Особливості розвитку етичної свідомості в Новий час

В епоху Відродження європейська етична свідомість починає переорієнтовуватися в контексті нового соціокультурного фону і, поступово звільняючись від диктату християнської догматики, намічає моделі «правильного життя», багато в чому співзвучні античних теорій моралі. Гуманізм, раціоналізм, натуралізм знову виступають в якості головних орієнтирів мислення, зумовлюючи пафос етичної рефлексії Нового часу, пов’язаний з ідеєю суверенності особистості.

Якщо домінуючим мотивом етичного мислення епохи Середньовіччя було обґрунтування супранатуралистического джерела моральності, то Новий час переважно орієнтоване на виявлення натуралістичного підстави моралі, на пошук гармонії між її об’єктивними і суб’єктивними визначниками. Незважаючи на те, що етика Нового часу — це своєрідна форма заперечення середньовічної інтерпретації моралі, проблема надындивидуального характеру моральності, загальності її велінь аж ніяк не стає менш значимою. Однак інноваційні впровадження мислителів Нового часу в цю (задану передувала епохою) проблему вельми істотні і припускають не тільки «зведення моралі з неба на землю», але і обґрунтування моральної повноцінності особистості. Ідея суверенності морального суб’єкта, на якій базувалася духовна опозиція в епоху Середньовіччя, стає центральною, а в якості універсального засобу се твердження, що дозволяє пояснювати загальнообов’язковість моралі, виступає розум. Розум покликаний приборкати егоїстично спрямовану природність людини, узгодити індивідуальні устремління з суспільним благом. Така установка породжує ілюзію можливості моральної перебудови сущого шляхом освіти, а також прагнення підійти до моралі з точки зору природної науки, ігнорування її специфіки, часто призводять до універсалізації моральних проблем, моралізування, пов’язаній з упованням на моральний шлях розв’язання соціальних суперечностей.

Характерні особливості етики Нового часу не виключають, зрозуміло, варіативності в осмисленні моральної проблематики. Крім того, в рамках даної епохи простежується певна закономірність розвитку етичної думки (зрозуміло, що вона детермінована соціокультурними обставинами), що дозволяє дослідникам виділяти щонайменше три її основні етапи.

На першому етапі етика ще зберігає досить міцні (якщо не але суті, то за формою) спадкоємні зв’язку з середньовічним світоглядом, а своєрідним способом утвердження нових ідеалів виступає скептицизм. Найбільш цікавим свідченням цього є позиція Мішеля Монтеня (1533-1592 рр..), що зумів в образно-емпіричній формі зафіксувати багато антиномії моральної свідомості, задати пізнішим теоретикам необхідність пошуку вирішення проблеми взаємини індивідуального і суспільного в моральному бутті.

На другому етані розвитку етичної свідомості Нового часу робляться спроби позитивного вирішення цієї проблеми. Спроби ці досить різноманітні, хоча ціннісні орієнтації їх авторів досить однорідні і несуть в собі пафос моральної емансипації особистості. Домінуюча установка мислителів Нового часу передбачала виведення моралі з природи, що часто оберталося зведенням її до естественнонаучному знання. Прагнення надати етики статус строгої наукової теорії шляхом використання методів математики, фізики було характерно для етичних досліджень Декарта, Гоббса, Спінози та багатьох інших.

На третьому етапі розвитку етичної свідомості Нового часу накопичений ідейний потенціал піддається систематизації і більш глибокого теоретичного осмислення, на основі раціоналістичного підходу до дослідження моральних феноменів, орієнтованого як на натуралістичну парадигму (Л. Фейєрбах), так і на внерационалистические установки (І. Кант, Р. В. Ф. Гегель).

Посилання на основну публікацію