філософським.
Можна сказати, що якщо соціальна філософія досліджує життєвий світ людини і суспільства в цілому і у взаємодії зі всілякими детермінують його факторами, то філософія права аналізує: по-перше, взаємодія повсякденної реальності життєдіяльності людини з системним світом, тобто світом норм, законів, постанов, розпоряджень; а по-друге, – результати взаємодії елементів системного світу з його правовими інститутами. Наприклад, релігії та права, моралі і права, мистецтва і права, політики і права та ін. По-третє, філософія права аналізує правову реальність, яка детермінована сферами суспільства, тобто вона виступає як економічна, соціальна, політична, духовна правова реальність.
Таким чином, для пізнання правової реальності слід звертатися до дослідження життєвого світу людини, що розуміється, по-перше, у єдності двох горизонтальних рівнів (повсякденному і системному) і, по-друге, в таких вертикальних, які пронизують горизонтальні рівні системах, як “людина – природа “,” людина – людина “,” людина – суспільство “,” людина і його “Я” “. У той же час ця правова реальність життєвого світу людини органічно пов’язана з правовою реальністю всіх сфер життя суспільства. Саме ці взаємодії і формують правову реальність як об’єкт філософії права.
В єдиному об’єкті укладений і предмет філософії права як філософської дисципліни, що досліджує найбільш загальні принципи взаємодії повсякденної реальності людини з системним світом, загальні принципи існування, пізнання і перетворення правової реальності.

ПОДІЛИТИСЯ: