1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Етика
  3. Моральна свобода і відповідальність

Моральна свобода і відповідальність

Моральна свобода також є однією із фундаментальних моральних цінностей, однак вона зазвичай розглядається в етиці не стільки в якості категорії, скільки в якості суттєвої проблеми, що фіксує, в першу чергу, умови та механізм можливого здійснення всіх цінностей морального буття або, іншими словами, стратегії «правильного життя».

Стратегічна лінія інтерпретації проблеми свободи — розрізнення свободи «від» свободи «для». Свобода «для» фіксує «мета» свободи (самореалізація особистості), може аналізуватися в контексті потенційної (готовність суб’єкта до самоосуществлению) і актуальною форм прояву, складне взаємовідношення яких дає можливість виділяти ті або інші моделі свободи (наприклад, органічну, страглистскую, эскапистскую, адаптивну та ін). Свобода «від», розглянута філософією в рамках взаємозв’язку свободи і необхідності, узагальнено відображено у трьох основних позиціях: детерминистской (свобода як підпорядкування необхідності), индетерминистской (свобода існує поза і всупереч необхідності), «діалектичної» (свобода є відносна незалежність від необхідності, що передбачає: пізнання необхідності, вироблення відповідної програми діяльності, реалізацію цієї програми на практиці). Останню позицію можна вважати конструктивною основою для дослідження моральної свободи, яка є об’єктом етичного знання. Свобода як «зона ризику» (відсутність стійких орієнтирів, «командирів» і «контролерів»; непередбачуваність наслідків; тягар відповідальності).

Моральна свобода і відповідальність.

Використовуючи дані методологічні орієнтири, моральну свободу можна представити як самодіяльність особистості для максимально повної самореалізації як морально суверенного суб’єкта на основі інтеріоризації моральної необхідності (сукупність вимог, осудних людині в обов’язок моральною системою). Антіномічность свободи (в її розумінні та здійсненні). Динаміка моральної свободи. Феномен «втечі від свободи».

Головні «параметри» моральної свободи (умови реалізації і, одночасно, форми реалізації):

• моральна осудність (усвідомлення моральної необхідності) як передумова і умова реалізації моральної свободи: засвоєння інформації, її перевірка (співвіднесення зі змістом моралі), интериоризация;

• наявність вибору («приреченість» на вибір, об’єктивні і суб’єктивні параметри вибору, стратегічний і ситуативний вибір, проблема критерію вибору);

• «трагедія свободи» (Н.А. Бердяєв): моральна свобода повинна бути заснована на вибір, а вибір передбачає можливість обрання зла;

• можливість вибору зла як потенційне умова моральної свободи, актуалізація якого веде до свавілля – свобода як «вільний відмова від свавілля» (Н.А. Бердяєв);

• психологічні ознаки моральної свободи (розвинений «смак» свободи, моральна задоволеність).

Моральна відповідальність, що виражає здатність особистості самостійно управляти своєю діяльністю, відповідати за свої вчинки, тісно пов’язана з моральною свободою, символізуючи «тягар» свободи і підтверджуючи право на володіння нею. Тягар відповідальності -» ухилення від неї («захисна мотивація», відмова від вибору, перекладання вирішення на інших, розчинення в колективі і т. н.). Необхідність конкретного підходу при встановленні заходів відповідальності, що визначається різними чинниками суб’єктивного і об’єктивного характеру.

Моральна свобода проявляється, в тій чи іншій мірі, у всіх «зрізах» моральної діяльності, у тому числі в сфері моральної оцінки.

Моральна оцінка

Проблему моральної оцінки можна розглядати на трьох основних рівнях: оцінка вчинку, оцінка діяльності в цілому, оцінка конфлікту.

Узагальнені вимоги до моральної оцінки вчинку:

— максимальна комплексність (облік всіх структурних компонентів вчинку;
— конкретність (аналіз обставин, у яких здійснений вчинок);
— виявлення типовості/нетиповості (розгляд окремого вчинку в контексті попередньої діяльності);
— гармонізація раціональних і емоційних проявів оцінки;
об’єктивність (вміння звільнятися від упереджень, розуміти обмеженість власного досвіду, здатність поставити себе на місце оцінюваного людини);
— орієнтація па гуманізм, тобто усвідомлення самоцінності людини не тільки «в своїй особі, але і в особі всякого іншого» (Кант).

Проблема оцінки моральної діяльності в цілому передбачає вирішення безлічі питань, головним з яких є питання про взаємозв’язок мети і засобів — гостро дискусійне, надзвичайно важливий у практичному відношенні.

Головні параметри опису проблеми взаємини мети і засобів морального діяльності:

• альтернативні позиції в інтерпретації проблеми: мета виправдовує засоби (можна користуватися будь-якими ефективними засобами) — мета не виправдовує засоби («брудні» кошти неприпустимі ні за яких обставин);

• необхідність конкретного підходу до взаємовідносин цілей і засобів;

• розрізнення соціальної (благо) і моральної (добро) виправданості небездоганних коштів;

• головна моральна установка: змістовне єдність цілей і засобів (використання «брудних» коштів —> «забруднення» мети, негативні моральні наслідки);

• інші значимі установки: масштабна гармонія цілей і засобів; наявність правильної цільової ієрархії, правила «найбільшого добра» і «найменшого зла».

Моральна оцінка конфліктів викликає особливі труднощі, оскільки в конфліктних ситуаціях свобода проявляється у найбільш гострій, суперечливій формі. Поняття морального конфлікту, в його вузькому значенні, можна визначити як таку ситуацію, в якій людина повинна зробити вибір між взаємовиключними формами поведінки (за принципом «або – або»). Ступінь інтенсивності моральних конфліктів («сильні» — «прикордонні ситуації» — пропонують вибір між надзвичайно значимими для людини цінностями, іноді на грані життя і смерті) визначає специфіку їх переживання (емоційне забарвлення всіх конфліктів — переважно негативна). Висока ступінь ризику в ситуаціях моральних конфліктів, пов’язана з непередбачуваністю наслідків; втратою якої-небудь значущої цінності; вантажем відповідальності; особливою складністю у розрізненні добра і зла тощо, часто зумовлює «втеча від свободи». Необхідність обережності у зовнішній оцінці моральних конфліктів («сильні» конфлікти — «інобуття» у порівнянні з буденними проявами людського життя). Позитивний моральний сенс моральних конфліктів пов’язаний з тим, що вони є унікальним способом виявлення «самості», автентичності особистості.

ПОДІЛИТИСЯ: