1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Економіка
 3. Теорія ігор в економічному аналізі

Теорія ігор в економічному аналізі

Загальне поняття економіки

Економіка є невід’ємною частиною життя людини. Господарські відносини розвиваються протягом всієї еволюції людства. В їх основі лежить відтворювальний процес, що включає в себе етапи створення, розподілу, збуту і кінцевого споживання благ. Поступово накопичилися фактичні дані і знання, що дозволили сформувати незалежну фундаментальну науку – економічну теорію. Вона займається дослідженням процесів, явищ, суб’єктів і об’єктів, а також закономірностей господарського розвитку і зростання. В науці склалося два принципові напрями, чиє відмінність полягає в специфіки досліджуваних ними економічних систем:

Макроекономіка досліджує національні, міжнародні та світові економічні структури, використовуючи сукупні дані і показники.
Мікроекономіка спеціалізується на вивченні процесів і явищ в економіці, а також економічних систем, утворених окремими суб’єктами господарювання.
Економіка являє собою сукупність всіх відносин, що складаються між індивідами щодо відтворювального процесу. У ринковій моделі кожен суб’єкт прагне до реалізації власних комерційних і приватних інтересів. Важливо відзначити, що держава так само є активним учасником економіки. Воно може виступати в якості продавця або покупця благ. Крім того, держава виконує функцію регулювання і управління певними процесами економіки, за допомогою фінансових інструментів для цілей підтримки стабільності і забезпечення ефективного зростання і розвитку економіки.

Економіка проникає в усі сфери життя людини. Вона охоплює цілі області відносин, впливаючи на суміжні галузі суспільного знання, наприклад, на політичні, соціальні та культурні процеси в суспільстві. Економіка є фундаментом розвитку людини, основний його життєдіяльності.

Методи дослідження в економіці

Економіка, як і будь-яка інша галузь знань, будується на аналізі, прогнозуванні, плануванні, регулюванні та здійсненні контролю над виконанням. Наукові дані використовуються для обґрунтування прийняття і впровадження в практичну життя певних рішень. Для дослідження використовуються загальнонаукові методи, які дозволяють скласти наочне уявлення про досліджуваних процесах, явищах, об’єктах і суб’єктах. Серед цих методів виділяють:

 • Метод наукової абстракції, що дозволяє відкинути другорядні ознаки і досліджувати основний предмет.
 • Збір інформації та проведення спостереження утворюють підготовчий етап. З їх допомогою забезпечується ефективність досягнення поставленої мети дослідження.
 • Аналіз полягає в розбивці предмета на складові елементи, вивчення їх властивостей і особливостей.
 • Синтез дозволяє об’єднати розрізнені елементи.
 • Індукція і дедукція розглядають процеси і явища від часткового до загального і навпаки.
 • Дослідження предмета з точки зору логіки історичних подій.
 • Графічне наочне відображення процесів і явищ, функціональних залежностей. Тут мається на увазі побудова зображення, що показує зміну одного параметра при зміні іншого.
 • Проведення експерименту дозволяє побачити те, як теоретичні припущення будуть працювати на практиці. Так само він дає можливість проаналізувати внутрішні зміни предмета дослідження.
 • Системний підхід розглядає будь-який предмет, процес або явище як цілісної системи, що володіє певними властивостями.
 • Моделювання, зазвичай математичне, дозволяє описати досліджуваний предмет математичною мовою. З’являється можливість провести обчислення, вибудувати залежності величин і проаналізувати їх.

Теорія ігор. Її місце в економічному аналізі

Теорія ігор являє собою математичний метод дослідження. В її основі лежить процес, що складається під впливом взаємодії двох і більше суб’єктів, кожен з яких переслідує свої власні цілі. При цьому кожен гравець вибирає власну стратегію, яка в залежності від дій інших учасників може призвести до виграшу або програшу. Таким чином, теорія ігор дозволяє спрогнозувати можливий результат і найкращу стратегію з урахуванням поведінки інших суб’єктів, а також наявності у них для цього необхідних ресурсів.

Математичний метод теорії ігор найбільш часто використовується в прикладних науках для визначення норми поведінки в міжнародних відносинах або в економіці. Для останньої теорія ігор дозволяє виявити найбільш раціональне поведінка всіх гравців в умовах різниці інтересів. Крім того, вона дозволяє приймати оптимальні рішення при конфліктних ситуаціях.

Ринкові відносини припускають наявність конкурентного середовища, де кожен учасник економіки прагне до досягнення власних цілей і інтересів. Виживання на ринку, підтримання тривалої конкурентоспроможності багато в чому залежить від уміння аналізувати власні слабкі і сильні сторони, а також прогнозувати поведінку основних конкурентів. Досить часто для визначення найбільш ефективної моделі поведінки на ринку використовується теорія ігор. Існують різні види і підходи в застосуванні цього методу.

Наприклад, в кооперативній грі учасники відносин можуть об’єднуватися в групи, при цьому беручи на себе певні зобов’язання перед своїми союзниками. Некооперативні ігри дають більш детальний опис процесів взаємодії між суб’єктами. Симетричні результати в ході розрахунків можливі за умови єдності поведінки. Тобто, суб’єкти можуть помінятися місцями, але результат залишиться тим самим.

Ринкова економіка в ідеалі повинна формувати відкриту і прозору інформацію, проте, в практичному житті через конкурентної боротьби це неможливо. У теорії ігор розглядаються варіанти з повною і неповною інформацією. Повна увазі, що всі суб’єкти мають дані про всіх скоєних раніше кроках своїх конкурентів. Більшість математичних моделей будується на уявленні про неповну володінні інформацією. В економіці, як правило, розглядаються гри з кінцевим числом ходів, на відміну від математичного підходу.

ПОДІЛИТИСЯ: