Буття як центральна категорія онтології

Філософська проблематика буття зароджується від необхідності зафіксувати початкову точку відліку в момент пізнання світу. Архімед шукав точку опори, щоб перевернути Землю, а античні філософи були захоплені пошуком єдиного світового першооснови, яке допоможе розгадати різноманіття світу, речей, явищ, для проникнення в їх сутність.

Будь-яка філософська система починає свою діяльність з того, що знаходиться в оточенні людини, що розташоване в центрі його осмислення і споглядання, то, що знаходиться в основі світобудови.

Будучи головною категорією філософії, буття фіксує фундамент філософського осмислення світу. Буття допомагає визначати, що являє собою суще і сутність, концентруючи знання і переконання людини про світ і його існування, а так же самої людини і його свідомості. Це визнання того, що світ існує в цілості, не дивлячись на зникнення речей, процесів і явищ.

Буття – основний предмет онтології

Буття виступає основним предметом онтології. Онтологія (суще, вчення) має на увазі собою розділ філософії, яка займається пізнанням буття, формує концепції, вчення про буття і про сущому, вивчаючи фундаментальні принципи буття і категорії сущого. У зміст онтології входять такі категорії як існування, реальність, буття, субстанція, свідомість.

У класичній онтології прийнято виділяти такі категорії як субстанція, тобто основа всього, сутність і цілісність. Для неї характерно спорудження єдиної онтологічної системи, яка буде діяти виходячи з принципу: «від загального до конкретного».

Характеристика буття

Буття – це початок, чисте існування, що не має на увазі під собою причину, так як є і початком і причиною себе самого. Отже, до якостям буття відносяться самодостатність, незвідність, що не виводимість, стабільність. Гарантія порядку світу – мета буття. У широкому сенсі слова «Буття» є загальне поняття про існування. Як всеохоплюючі поняття – буття і реальність виступають в даному випадку синонімами.

Буття це все те, що є-процеси, речі, відносини між ними. Міфи, оповіді, фантазії складають частину духовної реальності, що входить до складу буття. Форма буття і спосіб її існування детермінована фундаментальної структурою світу. Є кілька видів буття – матеріальне буття – Земля і ідеальне буття – ідея виникнення Землі. Вони є загальними родами буття. Так само можна виділити об’єктивне буття, яке існує незалежно від свідомості людини і суб’єктивне буття, яке буде відрізнятися внутрішньої орієнтацією людини. Матеріальне буття має об’єктивне існування. До матеріальних форм буття відносять природні неорганічні (камені, зірки), природні органічні (все живе), штучні (технічні системи), соціальні форми буття (індивідуальне і суспільне буття).

Велика кількість ідеальних форм буття розділяється на об’єктивно-ідеальне (закони свідомості) і суб’єктивно-ідеальне (мрія про щастя конкретної людини).

Відповідаючи викликом часу, філософи починають активний пошук початку почав. Засновник Милетской Школи Фалес вважав основою світу воду. Анаксимандр вважав повітря, а Геракліт – що все є вогонь. Піфагор в процесі пошуку початку усього сущого вважав в основу число, яке є певним співвідношенням космосу. Представники школи елеатів разом з Парменидом бачили в першооснову Буття Миру, яке характеризувалося як неземне, єдине, нерухоме.

Платон розумів буття як сукупностей ідей, умопостігаємих сутностей, відображенням яких є різноманітність матеріального світу. Таким чином, Платон визначив межі буття і становлення, буття і безпочаткового початку буття, незбагненною основи, яку він називав благо.

Аристотель привносить в онтологію не менш важливі теми: буття мислиться як дійсність, божественний розум, єдність протилежностей. У середні століття онтологія підбудовувалася під теологію, вирішуючи її першорядні проблеми та завдання. Джерелом Буття виступав уже Бог.

Така різноманітність поглядів на буття і його природу обумовлюється тим, що за ним ховається проблематика взаємодії загального і одиничного, кінцевого і нескінченного.

Посилання на основну публікацію