Філософія буття

«Буття» – неоднозначна категорія в історії філософії. Якщо у Парменіда «буття – це те, що є», у Платона – «буття є співучасть ідей», а у Аристотеля – «буття є присутність», то Кант в бутті вбачав полагание, а Гегель – абсолютну ідею. Для Хайдеггера «буття має місце і час». Він вважав, що «буття має за своїм власним суті визначатися з себе самого, самим собою, а не згідно тому, як ми його схоплює і сприймаємо». Таким чином, поняття «буття» розглядається філософією в двох іпостасях: як вічно матеріально існуюче реальне

або як ідеальний початок всього. Матеріалісти буття зазвичай називають реальним існуванням, а ідеальне – його сутністю. Перше знаходиться в просторово-часовому стані, а друге – в духовному польоті людської думки. У ідеалістів все навпаки. З часом філософська проблема буття стала ключовою у пізнанні світу і його поясненні. Філософська наука, спеціально вивчає феномен буття, отримала назву «онтологія» (грец. Ontos – суще і logos – вчення).

Категорія «буття» спочатку несе в собі самовизначення: воно – те, що є або здатне бути (відносно живого – жити). На цій основі сучасної філософією дається загальна характеристика буття: все існуюче – це і Всесвіт, до якої всі ми належимо, і наша Галактика, або Чумацький шлях, і Сонячна система, і 3емля, і все, що є на ній. Усвідомлення буття Всесвіту, різноманітних речей і явищ у навколишньому світі, їх космічної природи, розуміння місця і ролі суспільства у житті людини є першою передумовою формування буттєвої картини Всесвіту. Таким чином, буття – це вся готівкова об’єктивна реальність, «схоплена» людською думкою. К. Маркс поряд зі світом природного буття розглядав ще й суспільне буття як якийсь надприродной, надіндивідуальних феномен, що представляє собою матеріальну життя суспільства.

А ось Е. Гуссерль, не піддаючи в принципі сумнів існування матеріального буття, вважав, що предметом філософії є ​​саме буття свідомості. Воно не може бути механічним відображенням і тим більше усвідомленням предметів, явищ природи, як стверджують матеріалісти, а є нічим іншим як буттям усвідомленості світу. Свідомість є битійствует реальність, як, власне, і матерія. Буття природи набуває сенсу, будучи «включеним» в реальне живе свідомість. У концепції М. Хайдеггера ставиться питання не про осмислення буття, а про сенс самого буття. «Питання про сенс буття повинен бути поставлений, – наполягав Хайдеггер. – Якщо він фундаментальне питання, тим більше головний, то потребує адекватної прозорості ». Створюючи онтологію як вчення про буття відповідно до вчення феноменології Гуссерля, Хайдеггер представив буття людини через розгляд сенсу його життєвого існування.

Зміст категорії «буття» стикається в основному з вмістом категорії «субстанція» (лат. Substantia – сутність, що лежить в основі) – незмінний першооснови існування світу.

Уява людини вражає різноманіття предметів і явищ, процесів і властивостей, зв’язків і відносин у світі. Але це кількісне і якісне різноманіття в світі природи діалектично взаємопов’язане таким чином, що утворює якусь єдину, гранично загальну структурну систему буття. У ній немає відмінності між формами прояву, крім одного – принципової відмінності роду та виду, цілого і частини, абсолютного і відносного. З такого уявлення про буття випливає філософська ідея про його діалектичній єдності, інтерпретація якого залежить від світоглядного вирішення проблеми субстанції. А субстанція розуміється, як вже зазначалося вище, як початок або першопричина існування абсолютно всіх різноманітних взаємодій всередині самого буття. Субстанціональний підхід у розумінні буття – це прагнення звести всі мінливе і різноманітне у світі до одного підставі – його єдності.

Вивчаючи й осмислюючи змістовну суть найважливішою філософської категорії «буття», треба простежити саму історичну еволюцію її зародження та розвитку. Першість у розробці категорії «буття» і проголошення ідеї про єдність світу належить Парменід з Елеі. Він, висловивши думку про незмінну сутність буття світу, звернув увагу на те, що вона доступна осягнення, але тільки розумом. Таким чином «буття» стало абстрактної субстанцією розуміння світу. Замість матеріальних субстанцій мілетцев типу води, повітря, вогню Геракліта (тобто чуттєво акредитуючої першооснови), і замість пифагорейских арифметично і геометрично розуміються сутностей Парменід та інші Елейська школа вказували на єдину і загальну субстанцію – буття світу, яку можна тільки мислити. «Одне і те ж є думка і те, про що думка існує, – стверджував Парменід. – Бо ж без буття, в якому її вираження, думка тобі не знайти ». Абсолютно все, що пішло вже в минуле, не перестає фактично битійствовать. Буття є те, що не виникає, а значить, і не зникає, оскільки, крім нього, більше нічого в світі немає.

В подальшому значно поглибив розуміння буття Платон з Афін. Він називав буттям все, що притаманне сущого, а саме його дух і матерію. Тим самим Платон розділив буття на світ ідей і світ речей. При цьому він підкреслював, що істинним буттям володіють нібито все об’єктивно існуючі вічні, незмінні і досконалі ідеї. Буття речей – це тільки наслідування вічним ідеям. Філософ вказував і на буття понять, які як би автономно,

самостійно існують, але тільки в людській свідомості. Таким чином, він першим визначив буття, яке вбирає в себе практично все суще: духовність і матеріальність. Учень Платона Аристотель поняття «буття» наблизив до усвідомлення одиничних предметів і явищ природи. Одиничне буття частин світу існує саме по собі, вважав він і називав його субстанцією, а весь цілісний світ – сукупністю субстанцій.

В осмисленні самого факту буття брали участь практично всі відають філософи і вчені світу. Так, І. Кант, Г. Гегель, Ф. Енгельс розглядали поняття «буття», відштовхуючись від факту існування світу і всього, що в ньому є. Кант у зв’язку з цим писав: «буття не є реальний предикат, іншими словами, воно не є поняття про щось такому, що могло б бути додане до поняття речі … Воно є тільки полагание речі або деяких визначень саме по собі» . Таку ж приблизно думку висловлював і Гегель: «Коли ми говоримо:« Ця троянда є червона »або« Ця картина прекрасна », ми цим стверджуємо, що не ми ззовні змусили троянду бути червоною або картину бути прекрасною, але що це становить власні визначення цих предметів ». Енгельс також зазначав, що буття предметів «не тільки не може надати їм ніяких інших, загальних або НЕ загальних, властивостей, але на перших порах виключає з розгляду всі такі властивості».

Всі ці висловлювання дуже різних філософів говорять про те, що буття існує об’єктивно, саме по собі, а його осягнення людьми суб’єктивно, але життєво необхідно для розуміння світу і його саморозвитку. З античності для розкриття сутності буття використовують такі поняття, як матерія (під якою мається на увазі субстанція), простір і час, рух і розвиток, а тепер ще й інформація. Уявлення про матерію в основному розвивалися в рамках філософського матеріалізму, але до нього нерідко зверталися і представники різного ідеалізму. «Матерія» як філософська категорія вперше зустрічається вже у Платона. Вона в його уявленні абсолютно безформна, різноманітна, невизначена і безпосередньо ототожнюється з простором, приймаючим різні форми геометричних фігур. Надалі уявлення про неї пов’язували з масою, простором, енергією і нерідко ототожнювали з речовиною. Світ матерії представлявся як постійно рухається і змінюваний. Матерія і рух взаємопов’язані і взаємозумовлені. Для філософів-матеріалістів буття – це і є сукупність постійно рухомої матерії як об’єктивно існуючої реальності.

І понині в поняття матерії найчастіше включають весь світ в цілому, всю об’єктивну реальність у вигляді елементарних часток, атомів, молекул, макротел (живих і неживих), планет, зоряних систем аж до Метагалактики. Але матерія існує не тільки у вигляді різноманітних нескінченних предметів, речей, явищ, якісно і кількісно відрізняються один від одного, а в їх конкретних внутрішніх зв’язках і відносинах, які об’єктивно складаються між ними. І все це утворює групи споріднених за своїми властивостями предметів, процесів і явищ, які є різними видами об’єктивної єдиної матерії. Однак філософське розуміння матерії дещо різниться з уявленнями фізиків, хіміків, біологів та інших природничників. Так, у сучасній фізиці матерія представляється у вигляді єдності речовини, поля (вузлів поля), плазми і т.д. Крім того, в уявлення матерії включається інформаційний аспект існування всіх реально існуючих систем, який виражає порядок речей і явищ у матеріальному світі (универсуме).

