Функції етики

Предметом вивчення етики є мораль і сфера моральних вчинків. Мораль – сукупність правил і норм поведінки, якими люди керуються у своєму житті. Вони висловлюють моральне ставлення людей один до одного, до окремих громадським об’єднанням і суспільству в цілому. Мораль включає в свою структуру наступні елементи: відносини і норми поведінки людей, що мають стійкий і загальнозначимих характер; оцінки, цінності та ідеали; властивості і здатності індивіда. Вони утворюють основу традицій, традицій і звичаїв суспільства, умовою їх розвитку є прагнення людини освоїти їх і організувати своє життя відповідно до них. Люди різною мірою схильні приймати ті чи інші моральні цінності, але для всіх безумовна необхідність дотримуватися загальноприйнятих норм і правил, які є умовою спільного перебування людей у ​​суспільстві. У цьому зв’язку перед етикою ставляться завдання не тільки опису моральних норм і правил поведінки людей, а й обґрунтування моралі, знаходження загальної підстави моральних вчинків, виявлення сутності морального освоєння дійсності. Все це об’єднується в системі таких функцій етики:
1) описова – опис реальних моральних вчинків, правил і норм їх здійснення, допомагає навчити моральному поведінці на наочних прикладах;
2) критична – заснована на виявленні випадків, закономірностей і причин порушення моральності, з її допомогою вдається правильно оцінити моральну цінність моральної поведінки і відокремити моральний вчинок від неморального;
3) світоглядна – полягає у формуванні моральних ідеалів, цінностей і переживань особистості, навчає свідомому та раціонального відношенню людини до моральних проблем і допомагає йому зробити правильний моральний вибір;
4) перетворювальна – вивчення діючої системи морально-етичних цінностей в цілях її зміни відповідно до моральними вимогами сучасного суспільства. Етика виділяє ті цінності, які найбільше відповідають духовному розвитку сучасного суспільства і морального вдосконалення особистості;
5) виховна – прилучення людини до вселюдськими морально-етичним ідеалам і цінностям. Вона забезпечує входження людини в суспільство і допомагає уникнути порушення суспільних норм і правил поведінки з боку індивіда.
Функції етики спрямовані на якісну зміну умов життя людини відповідно до його природою. Мораль знаходить гуманістичний характер у діях, службовців на благо людини, але не на шкоду йому. У цьому полягає гуманістичний значення етики як науки про мораль і моральність.

Посилання на основну публікацію