Типи і види фінансової політики

Сутність фінансової політики

Політикою називають сукупність теоретичних і практичних заходів, спрямованих на досягнення якої-небудь мети.

Залежно від того, хто проводить дану політику вона може бути державної, галузевої, політикою підприємства, окремого підприємця, домогосподарства або особистої. Напрямок та сфера застосування залежать від поставлених цілей. Тому виділяють зовнішню і внутрішню політику, соціальну і екологічну, міжнародну і національну і т.д.

Базисом розвитку людського суспільства є економіка. Завдяки їй формуються всі інші системи взаємодії і взаємозв’язків в суспільстві. Тому економічна політика займає ключові позиції як в управлінні державою, так і в керівництві підприємством.

Економічна політика – це комплекс взаємовідносин між окремими громадянами (фізичними особами), підприємствами і організаціями (фізичними особами), органами державної влади, між державами, які спрямовані на досягнення якихось певних економічних результатів і розвитку господарства.

Важливим елементом, що забезпечує матеріальну основу вирішення економічних проблем, є фінансування. Тому фінансова політика виступає важливою складовою частиною економічної політики.

Фінансовою політикою називається складова економічної політики, яка спрямована на накопичення, розподіл і реалізації фінансових ресурсів в якості матеріальної бази вирішення економічних завдань.

Фінансова політика являє собою методологічну систему принципів, методів і форм використання фінансових ресурсів.

Фінансова політика покликана забезпечити стратегічні напрямки і перспективи застосування фінансових ресурсів. При цьому вона повинна узгодити ставляться цілі і можливості суб’єктів господарювання. Основний зміст фінансової політики полягає в:

 • необхідності розробки загальної концепції фінансової діяльності;
 • необхідність виділення найважливіших (на даний момент) напрямків, цілей і завдань;
 • створення фінансового механізму відповідно до поставлених цілей і завдань;
 • забезпеченні регулювання фінансової діяльності на кожному етапі і на кожному рівні економічної діяльності;
 • створення умов формування достатнього обсягу фінансових ресурсів;
 • проектування раціонального розподілу і застосування фінансів;
 • регулюванні соціальних процесів за допомогою фінансових інструментів;
 • створення дієвої системи управління фінансами.

Типи фінансової політики

Протягом всієї історії розвитку світового господарства розвивалася і фінансова політика. В економічній науці виділяють наступні типи фінансової політики:

 • класична;
 • регулююча;
 • планово-директивна.

Класична фінансова політика була розроблена Адамом Смітом і Давидом Рікардо. Головна ідея їх розробки полягає у невтручанні держави в господарську діяльність. Вільна конкуренція і ринковий механізм повинні бути, на думку авторів, головними регуляторами економічних процесів.

За поданням авторів, подібна ситуація мала привести до обмеження державних витрат і податків і забезпечити умови для формування збалансованого бюджету. Управління фінансовою діяльністю повинно бути максимально простим. Воно повинно було зосереджуватися в одному керівному органі – Міністерстві фінансів. На жаль. автори занадто ідеалізували роль ринкових механізмів і недооцінювали значення держави для забезпечення суспільних потреб та соціальних гарантій.

Регулюючу фінансову політику розробляв Дж. Кейнс. Він доводив необхідність активної участі держави в регулюванні економіки. Особливо це стосувалося питання управління циклічним розвитком економікою. На думку автора, одним із головних завдань фінансової політики є забезпечення повної зайнятості населення. Зараз ми бачимо втілення цієї ідеї в скандинавської економічної моделі.

Згідно з ідеєю Дж. Кейнса, держава регулює економіку через систему державних витрат і податків. Держава може покрити дефіцит бюджету за рахунок державного кредиту. Замість одного єдиного органу управління Дж. Кейнс запропонував ввести кілька спеціалізованих органів управління.

Планово-директивну фінансову політику запропонували В.І. Ленін і М.І. Бухарін. Вона активно впроваджувалася в умовах адміністративно-командної економічної системи в країнах соціалізму. Відповідно до даної доктрині фінансові ресурси максимально концентрувалися в руках держави. Держава ж здійснювало плановий розподіл і використання фінансів. Всі економічні процеси підпорядковувалися єдиним державним планом.

Види фінансової політики

Фінансова політика охоплює значну область впливу і вирішує різноманітні проблеми. тому в рамках єдиної фінансової політики виділяють кілька її видів. Такими є:

 • бюджетна політика;
 • податкова політика;
 • кредитна політика;
 • грошова політика;
 • інвестиційна політика;
 • політика економічного зростання;
 • політика економічної стабілізації.

Під бюджетною політикою мається на увазі визначення джерел надходжень до державного бюджету та основних статей видатків бюджету. Крім того визначаються межі розбалансування бюджету і допустимі розміри бюджетного дефіциту. Слід також передбачити і шляхи покриття дефіциту бюджету.

Податкова політика спрямована саме на забезпечення надходжень до бюджету. Другим важливим напрямком податкової політики є стимулювання розвитку вітчизняного виробництва і захист вітчизняного виробника за допомогою податкових важелів. Кредитна політика регулює надходження кредитів і своєчасну виплату по ним. Спільно з грошової, валютної та інвестиційної політикою вони регулюють обіг валют і цінних паперів, намагаються залучити інвестиції в економіку.

Політика економічного зростання і економічної стабілізації покликані забезпечити безперервне зростання і більш розвинуті господарського комплексу. Крім того ефективна фінансова політика повинна знизити вплив негативних економічних явищ (інфляції, кризи) і забезпечити економічну, політичну і соціальну стабільність.

Посилання на основну публікацію