Що стосується філософського розуміння матерії, то вона, згідно Енгельсу, є абстракція. У «Діалектика природи» він писав так: «Матерія як така, це – чисте створіння думки і абстракція. Ми відволікаємося від якісних відмінностей речей, коли об’єднуємо їх, як тілесно існуючі, під поняттям матерії. Матерія як така, на відміну від певних, існуючих матерій, не є, таким чином, чимось чуттєво існуючим. Коли природознавство ставить собі за мету відшукати одноманітну матерію як таку і звести якісні відмінності до чисто кількісних відмінностей, утвореним сполученнями тотожних найдрібніших частинок, то воно надходить таким чином, як якщо б воно замість вишень, груш, яблук бажало бачити плід як такий, замість кішок, собак, овець і т.д. – Ссавець як таке ».

Гранично широке визначення матерії, дане Ф. Енгельсом, виконує і важливу методологічну роль, спонукаючи вчених розуміти матерію узагальнено і безвідносно до відкриття нових, поки що невідомих її атрибутів: властивостей, видів і форм типу полів, плазм, інформації і т.д. Людське мислення завжди породжувало безліч різноманітних предметів, речей, явищ, процесів, властивостей, відносин, які переслідують його у всій пізнавальної життєдіяльності. Ця нескінченність не тільки незвичайна сама по собі, а й логічно непередбачувана: її можна прийняти на віру і потім тільки покласти в основу

подальших міркувань про буття взагалі. Мислителям далекого минулого потрібно було зробити воістину розумовий подвиг, щоб побачити і оцінити в нескінченному різноманітті речей і явищ існування якоїсь спільноти. Цю постійно зберігається спільність речей, предметів і явищ в природі вони називали матерією, яка знаходиться в постійному русі в просторі та часі.

Основні форми всякого буття, згідно Енгельсу, суть простір і час; буття поза часом є така ж найбільша нісенітниця, як буття поза простором. Матерія без руху також немислима, як і рух без матерії ». Ці філософські судження Енгельса про буття як матерії в часі і просторі, її саморусі підтверджує сучасна наука. Вона, до речі, відкриває все нові і нові форми існування різних видів матерії в просторі, часі та інформації. Отже: матерія – це вся об’єктивна реальність, яка існує в різних станах, видах і формах. Ця об’єктивна реальність – тільки частина буття, матеріальна, а інша його частина – суб’єктивна реальність чи духовність, яка відображає і виражає у свідомості окремі види і форми матерії як ідеальні уявлення, образи, поняття, теорії, закони, концепції.

Об’єктивною умовою виникнення та існування різних видів матерії вважаються такі властиві тільки їй атрибути, як час, простір, а тепер і інформація. Ф.Енгельс помічав, що «основні форми всякого буття суть простір і час». Час вказує на тривалість буття матеріальних процесів і послідовність їх зміни. Про феномен часу мислителі розмірковували завжди, але дати грунтовного визначення його в принципі не змогли. Простір – це форма буття матерії, яка вказує на протяжність речових об’єктів і на певний порядок їх взаємозв’язку і взаиморасположения. Простору і часу властиві ритми, цикли, періоди і етапи. Нині погляди на внутрішню взаємозв’язок часу-простору помітно змінилися. У сучасному розумінні час перестало бути абсолютним, безперервним і рівномірним.

Сьогодні вчені і філософи говорять ще про одне атрибутном властивості матерії – трансцендентної інформації. Це унікальна властивість матерії характеризує взаємозв’язок і взаємовідношення між предметами і явищами в просторі і часі, представляючи єдине комунікаційне поле неживих об’єктів і живих орга

низмов у Всесвіті. Поза інформації не існують і не можуть існувати різні види матерії, особливо живий. Це спосіб не просто існування матерії в світі, а її саморозвитку, а точніше, об’єктивного взаємовідносини один з одним в найрізноманітніших відносинах і зв’язках. Інформація пронизує фактично всю матеріальну Всесвіт. К.В. Судаков запевняє: «інформаційні процеси. є невід’ємним атрибутом тривалої еволюції живих організмів. Природа, «намацавши» одного разу користь інформаційних процесів для виживання, зберегла їх на всіх етапах еволюційного розвитку живого ».

Скрупульозними науково-експериментальними дослідженнями і теоретичними узагальненнями відкрито багато нових матеріальних явищ і процесів у світі. Виявлені якісно інші зв’язки і відносини, які об’єктивно існують між речами і предметами у Всесвіті. Знайдено наімельчайшіе матеріальні об’єкти і мікрожівие організми, співмірні з довжинами світлових хвиль. Людство отримало можливість науково-компетентного втручання в ряд явищ і процесів природного спадковості. Інакше кажучи, зараз все частіше проявляється антропоцентричний підхід до вивчення таємниць Всесвіту, що дозволяє отримувати нові фундаментальні наукові знання, більш повно і точно відображають об’єктивну реальність світу. Це є новий оптимальний спосіб використання сутнісних сил живої матерії, розуму, волі і дії людини.

Жива матерія – це її якісно новий стан і принципово інше буття, хоча вона і складається з одних і тих же хімічних елементів. Цей новий вид матерії – жива речовина має і свою власну – органічну – нішу буття. Всі види живої матерії мають свій буттєвий цикл: вони народжуються, дорослішають і вмирають. Причому незалежно від тривалості життя живе незмінно приходить до свого кінця – смерті, як би «попливе» до особисте «небуття», але залишається частиною загального буття. Смерть організму або перехід його в своє «небуття» мислиться у філософії як руйнування живої матерії і перехід її в іншу форму буття – неживу. Причому жива матерія не їсти сукупність певних біологічних видів. Вона являє собою цілісну єдину систему, де не тільки кожен організм в рамках виду, але і всі види життя виступають складовими компонентами живої єдиної системи, які підтримують динамічну рівновагу біосфери і сприяють її саморозвитку.

Філософія онтологічно орієнтує вчених-медиків на осмислення самих різних сторін і людського життя: тілесної (фізичної), душевної (психічної) і духовної (ментальної). Це є одночасно орієнтація медиків і на раціонально-моральне осягнення ними внутрішнього і зовнішнього джерела саморозвитку людини, що дозволяє досить точно оцінювати відомості про життєву силу розумної матерії у Всесвіті і розуміти їх цілісність (єдність), пояснювати причини та умови коеволюційної існування цієї унікальної земної цілісності. В натурфілософії дієва міць внутрішньої енергії чи сили організму стала називатися віталізмом (лат. Vita – життя). Вчення віталістів – про наявність в кожному живому організмі вродженої внутрішньої енергії, «життєвої сили» – в принципі не оригінально: ще Аристотель роздумував про якусь внутрішньої енергії життя, названої ним ентелехией. Але сучасна наука не підтвердила її існування.

Специфіка філософських і наукових уявлень про сутність живої матерії вже в XIX ст. полягала в тому, що вони були пофарбовані еволюційними ідеями. Вони отримали перше філософське осмислення в «Філософії зоології» Ламарка, а потім в цілісному навчанні Дарвіна про еволюцію всіх видів рослин і тварин, у тому числі і людини. Філософське осмислення життя стало спиратися на природні природні факти: мінливість видів, спадковість і добір. Наукові роботи Луї Пастера, видатного хіміка, знаменитого мікробіолога і при цьому глибокого філософа, докорінно змінили погляди натуралістів і філософів на субстанциональное буття живої речовини (матерії), витоки його початку. Пастер першим теоретично спростував вчення про самозародження живої матерії.

Вчення Пастера про самосборке живого організму – наріжний камінь пояснення життя. Подання про схильність живих систем до самосборке зіграло виняткову роль у філософському усвідомленні послідовності процесів, що призвели до виникнення клітинного рівня організації живої матерії в природній природі, і можливості відтворення цих процесів в лабораторних умовах. Пастерівські дослідження навели вчених на думку про те, що всі перетворення мікромолекули в макромолекули і навіть у більш складні організовані системи живої речовини здійснювалися в результаті простих і досить швидких процесів, які відбувалися на ранніх етапах існування Землі.

На початку XX століття російський вчений і філософ А.І. Опарін запропонував нову і досить оригінальну гіпотезу про походження

живої матерії на Землі. Відповідно до цієї гіпотези, виникнення живої речовини на Землі стало результатом історично тривалого процесу хімічної «еволюції» сполук вуглецю. Саме цей процес, на думку Опаріна, і привів до утворення полімерних, а потім і органічних сполук з подальшим природним відбором на рівні формуються з цих сполук багатомолекулярних утворень як добіологічних структур, відокремлених від зовнішнього середовища, але постійно з нею взаємодіючих. Буття живої матерії, згідно Опаріну, не відокремлене непрохідною прірвою від буття неживої матерії – неорганічного світу. Життя як якісно новий вид матерії виникла в процесі її природного саморуху і саморозвитку.

Посилання на основну публікацію