Види економічного ефекту

Сутність економічного ефекту

У найзагальнішому сенсі економічний ефект являє собою різницю між отриманими завдяки реалізації певних заходів результатами і витратами, понесеними для їх отримання.

У той же час економічний ефект є абсолютною величиною економічного результату.

Економічний результат є абсолютне значення будь-якого показника, яке характеризує ступінь підприємницької активності підприємства в певній сфері діяльності.

Економічний результат може бути виражений:

  • в вартісному вимірі (рублі, долари, євро та ін.);
  • в натуральному вимірі (тонни, штуки, метри і т.д.);
  • в трудовому вимірі (людино-години, людино-дні і т.п.).

Економічний ефект на відміну від економічного результату, як правило, підлягає вимірюванню саме в грошових вимірниках, оскільки вартісна величина економічного ефекту є більш показовою і універсальною, що дозволяє порівнювати різнорідні економічні проекти.

Підходи до класифікації економічних ефектів

Економічний ефект – складна, багатоаспектна економічна категорія. На практиці існує безліч різних видів економічних ефектів. Розглянемо основні види економічних ефектів більш докладно.

Перш за все, слід розуміти, що одержувані за підсумками реалізації тих чи інших заходів результати не завжди відповідають очікуванням. Нерідкі випадки, коли витрати на реалізацію певних заходів перевищують отриманий від них ефект. Відповідно до цього економічний ефект підрозділяється на два види:

  • позитивний економічний ефект;
  • негативний економічний ефект.

Позитивний економічний ефект означає перевищення отриманих результатів над витратами, понесеними на їх досягнення.

Негативний економічний ефект, навпаки, передбачає перевищення витрат над отриманими результатами.

Таким чином, в тому випадку, якщо має місце бути позитивний фінансовий ефект, підприємство отримує прибуток, а якщо негативний – несе збиток.

Крім співвідношення результатів і витрат в основу класифікації економічних ефектів може бути покладено їх характер.

Кількісні економічні ефекти характеризуються такими показниками, як товарна продукція, обсяг випуску в натуральному вираженні і т.п.

Якісні економічні показники визначаються прибутком господарюючого суб’єкта, доданою вартістю, економією матеріальних ресурсів та ін.

Нарешті, соціальні економічні ефекти співвідносяться з показниками поліпшення безпеки та умов праці.

У той же час економічні ефекти можуть бути класифіковані залежно від ступеня своєї реалізації. Подібна класифікація економічних ефектів представлена ​​на малюнку 2.

Види економічних ефектів в залежності від ступеня реалізації. Автор24 – інтернет-біржа студентських робіт

Попередній економічний ефект визначається на етапі розробки і проектування переліку поліпшують заходів, спрямованих на підвищення економічної ефективності фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання.

Очікуваний економічний ефект розраховується в процесі інвестиційного обгрунтування фінансування розробленого раніше проекту.

Фактичний економічний ефект обчислюється після реалізації запропонованих заходів на основі оцінки реально отриманих результатів і реально понесених витрат.

Існують і інші підходи до класифікації економічних ефектів. Так, наприклад, в результаті управління якістю можуть виникати такі види економічного ефекту:

  • підвищення корисності об’єкта;
  • відвернена збиток:
  • відвернений збиток;
  • упущена вигода.

Залежно від рівня оцінки економічних ефектів можна виділити економічні ефекти на макро- та мікро рівнях.

Крім того, на практиці існує три основні показники економічного ефекту, що визначають його види. Відповідно до цього економічний ефект може бути визначений як річний, середньорічний і інтегральний.

Річний економічний ефект являє собою різницю між річним продуктом і величиною річних витрат на його виробництво.

Середньорічний економічний ефект являє собою середню величину річних ефектів за розрахунковий період.

Інтегральний економічний ефект представлений сумою або різницею між сумарними результатами і сумарними витратами за розрахунковий період.

Таким чином, існує безліч різних видів економічних ефектів. Кожен з них по-своєму важливий і заслуговує бути виміряним. Вибір того чи іншого виду економічного ефекту визначається метою аналізу.

Приклади основних видів економічних ефектів

Представлена ​​класифікація економічних ефектів вказує на їх різноманітність. Наведемо деякі приклади основних, найбільш поширених видів економічної ефективності.

Прикладом економічного ефекту на макрорівні виступає валовий внутрішній продукт і національний дохід держави. Як приклад економічного ефекту на мікро-рівні може бути приведена прибуток підприємства.

У тому випадку, якщо інвестиційний проект себе виправдав і приніс інвестору прибуток, справедливо говорити про позитивний економічний ефект. В іншому випадку, коли витрати перевищують доходи, має місце бути негативний економічний ефект.

Кількісним економіки ефектом є обсяг виробництва продукції в натуральному вимірі (наприклад, для автомобільної компанії це буде кількість випущених автотранспортних засобів). Якісним ефектом може виступати чиста маржинальний прибуток. У роль соціального ефекту буде виступати поліпшення екологічної обстановки.

Посилання на основну публікацію